Ühiskonnaõpetus 6. klass

Sotsiaalsed suhted

 • Inimesed meie ümber, kogukonnad. Euroopa riigid ja rahvad. Sallivus.
 • Eestis ja õpilase kodukohas elavad rahvarühmad (sotsiaalsed, rahvuslikud, religioossed jm).
 • Sooline võrdõiguslikkus.
 • Pere ja suguvõsa. Naabruskond maal ja linnas. Sõpruskond. Koolipere.
 • Euroopa riigid, Eesti naaberriigid.
 • Vabatahtlik tegevus: kodanikuühendused ja -algatus; koostöö
 • Kodukohas tegutsevad seltsid, klubid ja ühendused.
 • Noorteorganisatsioonid.
 • Eakohased kodanikualgatuse võimalused.
 • Koostöö ja ühistegevus.
 • Õpitulemused:
  • seletab oma sõnadega ning kasutab kontekstis mõisteid rahvus, riik, võrdõiguslikkus ja sallivus;
  • nimetab Eestis ja kodukohas elavaid rahvarühmi ning kirjeldab nende eluolu ja kultuuritraditsioone;
  • nimetab Eestis esindatud peamisi usundeid ja kirjeldab nende kombeid;
  • toob näiteid naiste ja meeste võrdsete õiguste ja nende rikkumise kohta;
  • suhtub sallivalt erinevustesse;
  • teab ja hoiab kogukonna traditsioone;
  • teab, mis on isikutunnistus ja reisidokumendid (pass, isikutunnistus);
  • nimetab ja näitab kaardil Eesti naaberriike ning toob näiteid, kuidas muu maailm mõjutab elu Eestis.
  • seletab oma sõnadega ning kasutab kontekstis mõisteid rahvus, riik, võrdõiguslikkus ja sallivus;
  • nimetab Eestis ja kodukohas elavaid rahvarühmi ning kirjeldab nende eluolu ja kultuuritraditsioone;
  • nimetab Eestis esindatud peamisi usundeid ja kirjeldab nende kombeid;
  • toob näiteid naiste ja meeste võrdsete õiguste ja nende rikkumise kohta;
  • suhtub sallivalt erinevustesse;
  • teab ja hoiab kogukonna traditsioone;
  • teab, mis on isikutunnistus ja reisidokumendid (pass, isikutunnistus);
  • nimetab ja näitab kaardil Eesti naaberriike ning toob näiteid, kuidas muu maailm mõjutab elu Eestis.

Demokraatia

 • Demokraatia põhimõtted ja selle toimimine
 • Rahva osalemine ühiskonna valitsemises.
 • Võimude lahusus. Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi President, kohus.
 • Kohalik omavalitsus.
 • Seaduse ülimuslikkus, seadus kui regulatsioon.
 • Peamised inimõigused (õigus elule ja vabadusele, inimväärikusele jne).
 • Koolidemokraatia; lapse õigused ja võimalused osaleda poliitikas
 • Õpilasomavalitsus, õpilaste osalemine koolielu korraldamises ja õpilasesinduses.
 • Kooli sisekord (kodukord).
 • Lapse õigused (õigus haridusele, õigus vanemlikule hoolitsusele jne). Õiguste, kohustuste ja vastutuse tasakaal.
 • Reaalkooli kodukord
 • Õpitulemused:
  • seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid inimõigus, seadus, demokraatia;
  • iseloomustab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid (arvamuste mitmekesisus ja sõnavabadus, osalus aruteludes ja otsustamises, õigus valida ja saada valitud);
  • nimetab ja austab inimõigusi;
  • teab, et Eesti on demokraatlik vabariik, nimetab Vabariigi Valitsuse, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi peamisi ülesandeid;
  • teab, mis on kohalik omavalitsus, toob näiteid oma valla/linna omavalitsuse tegevuse kohta;
  • teab, et kõik on võrdsed seaduse ees ja peavad seadusi täitma, toob näiteid seaduskuuleka käitumise kohta.
  • kirjeldab demokraatia põhimõtete toimimist koolis;
  • märkab ja arvestab erinevaid huve ja võimalusi ning on valmis koostööks ja kokkulepeteks; oskab otsida ja pakkuda abi probleemide lahendamisel.
  • toetab oma suhtumise ja tegutsemisega koolidemokraatiat;
  • tunneb ÜRO Lapse õiguste konventsiooni põhimõtteid, nimetab lapse õigusi, tunneb õiguste ja vastutuse tasakaalu.

Töö ja tarbimine

 • Aja ja kulutuste planeerimine ning raha kasutamine, laenamine ja säästmine.
 • Elukutsed – teadmised ja oskused. Elukestev õpe.
 • Elukutsed ja ettevõtted kodukohas.
 • Teadlik, säästev tarbimine.
  • Koostöö.
   • tehnoloogiaõpetus: materjalid ja nende töötlemine
 • Õpitulemused:
  • teeb vahet vajadustel, soovidel ja võimalustel;
  • teab, kuidas raha teenitakse ja millest koosneb pere eelarve; oskab kulutusi tähtsuse järjekorda seada, koostada eelarvet oma taskuraha piires ning oma aega planeerida;
  • teab internetipanga ja pangakaardi (PIN-koodi) turvalise kasutamise reegleid;
  • iseloomustab, milliseid isiksuse omadusi, teadmisi ja oskusi eeldavad erinevad elukutsed;
  • selgitab erinevate elukutsete vajalikkust ühiskonnale;
  • oskab tarbijana märgata ja mõista tooteinfot ja tunneb tarbija õigusi.

Meedia ja teave

 • Raamatukogu, Internet.
 • Ajalehed, ajakirjad, raadio, televisioon, meediakanalite integratsioon.
 • Teadlik infotarbimine ja -edastamine.
 • Autoriõiguste kaitse.
  • Koostöö:
   • informaatika: autoriõigused; pildid internetis
   • tehnoloogiaõpetus: disain
 • Õpitulemused:
  • oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks, sh kasutab indekseid, sõnastikke, otsingumootoreid, entsüklopeediat;
  • oskab eristada fakti ja arvamust;
  • oskab oma teadmisi ja seisukohti esitada; loob, kasutab ning jagab infot;
  • väärtustab teiste autorite ja enda tehtud tööd; viitab teiste autorite loomingule; tunneb autorina vastutust oma teose eest, teadvustab autorikaitsega seonduvaid probleeme Internetis;
  • tunneb Interneti võimalusi, kasutamise ohtusid ja informatsioonilise enesemääramise võimalusi;
  • mõistab, et reklaami taga on müügiedu taotlus.