Kodukord

Reaalkooli õpilaseks ja ka õpetajaks olemine tähendab kindlasti ka kooli kodukorra täitmist.
Arvutiklassis ja raamatukogus kehtib lisaks üldisele Reaalkooli kodukorrale ka oma kodukord.

Reaalkooli kodukord õpilasele

Kinnitatud direktori käskkirjaga 25.06.2012 nr 1-6/17
Muudetud direktori käskkirjaga 18.10.2013 nr 1-6/02
Muudetud direktori käskkirjaga 29.11.2017 nr 1-6/06
Muudetud direktori käskkirjaga 18.10.2018 nr 1-6/04
Muudetud direktori käskkirjaga 28. oktoober 2021 nr 1-6/03

Kõiges kehtib põhimõte: ÜKS KÕIKIDE, KÕIK ÜHE EEST!

ÕPPIMINE

1. Õpilase põhikohustuseks on õppimine.

2. Kooli päevakava koosneb õppetööst, ainetunnivälisest õppest ja õppekava toetavatest ühisüritusest.

3. Hindamise põhimõtted ja kord on sätestatud kooli õppekava üldosas. Hinnetest ja hinnangutest teavitatakse õpilast ja tema seaduslikku esindajat e-kooli kaudu.

4. Õpilane lähtub igapäevases õppes headest akadeemilistest tavadest, sh viitab korrektselt teiste autorite töödele.

5. Õpilane on kohustatud kaasa võtma igaks tunniks vajalikud õppevahendid.

6. Õpetaja poolt koostatud õppematerjalid (tööjuhendid, konspektid, ettekanded, kontrolltööd jne) ning õpetaja juhendamisel tehtud tööd on õpetaja omand ning nende levitamine ilma õpetajapoolse nõusolekuta on keelatud.

7. 1.−9. klassi õpilane ei kasuta õppepäeva jooksul nutiseadmeid, v.a õppe otstarbel või muul juhul õpetaja antud loal.

8. Tunni ajal ei kasutata kõrvalisi esemeid ja elektroonilised seadmed on välja lülitatud, välja arvatud juhul, kui õpetaja on nende kasutamiseks andnud loa.

9. Õpilane on koolis õppetöö alguseks. Õpilane ei puudu põhjuseta ja ei hiline tundidesse.

10. Õppetöö ajal koolimajast ei väljuta. Õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile ning sisaldab ainetunde ja vahetunde.

11. Õpilase puuduma jäämisest on lapsevanem kohustatud klassijuhatajat teavitama puudumise esimesel päeval hiljemalt kella 14.00. Teavitada saab kooli telefonidel 699 2023 (5.-12. kl), 699 2027 (1.-4. kl) või muul klassijuhatajaga kokku lepitud viisil. Kui õpilane puudub rohkem kui üks päev, teavitab lapsevanem puudumisele järgneval koolipäeval klassijuhatajat e-kooli vahendusel või vormikohase teatisega kas meili teel või paberkandjal (teatis).

12. Õppest puudumise mõjuvaks põhjuseks loetakse:

 • haigestumine (märge e-koolis “h”),
  • juhul kui õpilane puudub haiguse tõttu viis või enam järjestikust päeva, esitab lapsevanem lisaks vormikohasele teatisele tõendi, et laps on viibinud arsti visiidil;
  • juhul kui õpilane puudub lühiajaliste haiguste tõttu rohkem kui 20% ühe õppeveerandi õppetundidest, peab kool vajalikuks vestelda lapsevanemaga õpilase tervise teemadel;
 • perekondlikud põhjused (märge e-koolis “t”),
  • ette planeeritud põhjuste korral esitatakse nädal enne puudumist õppealajuhatajale aineõpetajatega kooskõlastatud taotlus, kui aineõpetaja(d) ei ole andnud nõusolekut puudumiseks, siis lahendatakse olukord lapsevanema ja õppealajuhataja vahel;
  • ootamatute põhjuste korral teavitab lapsevanem kooli puudumise esimesel päeval hiljemalt kella 14.00 (punkt 11);
 • puudumine Reaalkooli eest (märge e-koolis “r”),
  • kooli õppetööga seotud võistluste, olümpiaadide jne tõttu teavitab aineõpetaja eelnevalt klassijuhatajat.

13. 1.-6. klassi õpilastele on kohustuslik Tallinna Reaalkooli õpilaspäevik. 7.-12. klassis otsustatakse Tallinna Reaalkooli õpilaspäeviku kasutamine klassipõhiselt juhtkonna ja klassijuhatajate koostöös.

14. Reaalkooli õpilane kasutab e-posti kaudu kooliga suhtlemisel kooli meiliaadressi kujul:

KÄITUMINE

15. Õpilane suhtub lugupidamisega kaasinimestesse, tervitab kõiki kooli töötajaid.

16. Õpilane on igas olukorras viisakas ja käitub üldtunnustatud käitumisreeglite kohaselt. Täidab kooli juhtkonna, õpetajate ja koolitöötajate korraldusi.

17. Õpilane lahkub üldjuhul vahetunniks klassist, gümnaasiumiõpilastel on lubatud viibida klassis aineõpetaja loal.

18. Õpilane vastutab oma isiklike asjade eest ning hoiab need enda lähedal.

19. Õpilane kannab hoolt puhtuse ja korra eest kooliruumides. Klassist lahkudes jälgib õpilane, et tema töökoht jääb korda.

20. Seinte, uste, akende, toataimede ja kooliinventari määrimisel ja rikkumisel hüvitab õpilane koolile tekitatud kahjud.

21. Kooli peatrepil liikumisel kehtib reegel – parem käsi käsipuul, külgtreppidel liigutakse: Estonia puiestee poolsest trepist alla ja algklasside maja poolsest trepist üles.

22. Õpilane peab jälgima, et ta ei takistaks teiste liikumist. Reaalkoolis põrandal, treppidel ja aknalaudadel ei istuta.

23. Aineväliste probleemide ja muredega pöördutakse kõigepealt klassijuhataja poole, kes vajadusel leiab lahenduse koostöös ja tervisekaitse nõukoguga.

24. Õpilased kasutavad invalifti ainult klassijuhataja, kooli administraatori või arsti loal.

25. Õpilasel on keelatud segada kooli IKT vahendite, kooli turvalisus tagavate seadmete ja vahendite tavapärast tööd ning muuta seadmete alghäälestust (nt teadetetahvlite ja projektorite juhtimine vmt).

26. Reaalkooli õpilane ei avalda Internetis (sh e-kirjad) ega mobiiltelefoni vahendusel halvustavaid või solvavaid tekste, pilte, heli- ega videofaile. Õpilane ei kasuta teiste nime ja identiteeti oma loomingu edastamiseks. Õpilane ei tee pilte, heli- ega videosalvestisi asjaosaliste nõusolekuta.

27. Reaalkooli õpilane ei tarvita tubakatooteid, tubakatoodetega seonduvaid tooteid (sh e-sigaretti ega tubakavaba huuletubakat), alkoholi ega narkootilisi aineid.

28. Reaalkoolis on õpilasele keelatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvis 44 loetletud esemed ja ained.

29. Õpilane saab loa kasutada tasuta kooli ruume ja vahendeid õppekavaväliseks tegevuseks haldusjuhilt, huvijuhilt või kooli administraatorilt eelneval kokkuleppel ruumi eest vastutava õpetajaga.

30. Sööklas, raamatukogus ja arvutiklassis (sh mobiilses), võimlas ja käsitöö- ning tehnoloogiaklassis täidab õpilane seal kehtivaid eeskirju. Einestada võib õpilane ainult keldrikorrusel.

31. Õpilane kasutab e-õpilaspiletit vastavalt juhendile.

RIIETUS

32. Reaalkoolist lugupidav õpilane kannab Reaalkooli mütsi, kui ilmastikuolud seda võimaldavad.

33. Koolis kui akadeemilises asutuses on õpilane puhtalt ja korrektselt riides.

 • 1.-4. klassi õpilane kannab koolilogoga polosärki, pusa või kampsunit.
 • 5.-6. klassi õpilane kannab Reaalkooli jaoks valmistatud riietusesemeid, valides neid järgmiste võimaluste hulgast: kooli logoga polosärk, pusa, kampsun või triiksärk. Reaalkooli logoga triiksärgi asemel võib kanda ka mõnda muud ühetoonilist triiksärki.
 • 7.-12. klassi õpilaste osas sätestab ja täpsustab riietumisnõudeid lisa 1.

34. Reaalkooli õpilane ei kanna kehapaljastavat riietust ja liiga silmatorkavaid ehteid. Pidulike sündmuste puhul kantakse must-valget pidulikku riietust.

35. Koolis kantakse vahetusjalatseid. Vahetusjalatsiteks ei loeta spordijalatseid ja saapaid. Õpilase üleriided on garderoobis.

TUNNUSTUS-, TUGI- JA MÕJUTUSMEETMED

36. Tallinna Reaalkooli õpilasi tunnustatakse väga hea õppimise ja käitumise eest ning saavutuste eest olümpiaadidel, ainevõistlustel, lahtistel võistlustel, konkurssidel, spordivõistlustel vastavalt õpilaste tunnustamise korrale.

37. Õpiraskuste ennetamiseks või õpiraskustega õpilase toetamiseks rakendatakse tugimeetmeid vastavalt õppekava üldosale.

38. Keskharidust omandav õpilane heidetakse koolist välja järgmistel juhtudel:

 • vastavalt Tallinna Reaalkooli õppekava üldosa 7. peatüki “Hindamise korraldus” punktidele 55 ja 56;
 • regulaarse kooli kodukorra nõuete eiramise eest;
 • ühekordse jämeda kooli kodukorda rikkumise eest, milleks loetakse rasket väärtegu, sh koolimajas ja kooli- (sh klassi-) üritustel alkoholi- või narkojoobes viibimist; tubakatoodete, alkoholi ja narkootiliste ainete vahendamist kaasõpilastele; kodukorra punkti 28 rikkumist; vägivalla tarvitamist kaasõpilaste või kooli personali suhtes. Koolist väljaheitmise otsuse teeb õppenõukogu direktsiooni ettepanekul.

39. Koolis kasutatakse turvakaameraid. Võimalusel säilitatakse salvestisi kuu aega ning nende eest vastutab haldusjuht.

40. Kodukorra rikkumise korral kohaldatakse õpilasele mõjutusmeetmeid vastavalt mõjutusmeetmete rakendamise korrale.

41. Koolipere tervise kaitseks võidakse nakkushaiguste leviku tingimustes rakendada distantsõpet (õpilased osalevad õppetöös kodust). Distantsõpet rakendatakse proportsionaalses mahus, võttes arvesse distantsõppe rakendamisega taotletavaid tervise kaitsega seotud eesmärke (nt õpilaste hajutamine koolimajas), epidemioloogilist hetkeolukorda ning Terviseameti juhiseid.
Distantsõppe rakendamisest ja korrast informeeritakse õpilasi ja vanemaid kooli tavapäraste kommunikatsioonikanalite kaudu.

Lisa 1. Rõivastuseeskiri Tallinna Reaalkooli 7.-12. klassidele

1. Tallinna Reaalkooli õpilane riietub koolis viisakalt ehk kannab kas:

 • ühetoonilist polosärki;
 • triiksärki;
 • pintsakut, mille all võib olla triiksärk, pullover, polosärk, T-särk või muu sobiv riietusese;
 • suletud kaelusega kudumit, mille all võib olla, mis lustib;
 • avarama kaelusega kudumit või soliidset sviitrit, mille all võib olla triiksärk või polosärk;
 • kleiti;
 • rõivastuse juurde sobivaid pükse või seelikut.

2. Tallinna Reaalkooli õpilane riietub koolis viisakalt ehk ei kanna:

 • dressipükse;
 • lühikesi pükse;
 • nabapluusi või top’i;
 • kottpükse;
 • ainult lühikese varrukaga T-särki;
 • silmatorkava logoga rõivaid;
 • kapuutsiga sviitreid.

3. Tallinna Reaalkooli õpilane kannab koolis vahetusjalatseid.

4. Pidulikel puhkudel riietub Tallinna Reaalkooli õpilane väga viisakalt tumedasse ja heledasse, soovitavalt musta või tumesinisesse ja valgesse.

Veebitunnis osalemise head tavad Tallinna Reaalkoolis

 1. Veebitund on ainetund ning kehtivad kõik tavapärased reeglid.
 2. Valige veebitunniks sobiv koht, kus teid ei segata ja vältige taustamüra.
 3. Veebitunnis osalevad ainult õpilased ja õpetaja.
 4. Kui te mingil põhjusel veebitunnis osaleda ei saa, tuleb teavitada aineõpetajat, kes märgib puudumise eKooli ja klassijuhatajat, kes fikseerib puudumise põhjuse eKoolis.
 5. Hoolitsege selle eest, et teie arvuti oleks varustatud veebikaamera ja mikrofoniga.
 6. Logige arvutisse või nutiseadmesse paar minutit varem ning veenduge, et internetiühendus, kaamera ja mikrofon töötavad.
 7. Veebitunnis olles veenduge, et teie mikrofon on välja lülitatud ja kaamera sees. Mikrofon lülitatakse sisse ainult rääkimise ajaks.
 8. Veebitunnis ei tegeleta kõrvaliste tegevustega ning kõrvalisi materjale ja infot ei vaadata ega jagata (ka chat’is).
 9. Õpilastel ei ole lubatud veebitunde salvestada.

Viimane muutmine: 22.11.2020

E-õpilaspileti kasutamise kord

Kinnitatud direktori 10.04.2024 käskkirjaga nr 1-2/7

1. Tallinna Reaalkooli e-õpilaspilet on dokument, mis tõendab, et õpilane õpib Tallinna Reaalkoolis.

2. E-õpilaspileti kaart on hõbedane või valge sini-musta kombineeritud vahelduvate pindade ja joongraafikaga. Sellel on kantud järgmised andmed:

 • Õpilaspilet
 • Kooli nimi
 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Õpilase isikukood
 • Õpilaspileti number
  Õpilaspileti numbriks on õpilase õpilasraamatu number (nt P19/001, G19/001).
  Õpilasraamatu number koosneb tähisest P (põhikool) või G (gümnaasium), kooli astumise aastast (1. klass põhikoolil ja 10. klass gümnaasiumil) ja õpilasraamatu lehe numbrist. Iga õpilase õpilasraamatu number on unikaalne.
  Duplikaadi väljastamise korral lisatakse numbrile lisa number (nt P19/001-1, G19/001-2), mis näitab mitmes duplikaat kooliastme jooksul on väljastatud.
 • Õpilase pilt
  Uue e-õpilaspileti väljastamisel kooliastme alguses kantakse õpilaspiletile uus pilt. Pildi võib lapsevanem (põhikool) või õpilane esitada koolile ise (jpg-failina, e-posti aadressile ) või toimub pildistamine koolis ühiselt.
  1. klassi astuvate õpilaste piltide esitamise teave antakse klassijuhatajate poolt lastevanemate koosolekul.
  7.c klassi astuvate õpilaste piltide esitamise teave antakse õppealajuhatajalt.
  E-õpilaspileti duplikaadi väljastamisel kantakse kaardile olemasolev pilt. Soovi korral võib esitada uue pildi (jpg-failina, e-posti aadressile ).
 • Kooli logo
 • Kehtivuse aeg – trükitud kuupäev
 • Õpilase allkirja koht (üle 15 aasta vanune õpilane allkirjastab õpilaspileti)
 • Kooli kontaktandmed
 • Transpordikood (triipkood)

3. E-õpilaspilet väljastatakse kolmeks aastaks (ühe kooliastme ajaks st 1.-3., 4.-6., 7.-9. ja 10.-12. klass) kehtivusega üks kuni kolm õppeaastat. Õpilaspileti kehtivusaega pikendatakse (hõbedased kaardid) augusti viimasel või septembri esimesel nädalal kandes õpilaspiletile uue kehtivusaja.

4. E-õpilaspileti kadumisel või purunemisel teavitab õpilane koheselt kooli (juhiabi, klassijuhataja) ja kaart suletakse. Duplikaadi väljastamiseks esitab lapsevanem või õpilane koolile kirjaliku taotluse (võib nii paberil kantseleisse kui digitaalselt e-posti aadressile ). Taotluse blanketi saab kooli veebilehelt või kantseleist.

5. E-õpilaspiletit kasutab õpilane Tallinna Reaalkooli sööklas (v.a puhvet) ja raamatukogus ning uksekaardina sisenemiseks õppehoonetesse.

5.1. Sööklas
Tallinna Reaalkooli sööklas tõendab 1.–12. klassi õpilane õigust saada tasuta koolilõunat üks kord päevas, registreerides toidukorra kaardilugejas.
Õpilastel on võimalik valida koolitoidule lisaks päevapraadi.
Kella 7.45 – 9.00 pakub söökla hommikuputru. Kuu lõpus koostatakse arve ning edastatakse e-posti teel arve maksjale. Toitlustusarvetega tegeleb RK Teeninduse OÜ.

5.2. Raamatukogus
E-õpilaspilet toimib raamatukogus lugejakaardina (millega õpilane ennast tuvastab).

6. E-õpilaspilet töötab Tallinna ja Harjumaa ühistranspordis ühiskaardina. Kaarti eraldi isikustama ei pea. Kaardile saab kanda sõiduks vajaliku raha või osta kuupileti.
Täpsemalt www.pilet.ee

7. E-õpilaspilet kuulub Tallinna Reaalkoolile ning ta on väljastatud konkreetsele isikule kasutamiseks. Kaardi edastamine kolmandatele isikutele on keelatud.

8. Õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast on õpilane või lapsevanem kohustatud tagastama e-õpilaspileti koolile.

Garderoobi kasutamise kord

Kinnitatud direktori käskkirjaga 04.02.2013

 1. Garderoobi kasutatakse üleriiete ning välis- ja vahetusjalanõude hoidmiseks.
 2. Garderoobi nagid on mõeldud vaid üleriietele ning sussikottidele.
 3. Sussikottides hoitakse ainult vahetusjalanõusid (vajaduse korral ka spordijalanõusid).
 4. Päeva lõpus paneb õpilane vahetusjalanõud sussikotti.
 5. Kui õpilasel on lisaks koolikotile kaasas spordikott, siis on seda võimalik hoida koolipäeva jooksul garderoobis. Spordikotid pannakse lettide alla või garderoobihoidja poolt näidatud kohta.
 6. Garderoobi lettidel ei istuta.
 7. Garderoobi puhkenurgas on lubatud süüa ja juua, kuid järgitakse punktis 10 toodud nõudeid.
 8. Garderoobi jäetud raamatud (ka siis, kui need on pandud sussikotti) viiakse raamatukogusse (vt punkt 3).
 9. Garderoobi jäetud riietusesemed leiavad koha leiunurgas, kust nad nädala möödudes minema viiakse. Muud leitud esemed viiakse samuti minema.
 10. Õpilane kannab hoolt puhtuse ja korra eest kooliruumides. Ka 0-korruselt lahkudes jälgib õpilane, et temast ei jääks maha prügi jm häirivat.

Arvutiklassi kodukord

1. Arvutiklass ja selle juurde kuuluv Inseneerialabor on mõeldud kasutamiseks Tallinna Reaalkooli õpetajatele, õpilastele, vilistlastele ja rentnikele, vabade töökohtade olemasolu korral on õpetaja loal lubatud töötada ka teistel.

2. Arvutiklassi kasutajad on kohustatud järgima käesolevat kodukorda ja kooli kodukorda.

3. Korra eest klassis vastutab õppetunni ajal õpetaja, tunnivälisel ajal õpilased arvutiklassi lubanud õpetaja.

4. Arvutiklassi kasutatakse järgmiste eelistuste alusel (vaidluste korral otsustab arvuti kasutamise õiguse informaatikaõpetaja):

 • tunniplaanijärgne õppetöö,
 • tunniplaaniväline õppetöö (huviringid),
 • kooliga seotud materjalide ettevalmistamine (uurimistööd, kodutööd jms).

5. Tunniplaaniväliselt (ka vahetundide ajal) võib arvutiklassis viibida ainult informaatikaõpetaja loal, tunniplaanivälisel ajal võib Inseneerialabori vahendeid kasutada IT-juhi loal.

6. Arvutiklassis ei sööda ega jooda.

7. Arvutiklassi kasutaja hoidub igasugusest tegevusest, mis otseselt või kaudselt häirib teisi kasutajaid.

8. Arvutirikete ilmnemisel tuleb neist kohe teada anda õpetajale või IT-tugiisikule.

9. Inseneerialaboris võib kasutada tööriistu ja materjale, mis on mõeldud üldiseks kasutamiseks (määrab IT-juht). Vahendid, mis on hangitud konkreetse ringi tööks või õpilaste isiklikuks tööks, teised kasutada ei tohi.

10. Inseneerialabori vahenditel rikke ilmnemisel või materjalide otsa lõppemisel tuleb sellest kohe teada anda õpetajale või IT-juhile

11. Vooluvõrku ühendatud liimipüstolit või jootekolbi ei tohi jätta järelvalveta.

12. Pärast kasutamist tuleb Inseneerialabori vahendid panna tagasi nendele ettenähtud kohtadele ja koristada töökoht.

13. Arvutiklass ei ole mõeldud arvutimängude (väljaarvatud õppeotstarbelised mängud õpetaja loal) mängimiseks.

14. Arvutiklassi kasutaja kasutab võrguressurssi säästlikult.

15. Arvutiklassi kasutaja on võrguvahenditega identifitseeritav.

16. Keelatud on salvestada arvuti kõvakettale uusi ja kustutada olemasolevaid programme.

17. Keelatud on kasutajale mittekuuluvate failide sisu ja pealkirjade muutmine (sealhulgas töökeskkondade konfiguratsiooni muutmine).

18. Keelatud on teha võrgust kättesaadavaks informatsiooni, mille levitamine on piiratud autoriõigust või andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.

19. Keelatud on külastada pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivaid veebilehti.

20. Kodukorra nõuete vastu eksinud õpilaste suhtes rakendatakse järgmisi mõjutusvahendeid:

 • õpetaja meeldetuletus kodukorra nõuete kohta ja lubamatu tegevuse lõpetamine ning eksimuse tagajärgede likvideerimine,
 • arvutiklassi kasutusõiguse kaotamine 1-2 nädalaks,
 • kooli juhtkonna poolt määratud karistus.

Mobiilse arvutiklassi kasutamise kord

1. Mobiilne arvutiklass on mõeldud õppetöö tegemiseks ja õpilastel on keelatud:

 • salvestada arvuti kõvakettale uusi ja kustutada olemasolevaid programme,
 • kasutada tunni ajal Skype ja muid suhtlusportaale,
 • mängida,
 • muuta kasutajale mittekuuluvate failide sisu ja pealkirju (sealhulgas töökeskkondade konfiguratsiooni muutmine),
 • sülearvuti seadete muutmine, sealhulgas töölaua taustapildi vahetamine,
 • teha võrgust kättesaadavaks informatsiooni, mille levitamine on piiratud autoriõigust või andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.

2. Mobiilse arvutiklassi riist- ja tarkvara hoidmisesse tuleb suhtuda hoolikalt ja kasutaja juhindub järgmistest nõuetest:

 • kui õpilane salvestab oma töö sülearvuti töölauale, tuleb see tunni lõpus sealt kustutada – kool ei vastuta failide säilimise eest;
 • õpilane salvestab vajadusel oma töö „opilane” nimelisele võrgukettale, Moodle’isse või saadab e-postiga õpetajale, vastav võrguketas on kättesaadav, kui arvuti on ühendatud realw traadita võrku;
 • sülearvuti suletakse Start -> Turn Off (Lülita arvuti välja) ning oodatakse, kuni ekraanipilt kustub, alles siis suletakse kaas;
 • sülearvuti tuleb õigesse kappi ja õigesse sahtlisse tagasi panna (numbrid on kaanel);
 • kui kasutati hiirt, tuleb selle juhe kokku kerida ning panna tagasi kapi ülemisse sahtlisse.

3. Mobiilset arvutiklassi tunni tööks kasutav õpetaja peab silmas järgmisi nõudeid ja nõuandeid:

 • kui sülearvuti kasutamisel ilmnevad mingid probleemid, tuleb sellest teatada raamatukogusse IT-tugiisikule, palun kirjeldage tekkinud probleemi ning öelge arvuti number (põhja all);
 • arvuti wifi-kaart on sisse lülitatud, kui avatud arvutil põleb klaviatuuri kohal vasakul väike sinine tuli, vastasel korral lülitage see nupuke sisse;
 • õpetaja peab silmas, et õpilane salvestab vajadusel oma töö „opilane” nimelisele võrgukettale, Moodle’isse või saadab e-postiga õpetajale, vastav võrguketas on kättesaadav, kui arvuti on ühendatud realw traadita võrku;
 • õpetaja jälgib, et tunni lõppedes on sülearvutid korrektselt kappides.

Raamatukogu kodukord

Kinnitatud direktori käskkirjaga 22. november 2010 nr 1-6/6

1. Üldsätted

1.1. Tallinna Reaalkooli raamatukogu ülesandeks on igakülgselt toetada kooli õppeprotsessi ja tagada õpilaste mõtestatud vaba aja sisustamine.
1.2. Tallinna Reaalkooli raamatukogu lugejaks võivad olla Reaalkooli õpilased, õpetajad ja kooli personal.
1.3. Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi, õpilaspileti või klassinimekirja alusel.
1.4. Raamatukogus on kasutusel elektrooniline info- ja kataloogisüsteem RIKS.
1.5. Tallinna Reaalkooli raamatukogu on avatud tööpäeviti 8.00-16.30.
1.6. Tallinna Reaalkooli raamatukogu kasutamise kord avalikustatakse kooli koduleheküljel.

2. Teavikute laenutamise ja tagastamise kord
2.1. Kooliraamatukogu laenutab kohapeal lugemiseks kõiki raamatukogu fondis olevaid teavikuid.
2.2. Koju laenutatakse raamatuid üldjuhul kaheks nädalaks, ajakirju nädalaks.
2.3. Laenutustähtajad määrab raamatukoguhoidja sõltuvalt teaviku tüübist, olemasolevate eksemplaride arvust ja kasutamise intensiivsusest.
2.4. Laenutustähtaja möödudes on lugeja kohustatud teaviku tagastama või tagastustähtaega pikendama. Tagastustähtaega pikendatakse juhul, kui lugeja käes olevat kirjandust ei soovi teised lugejad.
2.5. Koju ei laenutata teatmeteoseid (entsüklopeediaid, sõnaraamatuid, teatmikke, leksikone), uurimistöid, väärtuslikke, haruldasi ning ainueksemplare. Eelnimetatud teavikuid saab laenutada erandjuhtudel (uurimistööde, referaatide vms koostamiseks) ja kokkuleppel raamatukoguhoidjaga.
2.6. Üldjuhul tagastavad õpilased kõik teavikud enne suvevaheaega, kui ei ole raamatukoguhoidjaga kokku lepitud teisiti.
2.7. Koolist lahkuvad õpilased, õpetajad ja teised töötajad peavad tagastama raamatukogule kõik laenutatud teavikud. Koolist lahkuvad õpilased on kohustatud võtma ringkäigulehele (blankett on kättesaadav Tallinna Reaalkooli kodulehelt) raamatukoguhoidja allkirja. Õpilasele väljastatakse koolist väljaarvamise kohustuslikud dokumendid peale ringkäigulehe esitamist klassijuhatajale.

3. Õpikute, tööraamatute ja töövihikute kasutamise kord
3.1. Kooli raamatukogu väljastab õpilasele kõik vajaminevad õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehed õppeaasta alguses.
3.2. Põhiharidust omandaval õpilasel on tasuta kasutamiseks kooli õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud, töölehed; keskharidust omandaval õpilasel on tasuta kasutamiseks õpikud.
3.2.1. Õpilastel on õigus kasutada ainetundides isiklikke (välja ostetud) õpikuid.
3.3. Laenutatud õppekirjanduse eest vastutab õpilane.
3.4. Õpilane on kohustatud õpikut korralikult hoidma. Õpikul peab olema ümber paber või olema kiletatud.
3.5. Õpikud tagastatakse raamatukoguhoidjale. Enne tagastamist peavad õpikud olema puhastatud ja korrastatud.
3.6. Õpilane on kohustatud teatama kadunud või rikutud õpikust koheselt raamatukoguhoidjale.

4. Teavikute hüvitamise kord
4.1. Kaotatud või rikutud teavikud tuleb raamatukogule hüvitada. Alaealiste lugejate tekitatud kahjud hüvitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja.
4.2. Kaotatud või rikutud teavikud asendab lugeja samade või kooli raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega.

5. Raamatukogu sisekord
5.1. Raamatukogu kasutatakse sihipäraselt: teavikute laenutamiseks, lugemiseks, õppimiseks ja arvuti kasutamiseks infootsingu ning õppe-eesmärgil.
5.2. Raamatud on kooli vara, millesse tuleb suhtuda heaperemehelikult.
5.3. Raamatukogus kohalkasutatavad teavikud tuleb asetada tagasi samale kohale.
5.4. Lugejad töötavad raamatukogus vaikselt, ei häiri oma käitumisega teisi lugejaid. Keelatud on mobiiltelefonide jt heli tekitavate vahendite kasutamine lugemissaalis.
5.5. Raamatukogus kehtib kooli kodukord. Raamatukogus ei ole lubatud söömine ja joomine.
5.6. Lugeja peab arvestama raamatukoguhoidja märkusi.
5.7. Automaatse tulekahjusignalisatsiooni käivitumise korral tuleb ruumist lahkuda, järgides evakuatsiooniplaani ja raamatukoguhoidja suuniseid.

6. Muude teenuste kasutamise kord raamatukogus
6.1. Raamatukogus on võimalik kasutada koopiamasinat.
6.2. Koopiate valmistamist raamatukogus reguleerib autoriõiguse seadus. Lugeja vastutab autoriõiguse seadusest tulenevate nõuete täitmise eest.
6.3. Õpilaste käsutuses olevaid arvuteid on võimalik kasutada õppeotstarbel referaatide, uurimistööde vm kirjalike tööde koostamiseks ja infootsinguks. Õpilastel on võimalik kasutada printerit.
6.4. Paljundus- ja printimisteenust pakub Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts ning see on tasuline. Hinnakiri on kättesaadav raamatukogus.

Võimla ja staadioni kasutamise eeskiri

Võimla

1. Võimla on ette nähtud kehalise kasvatuse tundide ja kooli huvitegevuse läbiviimiseks.

2. Võimla kasutamise eest vastutab tunde, treeninguid või üritusi läbiviiv õpetaja, väljarentimise puhul rendilepingule allakirjutanu.

3. Õpilased viibivad võimlas kehalise kasvatuse tunni, treeningu või ürituse ajal.

4. Võimlas viibitakse vahetusjalatsites.

 • Võimlas kasutatavad spordijalatsid on mittemääriva tallaga.

5. Spordivahendeid võetakse õpetaja loal ja tagastatakse need kehalise kasvatuse õpetaja kabinetti.

 • Spordiinventari rikkumise korral korvatakse tekitatud kahju.

6. Võimla kasutamiseks väljaspool tunde peab olema järelevalve õpetaja poolt.

 • Vahetundide ajal võimlas viibimine lubatud õpetaja loal (võimlas võib viibida ilma jalanõudeta).
 • Võimlas ei sööda ega jooda (v.a vesi).
 • Võimla kasutamine vahetundides vastavalt graafikule.
 • Võimla kasutamiseks tööpäevadel peale kella 17.00 ja puhkepäevadel registreerida valvur-administraatori juures.

7. Hea tava kohaselt õpilane informeerib õpetajaid või administraatorit kooli spordivahendite purunemisest.

Aeroobikasaal

1. Aeroobikasaalis on õpilastel lubatud iseseisev harjutamine jõumasinatel vastavalt õpetaja loal (ainult gümnaasiumi õpilased ja neli õpilast korraga).

2. Jõuseadmeid tohib kasutada ainult sihtotstarbeliselt, vastavalt kasutusjuhendile või õpetaja juhendamisele.

3. Peale harjutuste sooritamist asetada kasutatud vahendid (käsikud, kangikettad, matid) selleks ettenähtud kohale tagasi.

Staadion

1. Staadionil kehalise kasvatuse tundide ajal kõrvalistel isikutel viibimine keelatud.

2. Staadionil olevatel väravatel turnimine keelatud.

3. Tundide toimumise ajal on algklasside õpilastel staadionil viibimine keelatud.

Mustika (Black Box) kasutamise kord

1. Mustikas (endise nimega Black Box) on ette nähtud loominguliste tundide ja kooli huvitegevuse läbiviimiseks.

2. Mustika kasutamise eest vastutab tunde või üritusi läbiviiv õpetaja. Mustikas viibitakse vahetusjalatsites või sokkides.

3. Mustikat on võimalik kasutada ka õpilastel. Selleks tuleb eelnevalt registreeruda valvur-administraatori juures. Registreerimisel tuleb lisada vastutava õpilase nimi, ruumis viibivate õpilaste nimekiri ja ruumi kasutamise aeg. Vastutavale õpilasele antakse õpilaspileti vahendusel õigus siseneda väiksesse majja välisuksest. Vastutav õpilane vastutab, et

 • ruumis viibivad vaid nimekirjas olevad õpilased;
 • ruumi kasutatakse heaperemehelikult ning täidetakse ruumi kasutamise nõudeid (vt punkt 5);
 • kõik õpilase lahkuvad kindlaks määratud ajaks.

4. Mustikat saab kasutada tööpäeviti kuni kella 19.00.

5. Peale ruumis viibimist kustutada tuled, kasutatud tehnika asetada selleks ettenähtud kohale tagasi ja koristada ruum.

6. Hea tava kohaselt informeerib õpilane valvurit sealse tehnika purunemisest.

Üldohutusnõuded tööõpetuse klassis

Ohutu töö on võimalik ainult sel juhul, kui sa tunned ohutusnõudeid ja täidad neid täpselt!

 • Klassiruumis ole tähelepanelik enda ümber toimuva vastu.
 • Koolikott (ja riided) jäta klassiruumi alguses olevasse nagisse.
 • Klassiruumis kasuta alati kaitsekitlit.
 • Oma töökohalt lahku vaid mõjuval põhjusel (igasugune liigne liikumine klassiruumis on suureks ohuallikaks).
 • Erinevate töövahendite juures kasuta vajalikke isikukaitsevahendeid, soovitus: „õpilasel võiks endal olemas olla individuaalsed kõrvatropid müra summutamiseks ja tolmumask“.
 • Mitte kunagi ei tohi kasutada töövahendit, mida sind ei ole juhendatud kasutama ja mille ohutusnõuetest ei ole sind teavitatud.
 • Kasuta iga töövahendit sihipäraselt.
 • Kunagi ei tohi töövahendit suunata oma kaasõpilase poole.
 • Kasutatud töövahend pane tagasi omale kohale!
 • Ära ületa tööpinkide juures maas olevat kollast ohutuslinti!
 • Veendu, et sa ei ohusta oma tegevusega oma kaasõpilasi.
 • Hoia oma töökoht puhtana.
 • Kui ei tea või kahtled, küsi targemalt.
 • Kuula ja pane tähele teiste poolt öeldut!
 • Peale tööd korrasta oma töökoht!
 • Õnnetuse korral või selle ohu korral lõpeta töö ning teavita sellest koheselt õpetajat! Kuni õpetaja kohale jõudmiseni tuleb töökoht säilitada sellisena nagu ta oli õnnetusjuhtumi momendil (kui see ei põhjusta ohtu kaasõpilastele)!

Üldohutusnõuded tööriistadega töötamiseks

 • Elektriliste käsitööriistade ja tööpinkide kasutamiseks küsi eelnevalt luba õpetajalt.
 • Tööriist peab olema töökorras, puhas, tera terav, terad korralikult kinnitatud jne.
 • Tunne kasutusjuhendit, tööriistal olevaid juhend- ja hoiatuskleepse/silte jne.
 • Enne el. tööriistaga tööle asumist veendu, et toitejuhe ei oleks kahjustatud.
 • Kui el. tööriistale on tootja poolt ette nähtud külgmine käepide, siis on kohustuslik teise käega just sellest kinni hoida. Nt. puur või käsifrees võib millisessegi kinni kiiluda – tööriist jõuab teha mitu pöörat ümber oma telje ja välja väänata mitu liigest enne kui taipad sellest lahti lasta.
 • Juuksed ei tohi lehvida, vaid peavad olema fikseeritud nt mütsi alla või vastavasse soengusse. Kiiresti pöörlevate detailide ümber esineb õhupööriseid, millesse võivad sattuda eespoolsed juuksekarvad ja kiiluda ümber kiiresti liikuva detaili.
 • Ei tohi kasutada kindaid, sest need võivad haakuda kiiresti pöörlevasse puuri, spindlisse, detaili.
 • Töökitlid, jakid jne peavad olema kinni nööbitud, sest lahtine loperdab riie võib keerduda ümber pöörleva detaili ning kista inimese endaga kaasa.
 • Kanda tuleb kaitseprille või veel parem: tervet nägu katva kaitset. Isegi näiliselt ohutu “väikepraht” võib tekitada tõsiseid silmakahjustusi või sattudes näonahale tavalise
  kaitserefleksi, mis võib viia inimese käe ohutsooni.

Ohutusnõuete rikkuja eemaldatakse klassiruumist kui kõrge faktoriga ohuallikas!

Tallinna Reaalkooli statuudid

Tallinna Reaalkooli mütsi statuut

 1. Tallinna Reaalkooli müts on kooli ühtsust väljendav sümbol.
 2. Reaalkooli müts on mustast villasest riidest põhjaga, mida ümbritseb kuldne pael.
 3. Alates gümnaasiumiklassidest on mütsipõhjal kaksteist kuldset sakki.
 4. Reaalkooli mütsi valmistamise ja väljastamise õigus kuulub Reaalkoolile.
 5. Mütsi kandmise õigus on Reaalkooli õpilastel, vilistlastel ja õpetajatel.
 6. Mütsi kandmine on lubatud korrektse riietusega. Mütsi kandmise juurde kuulub viisakas käitumine.
 7. Mütsi võib kanda igapäevaselt. Kindlasti kantakse mütsi kooli tähtpäevadel ja muudel sündmustel.
 8. Siseruumides kantakse mütsi liputoimkonnas, auvalves ja kooli ametliku tunnussümbolina.
  Liputseremoonial (lippude sissekandmisel, heiskamisel jmt), hümni laulmisel, leinatalitusel ja kirikus võtavad mehed mütsi peast. Auvalves hoiavad meesrealistid mütsi vasakul käel. Naised mütsi peast ei võta.
 9. Vabadussõjas langenud õpetajate ja õpilaste ausambast möödudes kergitab meesrealist mütsi. See traditsioon on seotud mälestussamba ajalooga ja selle on algatanud Reaalkooli õpilased.
 10. Erandkorras võivad meesrealistid mütsi kanda traditsioonilisel tordisöömisel kooli sünnipäeval õues.

Tallinna Reaalkooli rinnamärgi statuut

Tallinna Reaalkooli rinnamärgiks on kooli ajalooliselt kujunenud logomärk, mille läbimõõt on 11mm.

Märgil on kujutatud stiliseeritud R-tähte kooliteed sümboliseeriva kaheteistnurkse musta tähe keskel.

Märk on valmistatud hõbedast ning kinnitub riide külge nõela ja pinniga. Märgi täpne kirjeldus on Tallinna Reaalkooli stiiliraamatus.

Rinnamärgi erikuju on Tallinna Reaalkooli teenetemärk, mis on rinnamärk, mida paremalt servalt ääristab viiest loorberilehest koosnev poolpärg.

Koos lennumärgiga moodustab rinnamärk lõpumärgi.

Tallinna Reaalkooli rinnamärgi kandmise õigus on kõigil koolipere liikmetel ja vilistlastel. Rinnamärki kantakse soovi korral ja pidulikel üritustel.

Rinnamärki kantakse vasakul pool rinnal.