eKooli tähised

5 hinde 5 (“väga hea”) saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on täiel määral õppekava nõuetele vastav (90-100%)
4 hinde 4 (“hea”) saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on üldiselt õppekava nõuetele vastav, kuid pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi (75-89%)
3 hinde “3” (“rahuldav”) saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on üldiselt õppekava nõuetele vastav, kuid esineb puudusi ja vigu (50-74%)
2 hinde “2” (“puudulik”) saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on osaliselt õppekava nõuetele vastav, esineb olulisi puudusi ja vigu (20-49%)
1 hinde “1” (“nõrk”) saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus ei vasta õppekava nõuetele (0-19%)
1-100 gümnaasiumiastmes kasutatav punktisüsteem
X tähistab eKoolis ja hinnetelehel tegemata tööd, mis tuleb sooritada õpetaja poolt määratud ajaks. Kui õpilane jätab selle ülesande kokkulepitud ajaks täitmata, asendatakse märge “X” hindega “1”.
täiendav õppetöö gümnaasiumiastmes märgitakse eKoolis tähisega TÕ perioodihinde veergu. Peale täiendava õppetöö sooritamist asendatakse tähis TÕ kursusehindega.
+ hilinemine
p iga puudumine, millele ei saa kohe põhjust kirjutada tähistatakse „p” tähega, st puudus põhjuseta, kuni põhjust ei ole teada
r puudumine Reaalkooli eest (võistlustel, olümpiaadil jne)
t puudumine taotluse alusel (lapsevanem, aineõpetaja jne)
h puudumine haiguse tõttu
v individuaal (7.-12. klass) – ja koduõpe vanema soovil
R puudumine ringitunnist
PP puudumine pikapäevarühmast
vab vabastatud kehalisest kasvatusest
kujundav hindamine 1.-9. klassis
0-120 1. – 4. klassini kasutatav punktisüsteem
1-10 5. – 9. klassides kasutatav punktisüsteem
A arvestatud
MA mittearvestatud
H hinnang tehtud tööle kommentaariga (1.-4. kl)
x tegemata töö, mille peab sooritama; kui õpilane jätab x parandamata võib õpetaja jätta õpilase täiendavale õppetööle
täiendav õppetöö
K kohal
  käitumine
H hea
R rahuldav
MR mitterahuldav