Tallinna Reaalkooli vastuvõtu tingimused ja kord

Kinnitatud Tallinna Haridusameti 09.01.2024 käskkirjaga nr T-7-1/24/10

1.1. Tallinna Reaalkooli vastuvõtu kord kehtestatakse lähtudes Põhikooli­ ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 ja Tallinna linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruse nr 132 “Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord” alusel.

1.2. Tallinna Reaalkooli võetakse õpilane õpilaskandidaadiks praktiliste tööde ja vestluse tulemuste põhjal. Õpilaskandidaat arvatakse kooli õpilasnimekirja klassitunnistuse (2.-9. klass ja 11.-12. klass) või põhikooli lõputunnistuse alusel (10. klass).

1.3. Kümnenda klassi praktilised tööd viiakse läbi koostöös Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži ja Tallinna 21. Kooliga, mida reguleerib Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli ühiskatsete korraldamise kord (Lisa 3 ja 4).

1.4. Vestluse ja praktiliste tööde läbiviimiseks ja hindamiseks moodustab kooli direktor oma käskkirjaga vastuvõtukomisjoni.

1.5. Vestluse ja praktiliste tööde sooritamise täpne ajaline graafik avalikustatakse kooli veebilehel jooksva õppeaasta 1. märtsil, va esimene klass.

1.6. Laste praktilised tööd säilitatakse tööde tutvumisperioodi jooksul. Ülesannete kopeerimine mis tahes kujul ei ole lubatud.

1.7. Vastuvõtt järgmiseks õppeaastaks ning sellega seotud tegevused lõppevad üldjuhul õppeaasta viimasel päeval ehk antud kalendriaasta 31. augustil.

Viimati uuendatud: 09. jaanuar 2024