Vastuvõtt 2.−6. ja 8.−9. ning 11.−12. klassi

Tallinna Reaalkooli vastuvõtu tingimused ja kord
Kinnitatud Tallinna Haridusameti 09.01.2024 käskkirjaga nr T-7-1/24/10

5.1. Õpilasi võetakse vastu vaid vabade õppekohtade olemasolul.

5.2. Vabade õppekohade olemasolust ja testide toimumise ajast teavitatakse üldsust kooli veebilehel hiljemalt kahe kalendripäeva jooksul peale õppeperioodi lõppu. Täpne teavitamise kuupäev avalikustatakse jooksva õppeaasta 1. märtsil.

5.3. 2.−6. ja 8. klassi kandideerimisel sooritatakse testid matemaatikast ja eesti keelest. Alates 9. klassist sooritatakse kandideerimisel testid matemaatikast, eesti keelest ja füüsikast. Õpilane võtab testidele kaasa jooksva õppeaasta hinnetelehe koopia.

5.4. Testide koostajad määratakse õppealajuhataja poolt. Testide koostamise aluseks on põhikooli või gümnaasiumi riiklik õppekava ja selle rõhuasetus arvestab Tallinna Reaalkooli reaalainete õppesuunda.

5.5. Testidele registreerib lapsevanem või laps e-kirja teel või kooli veebilehel avaneva Infosüsteemi kaudu. Täpne registreerimise kord avaldatakse 1. märtsil kooli veebilehel.

5.6. Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on motiveeritus õppida süvendatult reaalaineid (sh õpi- ja ainevõistluste tulemused reaal- ja loodusainetes, õpilase põhjendused reaalainete õppesuuna valikul), õppeedukus ja sotsiaalsed oskused (sh eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus, käitumise ja hoolsuse hinnangud). Vestlusvoorus võidakse täiendavalt hinnata ainealaste õpitulemuste saavutamist.

5.7. Vanemal on õigus saada selgitusi oma lapse testide tulemuste kohta vastavalt järgnevalt kirjeldatud korrale. Infosüsteemis lapse testidele registreerimisel märgitud vanemal või vanematel on isikut tõendava dokumendi alusel võimalik lapse tööga koolis tutvuda. Testidega tutvumiseks tuleb saata hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul pärast testide tulemuste avalikustamist (vastavat teadet kooli veebilehel) koolile e-kirjaga vastav taotlus.

5.8. Vanem täidab avalduse  ja esitab lapse isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ning õpilasraamatu väljavõtte hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast positiivset kooli vastuvõtmise otsust. Dokumendid tuleb võimalusel edastada e-kirjaga aadressil elektrooniliselt (digiallkirjastatult, soovitatavalt ühes DigiDoc konteineris).

5.9. Õpilane (10.−12. klassi kandideerija) täidab avalduse ja esitab isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ning õpilasraamatu väljavõtte hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast positiivset kooli vastuvõtmise otsust. Dokumendid tuleb võimalusel edastada e-kirjaga aadressil elektrooniliselt (digiallkirjastatult, soovitatavalt ühes DigiDoc konteineris).

Viimati uuendatud: 09. jaanuar 2024