Vastuvõtu korra muutmine

Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 13.01.2023 nr T-7-1/23/10 lisa 6

6.1. Tallinna Reaalkooli vastuvõtu kord vaadatakse üle üks kord õppeaastas.

6.2. Tehtud muudatused esitatakse arvamuse avaldamiseks hoolekogule ning seejärel kinnitamiseks Tallinna Haridusametile.

Viimati uuendatud: 13. jaanuar 2023