Vastuvõtu korra muutmine

Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 11.01.2019 nr 1.-2/16 lisa 1

6.1. Tallinna Reaalkooli vastuvõtu kord vaadatakse üle üks kord õppeaastas.

6.2. Tehtud muudatused esitatakse arvamuse avaldamiseks hoolekogu istungile ning seejärel kinnitamiseks Tallinna Haridusametile.

Viimati uuendatud: 14. jaanuar 2019