Vastuvõtu korra muutmine

Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 22.05.2020 nr T-7-1/20/140 lisa 4

6.1. Tallinna Reaalkooli vastuvõtu kord vaadatakse üle üks kord õppeaastas.

6.2. Tehtud muudatused esitatakse arvamuse avaldamiseks hoolekogu istungile ning seejärel kinnitamiseks Tallinna Haridusametile.

Viimati uuendatud: 24. mai 2020