Vastuvõtu korra muutmine

Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 16.01.2020 käskkirja nr T-7-1/20/12 lisa 2

6.1. Tallinna Reaalkooli vastuvõtu kord vaadatakse üle üks kord õppeaastas.

6.2. Tehtud muudatused esitatakse arvamuse avaldamiseks hoolekogu istungile ning seejärel kinnitamiseks Tallinna Haridusametile.

Viimati uuendatud: 22. jaanuar 2020