Vastuvõtu korra muutmine

Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 10.01.2022 nr T-7-1/22/5 lisa 18

6.1. Tallinna Reaalkooli vastuvõtu kord vaadatakse üle üks kord õppeaastas.

6.2. Tehtud muudatused esitatakse arvamuse avaldamiseks hoolekogu istungile ning seejärel kinnitamiseks Tallinna Haridusametile.

Viimati uuendatud: 12. jaanuar 2022