Vastuvõtt 1. klassi

Tallinna Reaalkooli vastuvõtu tingimused ja kord
Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 10.01.2022 nr T-7-1/22/5 lisa 18

2.1. Tallinna Reaalkooli võetakse vastu õpilasi, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi Tallinna linn.

2.2. Kooliküpsusuuring, mis sisaldab vestlust, praktilist tööd ning mängulisi tegevusi, viiakse esimesse klassi kandideerivatele lastele läbi kahe 25-minutilise koolitunnina.

2.3. Kooliküpsusuuringu sooritamise täpne informatsioon ja ajagraafik avalikustatakse kooli veebilehel jooksva aasta jaanuari teisel nädalal.*

2.4. Registreerimine kooliküpsusuuringule toimub ajavahemikul 21. jaanuarist kuni 30. jaanuarini kooli veebilehel avaneva Infosüsteemi (Infosüsteem) kaudu.

2.5. Kooliküpsusuuring toimub ajavahemikul 09. veebruarist kuni veebruarikuu viimase tööpäevani.

2.6. Vestlus ja praktilised tööd on ette valmistatud Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel ning arvestatud on Tallinna Reaalkooli reaalainete õppesuunda (Lisa 1).

2.7. Lapse vestlusi ja praktilisi töid hinnatakse punktisüsteemis. Kogutava punktisumma kuni 10% erinevuste korral eelistatakse kooli vastuvõtul õpilaskandidaati, kelle vennad ja/või õed õpivad kooliküpsusuuringu tegemise aastal Tallinna Reaalkooli esimeses ja teises kooliastmes. Võrdsete punktide korral arvestatakse pingerea koostamisel osaoskuste punkte lisas 1 toodud osaoskuste järjekorras (Lisa 1).

2.8. Õpilaskandidaatide vastuvõtmise või mittevastuvõtmise otsusest teavitatakse lapsevanemaid kooli veebilehel avaneva Infosüsteemi kaudu hiljemalt 22. veebruariks.

2.9. Kui vanem on saanud teate lapse kooli nimekirja vastuvõtmise kohta, esitab ta koolile avalduse ja lapse isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte hiljemalt 26. veebruariks. Dokumendid tuleb võimalusel edastada e-kirjaga aadressil elektrooniliselt (digiallkirjastatult, soovitatavalt ühes DigiDoc konteineris).

2.10. Kool edastab õpilaskandidaatide nimekirja elektrooniliselt Tallinna Haridusametile hiljemalt veebruarikuu viimaseks tööpäevaks.

2.11. Vanemal on õigus saada selgitusi oma lapse kooliküpsusuuringu tulemuste kohta vastavalt järgnevalt kirjeldatud korrale. Infosüsteemis lapse kooliküpsusuuringule registreerimisel märgitud vanemal või vanematel on isikut tõendava dokumendi alusel võimalik oma lapse kooliküpsusuuringuga koolis tutvuda. Tööga tutvumiseks tuleb saata hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul pärast tulemuste avalikustamist (vastavat teadet kooli veebilehel) koolile e-kirjaga vastav taotlus.

2.12. Kui vanem soovib lapse õpilaskandidaadi kohast loobuda, teatab ta oma soovist koolile. Pärast vanemalt saadud taotlust arvab kool lapse õpilaskandidaatide nimekirjast välja.


* Kooliküpsusuuring viiakse läbi vastavalt riigis kehtivatele COVID-19 haiguse leviku tõkestamise meetmetele ja piirangutele (sh kehtivatele hajutamise ning ruumide täituvuse nõuetele). Vanemaid teavitatakse koolis rakendatud meetmetest kooliküpsusuuringule registreerimisel (täpsustava e-kirjaga). Vanemaid koolimaja siseruumidesse ei lubata. Juhul kui eelmainitud piirangud on sellised, et kooliküpsusuuringut ei ole võimalik koolimajas läbi viia (nt on koolid epidemioloogilise olukorra tõttu suletud), siis lükatakse kooliküpsusuuring edasi kuni epidemioloogilise olukorra ning vastavate piirangute piisava leevenemiseni, millest teavitatakse vanemaid esimesel võimalusel.

Lisa 1. Kooliküpsusuuringu sisu esimesse klassi kandideerijatele

Lapse tulemusi hinnatakse vestluse ja iseseisva töö alusel punktisüsteemis ja maksimaalselt on võimalik koguda 47 punkti (1). Kooli õppekavast lähtudes on kooliküpsusuuringu sisu esitatud olulisuse järjekorras.

  1. Matemaatiliste oskuste hindamise aluseks on arvutamine 12 piires ja ruumikujutlusmõistete (nt üleval, all, paremal) valdamine, paaride leidmine (nt tehtele õige vastus), geomeetriliste kujundite tundmine (maksimaalselt kuni 15 punkti).
  2. Loogikaülesannete hindamise aluseks on lapse oskus rühmitada (nt koer ja kass on loomad), jätkata loetelu (nt koduloomad: koer, kass…) ja põhjendada oma tegevust, lühimälu ülesanded (maksimaalselt kuni 12 punkti).
  3. Väljendusoskuse hindamise aluseks on üksikute sõnade moodustamine, nende tähenduse mõistmine ja nende selgitamine suuliselt (maksimaalselt kuni 10 punkti).
  4. Vestluse käigus hinnatakse lapse teadmisi iseendast, perekonnast ja ajakujutlustest (nt päevad, kuud, aastaajad) (maksimaalselt kuni 5 punkti).
  5. Mänguliste tegevuste ja vestluse abil (nt ühistegevus) hinnatakse lapse sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi, sh tähelepanu, koostöövalmidust nii õpetaja kui kaasõpilastega, keskendumisvõimet ja aktiivset osalemist protsessis; vestlust eluolulistel teemadel (maksimaalselt kuni 5 punkti).

1 „Maksimaalselt kuni …. punkti“ tähendab, et erinevatel aastatel võib kooliküpsusuuringus nimetatud valdkonnas punktide arv olla erinev.

Viimati uuendatud: 12. jaanuar 2022