Vastuvõtt 1. klassi

Tallinna Reaalkooli vastuvõtu tingimused ja kord
Kinnitatud Tallinna Haridusameti 09.01.2024 käskkirjaga nr T-7-1/24/10

2.1. Tallinna Reaalkooli võetakse vastu õpilasi, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi Tallinna linn.

2.2. Kooliküpsusuuring, mis sisaldab praktilist tööd ning mängulisi tegevusi, viiakse esimesse klassi kandideerivatele lastele läbi kahe 25-minutilise koolitunnina.

2.3. Kooliküpsusuuringu sooritamise täpne informatsioon ja ajagraafik avalikustatakse kooli veebilehel jooksva aasta jaanuari teisel nädalal.

2.4. Registreerimine kooliküpsusuuringule toimub ajavahemikul 21. jaanuarist kuni 30. jaanuarini kooli veebilehel avaneva Infosüsteemi (Infosüsteem) kaudu.

2.5. Kooliküpsusuuring toimub ajavahemikul 09. veebruarist kuni veebruarikuu viimase tööpäevani.

2.6. Kooliküpsusuuring on ette valmistatud Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel ning arvestatud on Tallinna Reaalkooli reaalainete õppesuunda (Lisa 1).

2.7. Kooliküpsusuuringut hinnatakse punktisüsteemis. Õpilaskandidaadile, kelle õde või vend õpib kooliküpsusuuringu ajal Tallinna Reaalkooli 1. või 2. kooliastmes, lisatakse punktisummale 10% õpilaskandidaadi tulemusest. Võrdsete punktide korral arvestatakse pingerea koostamisel osaoskuste punkte lisas 1 toodud osaoskuste järjekorras (Lisa 1).

2.8. Õpilaskandidaatide vastuvõtmise või mittevastuvõtmise otsusest teavitatakse lapsevanemaid kooli veebilehel avaneva Infosüsteemi kaudu hiljemalt 22. veebruariks.

2.9. Kui vanem on saanud teate lapse kooli nimekirja vastuvõtmise kohta, esitab ta koolile avalduse ja lapse isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte hiljemalt 26. veebruariks. Dokumendid tuleb võimalusel edastada e-kirjaga aadressil elektrooniliselt (digiallkirjastatult, soovitatavalt ühes DigiDoc konteineris).

2.10. Kool edastab õpilaskandidaatide nimekirja elektrooniliselt Tallinna Haridusametile hiljemalt veebruarikuu viimaseks tööpäevaks.

2.11. Vanemal on õigus saada selgitusi oma lapse kooliküpsusuuringu tulemuste kohta vastavalt järgnevalt kirjeldatud korrale. Infosüsteemis lapse kooliküpsusuuringule registreerimisel märgitud vanemal või vanematel on isikut tõendava dokumendi alusel võimalik oma lapse kooliküpsusuuringuga koolis tutvuda. Tööga tutvumiseks tuleb saata hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul pärast tulemuste avalikustamist (vastavat teadet kooli veebilehel) koolile e-kirjaga vastav taotlus.

2.12. Kui vanem soovib lapse õpilaskandidaadi kohast loobuda, teatab ta oma soovist koolile. Pärast vanemalt saadud taotlust arvab kool lapse õpilaskandidaatide nimekirjast välja.

Lisa 1. Kooliküpsusuuringu sisu esimesse klassi kandideerijatele

Lapse tulemusi hinnatakse iseseisva töö ja vaatluse alusel punktisüsteemis. Kooli õppekavast lähtudes on kooliküpsusuuringu sisu esitatud olulisuse järjekorras.

  1. Matemaatiliste oskuste hindamise aluseks on arvutamine 12 piires ja ruumikujutlusmõistete (nt üleval, all, paremal) valdamine, paaride leidmine (nt tehtele õige vastus), geomeetriliste kujundite tundmine.
  2. Loogikaülesannete hindamise aluseks on lapse oskus rühmitada (nt koer ja kass on loomad), jätkata loetelu (nt koduloomad: koer, kass…) ja põhjendada oma tegevust, lühimälu ülesanded.
  3. Väljendusoskuse hindamise aluseks on üksikute sõnade moodustamine, nende tähenduse mõistmine, lapse teadmised iseendast, perekonnast ja ajakujutlustest (nt päevad, kuud, aastaajad).
  4. Mänguliste tegevuste ja vaatluse abil (nt ühistegevus) hinnatakse lapse sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi, sh tähelepanu, koostöövalmidust nii õpetaja kui kaasõpilastega, keskendumisvõimet ja aktiivset osalemist protsessis.

Viimati uuendatud: 09. jaanuar 2024