Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil auhinnatud tööd

 • Šusta, Laima (2019) töö „Erineva α-aminorühma konfiguratsiooniga lüsiini sisaldavate inhibiitorite süntees ja nende toime uurimine proteiinkinaasile A“;
 • Kikas, Elisabeth Margarethe (2019) „Magneesiumi funktsionaalne tähtsus inimorganismile ja selle tarbimine Tallinna Reaalkooli õpilaste näitel“
 • Paal, Kaarel (2019) „29er purjeka meeskonna ideaalse massi hindamine“
 • Sandberg, Anett (2019) „Kuu vaatlemine ja pildistamine läbi teleskoobi MEADE LXD75 suvisest kuuvarjutusest talviseni“
 • Tomson, Kristjan (2019) „Diklofenaki, sulfametoksasooli ja levofloksatsiini
  mõju keskkonnale ning nende absorbeerimine aktiivsöe ja silikageeliga“;
 • Must, Andreas (2019) „Üldfosfori ja nitraatlämmastiku sisalduse
  spektrofotomeetriline määramine Tallinna lahe rannikuvees“;
 • Fink, Eva (2018) „Kiudained toidus ja nende metabolism soolebakterites“;
 • Sirinov, Maike Mona (2018) „Ravimite mõju Läänemere kirpvähkidele“;
 • Idla, Johanna-Stina (2018) „Tallinna Reaalkooli gümnaasiumiõpilaste teadlikkus kanepi mõjust vaimsele tervisele“;
 • Kivilo, Ella (2018) „Toimetuleku ja kõnniparameetrite hinnang amputatsiooniga patsientidel ühes Eesti haiglas“;
 • Pungas, Tarmo (2018) „Õpilaste ja õpetajate uneharjumused ning nende seos eluga rahuloluga“;
 • Lilleorg, Aleksandra (2018) „Bulgakov „Meister ja Margareta“;
 • Mesila, Mirel (2017) „Proteiinkinaasi Aurora B jaoks biligandsete inhibiitorite arendamine ning biokeemilise mitte-radioaktiivse inhibeerimismeetodi väljatöötamine“ (vaata siit);
 • Kasuk, Karl-Ander (2017) “Polümeermembraan─elektrolüüt kütuseelemendi katalüsaatorite Pd nanoosakeste ja PtPd sulami nanoosakeste süntees ning karakteriseerimine” (vaata siit);
 • Huntsaar, Maria (2017) “Hundi kuvand meedias ja selle seos kariloomadele tekitatud kahjudega” (vaata siit);
 • Keridon, Maria (2017) „Farmakogenoomika rakendamise võimalused Eesti personaalmeditsiinis“ (vaata siit);
 • Kongas, Kristjan (2016) „Valgete kääbuste kokkupõrke simuleerimine kuubistiku meetodil – stabiilsusanalüüs difusioonikonstantide ja resolutsioonide varieerimise abil” (vaata siit);
 • Sakerman, Liisa (2016) “Suviodra umbrohtumus ja terasaak sõltuvalt mullaharimisviisist mahe- ja tavaviljeluses” (vaata siit);
 • Maasik, Marie Mari (2016) „Äikesesageduse võrdlus Eestis maakonniti ning meteoroloogilised põhjused aastatel 2010–2013″ (vaata siit);
 • Lett, Karl-Erik (2016) “Vereanalüüsi teostamist mõjutavad preanalüütilised tegurid” (vaata siit);
 • Saar, Karl Kiur (2015) „Härjapea jõe säng Tallinna linnaplaanil ja jõe roll linna arengus” (vaata siit);
 • Laars, Markus (2014) “TiO2 nanoosakestest valmistatud nanokilede fotokatalüütiliste omaduste uurimine elusrakkude näitel” (vaata siit);
 • Mettis, Laura Johanna (2014) “Eesti noorte naiskolmikhüppajate kehaliste võimete analüüs” (vaata siit);
 • Pedak, Mari Liis (2013) “Keskkonna mõju uurimine vees sisalduvatele humiinainetele kõrgsurvevedelikkromatograafilisel meetodil Harku järve näitel” (vaata siit);
 • Talvik, Martin (2013) “Gümnaasiumiõpilaste suhtumine globaalprobleemidesse ja selle muutumine 1991-2012” (vaata siit);
 • Toots, Jaan (2012) “Neurl1 valgu tuumatranspordi mehhanismide uurimine” (vaata siit);
 • Florea, Michael (2011) “GST-GFP liitvalgu ekspressiooni sõltuvus IPTG kontsentratsioonist Escherichia coli‘s” (vaata siit);
 • Juurmaa, Rees-Roonius (2011) “Muutused eri vanuses õpilaste töömälus koolipäeva jooksul” (vaata siit);
 • Saarso, Anna-Helena (2011) “Hulkharjasussi Marenzelleria neglecta arvukus ja levik ning seda mõjutavad tegurid Pärnu lahe piirkonnas” (vaata siit);
 • Pütsepp, Kert (2010) „Pinge-voolutugevuse vaheliste seoste uurimine keemilises analüüsis. Klassikaline polarograafia ja selle arendused” (vaata siit);
 • Kaitsa, Maria-Liesbeth (2010) „Kapillaartsoonelektroforeetilise meetodi väljatöötamine toidu lisaainete analüüsiks jookides” (vaata siit);
 • Kose, Märt (2008) “Atropiini mõju närvisüsteemile” (vaata siit);
 • Rattur, Julia (2008) “Vermikompostimine ning vermikomposti mõju kurgitaimedele” (vaata siit).