Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil auhinnatud tööd

 • Jakobson, Mihkel (2022) töö „Optimaalseimad Maa ja Marsi vaheliste kosmosemissioonide lõpporbiidid sõltuvalt tehtavatest vaatlustest“ (vaata siit);
 • Kaare, Kertu (2022) töö „Raseduse I trimestri sõeluuringul tuvastatud suurenenud kuklavoldi seos patoloogilise karüotüübi ning loote arenguanomaaliatega Ida-Tallinna Keskhaigla andmetel” (vaata siit);
 • Kuusik, Haide Maria (2022) töö „Emakakaelavähi haigestumuse ja potentsiaalsete riskitegurite leviku seosed Eestis inimestel vanuses 15–44 aastatel 1980– 2017“ (vaata siit);
 • Nurk, Paul Kaspar (2022) töö „Albert Camus’ eksistentsialismi jooni Priit Pärna filmides” (vaata siit);
 • Pappel, Robert (2022) töö „Tallinna Reaalkooli söökla biojäätmete biogaasi tootlikkuse hindamine“ (vaata siit);
 • Puhm, Kelli (2022) töö „PRIA meetmete mõju mahepuuvilja- ja marjakasvatusele Eestis“ (vaata siit);
 • Pürg, Liisa Grete (2022) töö „Koroonateemaliste artiklite kommentaariumi keel Delfi ja Postimehe näitel“;
 • Simson, Sander (2022) töö „Kohvipaksust sünteesitud alusmaterjalile sadestatud plaatina katalüsaatorite kasutamine polümeerelektrolüütmembraankütuseelemendis“ eest (vaata siit);
 • Anton, Kertu Birgit (2021) töö „Tüdrukute IT-alane enesekindlus ja pädevus ning nende seos IT-huviringides osalemisega Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli näitel“ (vaata siit);
 • Bratus, Severin (2021) töö ”Soostereotüübid eestikeelsetes sõnavektorites” (vaata siit);
 • Kallaste, Kerttu (2021) töö „Aastatel 2007–2018 Põhja-Eestis enneaegsusretinopaatia tõttu ravitud laste lähi- ja kaugtulem. Laserravi ja anti-VEGF ravi saanud patsientide võrdlus“ (vaata siit);
 • Kukk, August Marius (2021) töö „Muutused Eesti poliitilisel maastikul (Tallinna omavalitsuse näitel) seoses kohalikul tasandil 16-aastastele valimisõiguse andmisega” (vaata siit);
 • Kõivutalu, Rhea (2021) töö „Karvase mammuti levik ajas ja tema elukeskkonna määramine“ (vaata siit);
 • Liisa Nugis (2021) töö „Loote üsasisesed vereülekanded Ida–Tallinna Keskhaiglas aastatel 2007–2018 ja laste edasised terviseprobleemid” (vaata siit);
 • Vaks, Els Aleksandra (2021) töö „Kakskeelsete õpilaste emotsioonide sõnaline väljendamine Eesti gümnaasiumites IB-õppekava järgi õppijatel“ (vaata siit);
 • Ingrid Hints (2021) töö „Koodikopeerimine Messengeri vestlustes 12-15aastaste näitel“;
 • Haug, Sofia Marlene (2020) töö „Polüsahhariidse levaani mõju hindamine valitud bakteriliikide kasvule ning tekkinud produktide analüüs“ (vaata siit);
 • Jõesoo, Maria (2020) töö „Kliima muutlikkuse kajastumine aastakihiliste järvesetete kihilisuses“ (vaata siit);
 • Kivisalu, Kaarel (2020) töö Gravitatsiooni mõju erinevate kvantmehaaniliste süsteemide soojusmahtuvusele“;
 • Krõlov, Mattias Kaspar (2020) töö „Taimede kasvatamise võimalus Marsil“ (vaata siit);
 • Olde, Margareth (2020) töö „Südamelöögisageduse muutlikkuse biotagasiside rakendamine malepartiiaegse stressi vähendamiseks“ (vaata siit);
 • Rumm, Anna Pauliina (2020) töö Eakate inimeste tsütomegaloviiruse-vastane immuunvastus ja selle seos põletikuliste haigustega“ (vaata siit);
 • Vahtra, Doris (2020) töö „Mikroobide sisaldus doonorrinnapiimas, doonorpiima mikroobisisalduse seosed annetatud rinnapiimakoguse ja doonori laktatsiooni staadiumiga“ (vaata siit);
 • Šusta, Laima (2019) töö „Erineva α-aminorühma konfiguratsiooniga lüsiini sisaldavate inhibiitorite süntees ja nende toime uurimine proteiinkinaasile A“ (vaata siit);
 • Kikas, Elisabeth Margarethe (2019) „Magneesiumi funktsionaalne tähtsus inimorganismile ja selle tarbimine Tallinna Reaalkooli õpilaste näitel“ (vaata siit);
 • Paal, Kaarel (2019) „29er purjeka meeskonna ideaalse massi hindamine“ (vaata siit);
 • Sandberg, Anett (2019) „Kuu vaatlemine ja pildistamine läbi teleskoobi MEADE LXD75 suvisest kuuvarjutusest talviseni“ (vaata siit);
 • Tomson, Kristjan (2019) „Diklofenaki, sulfametoksasooli ja levofloksatsiini mõju keskkonnale ning nende absorbeerimine aktiivsöe ja silikageeliga“ (vaata siit);
 • Must, Andreas (2019) „Üldfosfori ja nitraatlämmastiku sisalduse spektrofotomeetriline määramine Tallinna lahe rannikuvees“ (vaata siit);
 • Fink, Eva (2018) „Kiudained toidus ja nende metabolism soolebakterites“ (vaata siit);
 • Širinov, Maike Mona (2018) „Ravimite mõju Läänemere kirpvähkidele“ (vaata siit);
 • Idla, Johanna-Stina (2018) „Tallinna Reaalkooli gümnaasiumiõpilaste teadlikkus kanepi mõjust vaimsele tervisele“ (vaata siit);
 • Kivilo, Ella (2018) „Toimetuleku ja kõnniparameetrite hinnang amputatsiooniga patsientidel ühes Eesti haiglas“ (vaata siit);
 • Pungas, Tarmo (2018) „Õpilaste ja õpetajate uneharjumused ning nende seos eluga rahuloluga“ (vaata siit);
 • Lilleorg, Aleksandra (2018) „Bulgakov „Meister ja Margareta“ (vaata siit);
 • Mesila, Mirel (2017) „Proteiinkinaasi Aurora B jaoks biligandsete inhibiitorite arendamine ning biokeemilise mitte-radioaktiivse inhibeerimismeetodi väljatöötamine“ (vaata siit);
 • Kasuk, Karl-Ander (2017) „Polümeermembraan─elektrolüüt kütuseelemendi katalüsaatorite Pd nanoosakeste ja PtPd sulami nanoosakeste süntees ning karakteriseerimine” (vaata siit);
 • Huntsaar, Maria (2017) „Hundi kuvand meedias ja selle seos kariloomadele tekitatud kahjudega” (vaata siit);
 • Keridon, Maria (2017) „Farmakogenoomika rakendamise võimalused Eesti personaalmeditsiinis“ (vaata siit);
 • Kongas, Kristjan (2016) „Valgete kääbuste kokkupõrke simuleerimine kuubistiku meetodil – stabiilsusanalüüs difusioonikonstantide ja resolutsioonide varieerimise abil“ (vaata siit);
 • Sakerman, Liisa (2016) „Suviodra umbrohtumus ja terasaak sõltuvalt mullaharimisviisist mahe- ja tavaviljeluses“ (vaata siit);
 • Maasik, Marie Mari (2016) „Äikesesageduse võrdlus Eestis maakonniti ning meteoroloogilised põhjused aastatel 2010–2013“ (vaata siit);
 • Lett, Karl-Erik (2016) „Vereanalüüsi teostamist mõjutavad preanalüütilised tegurid“ (vaata siit);
 • Saar, Karl Kiur (2015) „Härjapea jõe säng Tallinna linnaplaanil ja jõe roll linna arengus“ (vaata siit);
 • Laars, Markus (2014) „TiO2 nanoosakestest valmistatud nanokilede fotokatalüütiliste omaduste uurimine elusrakkude näitel“ (vaata siit);
 • Mettis, Laura Johanna (2014) „Eesti noorte naiskolmikhüppajate kehaliste võimete analüüs“ (vaata siit);
 • Pedak, Mari Liis (2013) „Keskkonna mõju uurimine vees sisalduvatele humiinainetele kõrgsurvevedelikkromatograafilisel meetodil Harku järve näitel“ (vaata siit);
 • Talvik, Martin (2013) „Gümnaasiumiõpilaste suhtumine globaalprobleemidesse ja selle muutumine 1991-2012“ (vaata siit);
 • Toots, Jaan (2012) „Neurl1 valgu tuumatranspordi mehhanismide uurimine“ (vaata siit);
 • Florea, Michael (2011) „GST-GFP liitvalgu ekspressiooni sõltuvus IPTG kontsentratsioonist Escherichia coli‘s“ (vaata siit);
 • Juurmaa, Rees-Roonius (2011) „Muutused eri vanuses õpilaste töömälus koolipäeva jooksul“ (vaata siit);
 • Saarso, Anna-Helena (2011) „Hulkharjasussi Marenzelleria neglecta arvukus ja levik ning seda mõjutavad tegurid Pärnu lahe piirkonnas“ (vaata siit);
 • Pütsepp, Kert (2010) „Pinge-voolutugevuse vaheliste seoste uurimine keemilises analüüsis. Klassikaline polarograafia ja selle arendused“ (vaata siit);
 • Kaitsa, Maria-Liesbeth (2010) „Kapillaartsoonelektroforeetilise meetodi väljatöötamine toidu lisaainete analüüsiks jookides“ (vaata siit);
 • Kose, Märt (2008) „Atropiini mõju närvisüsteemile“ (vaata siit);
 • Rattur, Julia (2008) „Vermikompostimine ning vermikomposti mõju kurgitaimedele“ (vaata siit).