Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil auhinnatud tööd

Eesti Teadusagentuuri ja Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatava konkursi eesmärk on pakkuda heal tasemel uurimistöö koostanud õpilastele väljundit ning motiveerida ja innustada noori teaduslikumale teemakäsitlusele ka kooli uurimistöödes. Konkursil osalemine annab hea võimaluse saada tagasisidet tehtud tööle ja end teistega võrrelda ning suurima väärtusena – kohtuda sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist kui mujalt maailmast. Rohkem infot.

2024

 • Kaare, Sarah Maria „Vabadussõjas langenud Tallinna õpetajate ja õpilaste mälestussamba Reaali Poiss 3D digitaalsel kujul säilitamine“;
 • Kikas, Hedvig „Nakkushaiguse leviku mudeldamine COVID-19 näitel“ (vaata siit);
 • Matzen, Laur Matthias „Muutlikkuse otsimine planeeditekke kettalt tähele langeva aine koostises tähe HD 100546 näitel“ (vaata siit);
 • Mere, Robin „Mobiilsed päikesepaneelid Eesti kliimas 3D-prinditud trimaraani näitel“ (vaata siit);
 • Põldmaa, Saskia „Müüonvoo sõltuvus kõrgusest“ (vaata siit).

2023

 • Einberg, Endrik „Matemaatikas andeka õpilase eripärad õpioskustes ja -motivatsioonis“ (vaata siit);
 • Erm, Emma „Ogakärblase Hermetia illucens (L.) vaklade kasvatamine toiduks ja söödaks — immuunsuse ja kehamassi sõltuvus toiduallikast“ (vaata siit);
 • Liiv, Kristjan „Folkloori uurimine tehisintellekti abil kodu ja koduvälise ruumi vanasõnade näitel“;
 • Loog, Albert „Fotopolümeerist SZ2080 3D prinditud nanoarhitektuursete võrestruktuuride pürolüüsijärgse kahanemise uurimine“ (vaata siit);
 • Sukles, Mia Marie „Inimese papilloomiviiruse vastase vaktsineerituse tase ja sellest keeldumise põhjused kolme Eesti gümnaasiumi näitel” (vaata siit);
 • Veskimägi, Anett „Vene agressiooni mõju Euroopa kliimaeesmärkidele energeetikasektoris 2030–2050 perioodil 24. veebruar – 31. detsember 2022“ (vaata siit).

2022

 • Jakobson, Mihkel „Optimaalseimad Maa ja Marsi vaheliste kosmosemissioonide lõpporbiidid sõltuvalt tehtavatest vaatlustest“ (vaata siit);
 • Kaare, Kertu „Raseduse I trimestri sõeluuringul tuvastatud suurenenud kuklavoldi seos patoloogilise karüotüübi ning loote arenguanomaaliatega Ida-Tallinna Keskhaigla andmetel” (vaata siit);
 • Kuusik, Haide Maria „Emakakaelavähi haigestumuse ja potentsiaalsete riskitegurite leviku seosed Eestis inimestel vanuses 15–44 aastatel 1980– 2017“ (vaata siit);
 • Nurk, Paul Kaspar „Albert Camus’ eksistentsialismi jooni Priit Pärna filmides” (vaata siit);
 • Pappel, Robert „Tallinna Reaalkooli söökla biojäätmete biogaasi tootlikkuse hindamine“ (vaata siit);
 • Puhm, Kelli „PRIA meetmete mõju mahepuuvilja- ja marjakasvatusele Eestis“ (vaata siit);
 • Pürg, Liisa Grete „Koroonateemaliste artiklite kommentaariumi keel Delfi ja Postimehe näitel“;
 • Simson, Sander „Kohvipaksust sünteesitud alusmaterjalile sadestatud plaatina katalüsaatorite kasutamine polümeerelektrolüütmembraankütuseelemendis“ eest (vaata siit).

2021

 • Anton, Kertu Birgit „Tüdrukute IT-alane enesekindlus ja pädevus ning nende seos IT-huviringides osalemisega Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli näitel“ (vaata siit);
 • Bratus, Severin ”Soostereotüübid eestikeelsetes sõnavektorites” (vaata siit);
 • Kallaste, Kerttu „Aastatel 2007–2018 Põhja-Eestis enneaegsusretinopaatia tõttu ravitud laste lähi- ja kaugtulem. Laserravi ja anti-VEGF ravi saanud patsientide võrdlus“ (vaata siit);
 • Kukk, August Marius „Muutused Eesti poliitilisel maastikul (Tallinna omavalitsuse näitel) seoses kohalikul tasandil 16-aastastele valimisõiguse andmisega” (vaata siit);
 • Kõivutalu, Rhea „Karvase mammuti levik ajas ja tema elukeskkonna määramine“ (vaata siit);
 • Liisa Nugis „Loote üsasisesed vereülekanded Ida–Tallinna Keskhaiglas aastatel 2007–2018 ja laste edasised terviseprobleemid” (vaata siit);
 • Vaks, Els Aleksandra „Kakskeelsete õpilaste emotsioonide sõnaline väljendamine Eesti gümnaasiumites IB-õppekava järgi õppijatel“ (vaata siit);
 • Hints, Ingrid „Koodikopeerimine Messengeri vestlustes 12-15aastaste näitel“.

2020

 • Haug, Sofia Marlene „Polüsahhariidse levaani mõju hindamine valitud bakteriliikide kasvule ning tekkinud produktide analüüs“ (vaata siit);
 • Jõesoo, Maria „Kliima muutlikkuse kajastumine aastakihiliste järvesetete kihilisuses“ (vaata siit);
 • Kivisalu, Kaarel Gravitatsiooni mõju erinevate kvantmehaaniliste süsteemide soojusmahtuvusele“;
 • Krõlov, Mattias Kaspar „Taimede kasvatamise võimalus Marsil“ (vaata siit);
 • Olde, Margareth „Südamelöögisageduse muutlikkuse biotagasiside rakendamine malepartiiaegse stressi vähendamiseks“ (vaata siit);
 • Rumm, Anna Pauliina Eakate inimeste tsütomegaloviiruse-vastane immuunvastus ja selle seos põletikuliste haigustega“ (vaata siit);
 • Vahtra, Doris „Mikroobide sisaldus doonorrinnapiimas, doonorpiima mikroobisisalduse seosed annetatud rinnapiimakoguse ja doonori laktatsiooni staadiumiga“ (vaata siit).

2019

 • Šusta, Laima „Erineva α-aminorühma konfiguratsiooniga lüsiini sisaldavate inhibiitorite süntees ja nende toime uurimine proteiinkinaasile A“ (vaata siit);
 • Kikas, Elisabeth Margarethe „Magneesiumi funktsionaalne tähtsus inimorganismile ja selle tarbimine Tallinna Reaalkooli õpilaste näitel“ (vaata siit);
 • Paal, Kaarel „29er purjeka meeskonna ideaalse massi hindamine“ (vaata siit);
 • Sandberg, Anett „Kuu vaatlemine ja pildistamine läbi teleskoobi MEADE LXD75 suvisest kuuvarjutusest talviseni“ (vaata siit);
 • Tomson, Kristjan „Diklofenaki, sulfametoksasooli ja levofloksatsiini mõju keskkonnale ning nende absorbeerimine aktiivsöe ja silikageeliga“ (vaata siit);
 • Must, Andreas „Üldfosfori ja nitraatlämmastiku sisalduse spektrofotomeetriline määramine Tallinna lahe rannikuvees“ (vaata siit).

2018

 • Fink, Eva „Kiudained toidus ja nende metabolism soolebakterites“ (vaata siit);
 • Širinov, Maike Mona „Ravimite mõju Läänemere kirpvähkidele“ (vaata siit);
 • Idla, Johanna-Stina „Tallinna Reaalkooli gümnaasiumiõpilaste teadlikkus kanepi mõjust vaimsele tervisele“ (vaata siit);
 • Kivilo, Ella „Toimetuleku ja kõnniparameetrite hinnang amputatsiooniga patsientidel ühes Eesti haiglas“ (vaata siit);
 • Pungas, Tarmo „Õpilaste ja õpetajate uneharjumused ning nende seos eluga rahuloluga“ (vaata siit);
 • Lilleorg, Aleksandra „Bulgakov „Meister ja Margareta“ (vaata siit).

2017

 • Mesila, Mirel „Proteiinkinaasi Aurora B jaoks biligandsete inhibiitorite arendamine ning biokeemilise mitte-radioaktiivse inhibeerimismeetodi väljatöötamine“ (vaata siit);
 • Kasuk, Karl-Ander „Polümeermembraan─elektrolüüt kütuseelemendi katalüsaatorite Pd nanoosakeste ja PtPd sulami nanoosakeste süntees ning karakteriseerimine” (vaata siit);
 • Huntsaar, Maria „Hundi kuvand meedias ja selle seos kariloomadele tekitatud kahjudega” (vaata siit);
 • Keridon, Maria „Farmakogenoomika rakendamise võimalused Eesti personaalmeditsiinis“ (vaata siit).

2016

 • Kongas, Kristjan „Valgete kääbuste kokkupõrke simuleerimine kuubistiku meetodil – stabiilsusanalüüs difusioonikonstantide ja resolutsioonide varieerimise abil“ (vaata siit);
 • Sakerman, Liisa „Suviodra umbrohtumus ja terasaak sõltuvalt mullaharimisviisist mahe- ja tavaviljeluses“ (vaata siit);
 • Maasik, Marie Mari „Äikesesageduse võrdlus Eestis maakonniti ning meteoroloogilised põhjused aastatel 2010–2013“ (vaata siit);
 • Lett, Karl-Erik „Vereanalüüsi teostamist mõjutavad preanalüütilised tegurid“ (vaata siit).

2015

 • Saar, Karl Kiur „Härjapea jõe säng Tallinna linnaplaanil ja jõe roll linna arengus“ (vaata siit).

2014

 • Laars, Markus „TiO2 nanoosakestest valmistatud nanokilede fotokatalüütiliste omaduste uurimine elusrakkude näitel“ (vaata siit);
 • Mettis, Laura Johanna „Eesti noorte naiskolmikhüppajate kehaliste võimete analüüs“ (vaata siit);

2013

 • Pedak, Mari Liis „Keskkonna mõju uurimine vees sisalduvatele humiinainetele kõrgsurvevedelikkromatograafilisel meetodil Harku järve näitel“ (vaata siit);
 • Talvik, Martin „Gümnaasiumiõpilaste suhtumine globaalprobleemidesse ja selle muutumine 1991-2012“ (vaata siit).

2012

 • Toots, Jaan „Neurl1 valgu tuumatranspordi mehhanismide uurimine“ (vaata siit).

2011

 • Florea, Michael „GST-GFP liitvalgu ekspressiooni sõltuvus IPTG kontsentratsioonist Escherichia coli‘s“ (vaata siit);
 • Vanamölder, Kees  „Rööbassõidukite dünaamika võrdlus erinevate rööpmelaiustega rööbasteedel“;
 • Juurmaa, Rees-Roonius „Muutused eri vanuses õpilaste töömälus koolipäeva jooksul“ (vaata siit);
 • Saarso, Anna-Helena „Hulkharjasussi Marenzelleria neglecta arvukus ja levik ning seda mõjutavad tegurid Pärnu lahe piirkonnas“ (vaata siit).

2010

 • Pütsepp, Kert „Pinge-voolutugevuse vaheliste seoste uurimine keemilises analüüsis. Klassikaline polarograafia ja selle arendused“ (vaata siit);
 • Kaitsa, Maria-Liesbeth „Kapillaartsoonelektroforeetilise meetodi väljatöötamine toidu lisaainete analüüsiks jookides“ (vaata siit).

2008

 • Kose, Märt „Atropiini mõju närvisüsteemile“ (vaata siit);
 • Rattur, Julia „Vermikompostimine ning vermikomposti mõju kurgitaimedele“ (vaata siit).