Terviseedendus

Tallinna Reaalkooli töötervishoiu ja töökeskkonna ühendatud nõukogu koosseis.

Tallinna Reaalkool on õpilase valikuid ja mitmekesist huviharidust väärtustav, avatud ja traditsioonidele toetuv reaalkallakuga kool, mida iseloomustab pidev enesearengutaotlus. Meie kooli õppekava õppekasvatuseesmärgid ning põhimõtted lähtuvad kooli põhiväärtustest ja väärtuskasvatuse alusprintsiipidest.

Tallinna Reaalkooli väärtuskasvatuse üldprintsiibiks on kasvatada head ja tarka inimest. Väärtuskasvatuse läbiviimisel lähtume märksõnadest: eetilisus, esteetika, tervislik eluviis, kasvatatus, sotsiaalsus, edasipüüdlikkus, tarkus, koostöövõimekus, Eesti Vabariigi, eesti keele ja kultuuri ning looduse austamine ja väärtustamine, ühtsustunde olemasolu.

Koolis planeeritud tegevused kajastuvad koolikalendris.

Sport ja liikumine

 • õpilastel on võimalus osaleda Reaali Spordiklubi poolt pakutavates trennides
 • Tallinna Reaalkooli huviringid
 • spordipäev
 • suusapäev
 • liikumisvahetunnid
 • õuevahetunnid
 • liikumisaktiivsuse suurendamise projekt

Toitumine ja teadlik tarbimine

Pidevalt toimub kooli toitlustaja töö jälgimine- analüüsitud on söökla ja koolipuhveti menüüd. Sööklas on igapäevaselt võimalik valida erinevate salatite ning põhitoiduaine (kartul, pasta, riis) vahel. Alates 2018. aastast on sööklas iseteeninduslett. Õpilastel on alates 2019. aastast süüa tavatoidule lisaks taimetoitu. Söökla juhataja osaleb tervisenõukogu töös.

Kooli töötajatel on võimalik kasutada kooli söökla teenuseid, mida ka enamik töötajatest teeb, tagades seeläbi pideva koolitoidu jälgimise.

Igal õppeaastal on koolis õpilasi, kelle uurimistööde teemad käsitlevad õpilaste tervist ja tervislikku toitumist.

Igal aastal toimub tervisenädal.

Ohutus riskitegevuste ennetamiseks

Kooliaasta esimesel õppenõukogul toimub koolitöötajatele ohutusalane õppetest, mis hõlmab evakuatsiooni, ohutust ja koolikorda. Igal kooliaastal toimuvad kooliperele  evakuatsiooniõppused.

Kõigile tööd alustanud töötajatele on läbi viidud sissejuhatav juhendamine, kooliaasta jooksul majja vastu võetud praktikantidele tehakse jooksvalt sissejuhatav juhendamine koos evakuatsiooni tutvustusega.

Kõigil Tallinna Reaalkooli töötajatel läbi aasta võimalik osaleda esmaabi täiendkoolitusel koostöös Reaali Autokooliga, kes pakub 16 tunnist koolitust mootorsõidukijuhtidele, võimalust on kasutanud 1 õpetaja.

Jooksvalt on täiendatud koolimaja riskide hindamist (riskianalüüs). Dokument on kättesaadav ning täiendatav jooksvalt Tallinna Reaalkooli ja Kesklinna Põhikooli töötajate poolt Google Drive ja Tööinspektsiooni süsteemist. Riskianalüüsist lähtuvalt tegeleme jooksvalt esile kerkivate probleemide lahendamisega (valgustus, ventilatsioon, temperatuur, territooriumi ja hoonete korrashoid).

Tallinna Reaalkoolil on medõde ning seoses Kesklinna Põhikooli nn. kooli kvartali laienemise ja kasvuga töötab Kesklinna Põhikoolis teine medõde, kes vajadusel teenindab ka Reaalkooli töötajaid ja õpilasi. Seega on meie ühisel territooriumil kaks pidevalt kohal olevat meditsiiniõde. Kooliõel on terve aasta lõikes eraldi tegevused, et tagada õpilaste teadlikkus elementaarsest tervishoiust ja ennetada koolis haiguste levikut. Lisaks viivad kooli medõed läbi temaatilisi tunde klassiruumides.

Tervisenõukogu ja kooli juhtkonna ühisel otsusel on pakutud kõigile töötajatele võimalus külastada töötervishoiuarsti.

Liiklusohutus ja liiklusõpe, jalgratta juhilubade tegemise võimalus on 4. klassis.

Vaimne tervis

Koolis töötavad kaks psühholoogi, logopeed, eripedagoog (HEVKO) ja karjäärinõustaja.
Kooli tugispetsialistide eesmärgiks on toetada õpilaste arengut, võimetekohast õppimist, vaimset tervist ja sotsiaalseid oskusi. Tugispetsialistid teevad koostööd vanemate, õpetajate, juhtkonna ja teiste erialaspetsialistidega ning vajadusel nõustavad neid. Eesmärgi saavutamiseks pakutakse toetavaid tegevusi erinevatele osapooltele.

Tallinna Reaalkooli tugispetsialistid

Tegevused õpilaste vaimse tervise toetamiseks

 • Tallinna Reaalkooli õpilase toetamise mudeli väljatöötamine ()
 • Klasside sisevaatluste tagasiside analüüs
 • Õpilaste karjäärivalikute toetamine
 • Vaimse tervise teemade käsitlemine klassijuhatajatundides (väärtuste mäng, grupisuhted, stressi ja ärevusega toimetulek, uni jpm.)
 • Vaikuseminutite koolituse läbimine ja meetodite praktiseerimine
 • Uimastiennetuse õpetajaraamatu koolituse läbimine ja meetodite praktiseerimine
 • Abituuriumi perekonnaõpetuse tundide läbiviimine
 • Tervisenädala raames vaimse tervise teemade tutvustamine
 • Klassides kohanemist ja grupisuhteid edendavate tundide läbiviimine

Tegevused õpetajate ja lastevanemate toetamiseks ning teadlikkuse tõstmiseks:

 • Võimalus pöörduda tugispetsialistide poole konsultatsiooniks või nõustamiseks
 • Majasisene supervisioon/kovisioon õpetajatele
 • Lapse arengut ja toetamist käsitleva koolitussarja korraldamine

Viimati uuendatud: 06.11.2023