Reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents

V rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents 15.-16. septembril 2023

Konverentsi läbiviimise põhieesmärgid on:
1) tõsta osalejate teadlikkust reaal- ja loodusteaduslikus hariduses toimuvast nii maailmas kui ka Eestis;
2) jagada häid kogemusi metoodikast ning suunata osavõtjaid ise oma õpetajatööd kohandama lähtudes muutustest maailmas;
3) populariseerida õpetajatööd (sh töötamist ka reaal- ja loodusainete õpetajatena).

Konverents on suunatud reaal- ja loodusteadusliku haridusega seotud inimestele: õpetajatele, ülikooli õppejõududele, üliõpilastele, tulevastele õpetajatele, institutsioonidele, kes edendavad või panustavad reaal- ja loodusteaduslikku haridusse. Osavõtjaid on ligi 300. Väliskülalised on tulemas järgnevatest riikidest: Ühendkuningriik, Portugal, Soome, Taani, Leedu, Norra, Usbekistan ja Kasahstan.

Konverentsist lähemalt ...

2023. aastal on konverentsil järgnevad rõhuasetused

Mida? Kuidas?
Riiklik teadus-, innovatsiooni- ja haridusstrateegia ning arengusuunad õppekavades. Õppe diferentseerimine, individualiseerimine, personaliseerimine, struktureerimine ja lõimitus kooliastmeti. Õppija ande arenguks tingimuste rajamine.

Kes? Kellega?
Ennastjuhtiv õppija ja kooli roll õppija võimestamisel ning individuaalse arengu toetamisel. Õpetaja teadlikkus oma õpilaste võimetest ja huvidest ning arenguvajadustest. Õpetaja ja õppija autonoomia. Õpitulemustele toetuva õppe korraldus ning e-õppe vahendite kasutamine. Õpetajate järelkasv, seda toetav karjäärimudel ja õpetajaameti väärtustamine.

Kus?
Mitmekesine õpiruum. Õppetöö koolimajas, laboris, looduses, linnaruumis, ettevõttes, mäluasutuses, teaduskeskuses, looduskoolis, virtuaalses keskkonnas.

Miks?
Tõsta teadlikkust reaal- ja loodusteaduste kvaliteetsest õpetamisest, rõhutada õpetajate järelkasvu vajadust, suurendada osalejate teadlikkust keskkonnaharidusest, energiajulgeolekust ning kliimapoliitikast.

15. septembril kõneldakse haridust puudutavatest arengukavadest, õppija ande arengu toetamisest, õppe personaliseerimisest, õppekavade arendustegevustest, õpetajate elukutse võimestamisest ja karjäärimudelist ning õpetajate järelkasvust. Esinevad: Janar Holm, Kristi Vinter-Nemvalts, Tim Oates, Viire Sepp, Peeter Mehisto, Piret Karu, Martin Saar, Karmen Joller, Miguel Monteiro de Barros, Niina Väntänen, Jaan Aru jt.

16. septembril keskendutakse keskkonnaharidusele, kliimapoliitikale, õppekavaarendusele ning pakub nauditavaid ettekandeid Tallinna Reaalkooli aulas (esinevad Kristina Kallas, Taavi Veskimägi, Liis Reier, Taavi Pae jt) ning võimaluse kuulata loenguid ja osaleda töötubades, millest paljud toetavad just füüsika, keemia, bioloogia, geograafia, matemaatika, loodusõpetuse õpetamist ning tööd õpetaja ja klassijuhatajana.

Kõik osalejad saavad konverentsi kogumiku.

Meediakaja

 • Reaalkoolis peetakse rahvusvahelist loodusteadusliku hariduse konverentsi. Loe siit.
  – Tallinn.ee 15.09.2023

Reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents Tallinna Reaalkoolis 10.-11. septembril 2021

Konverentsi läbiviimise põhieesmärgid on:
1) tõsta osalejate teadlikkust reaal- ja loodusteaduslikus hariduses toimuvast nii maailmas kui ka Eestis;
2) jagada häid kogemusi metoodikast ning suunata osavõtjaid ise oma õpetajatööd kohandama lähtudes muutustest maailmas;
3) populariseerida õpetajatööd (sh töötamist ka reaal- ja loodusainete õpetajatena).

Konverents on suunatud reaal- ja loodusteadusliku haridusega seotud inimestele: õpetajatele, ülikooli õppejõududele, üliõpilastele, tulevastele õpetajatele, institutsioonidele, kes edendavad või panustavad reaal- ja loodusteaduslikku haridusse.

Konverentsist lähemalt ...

2021. aastal on konverentsil järgnevad rõhuasetused

Mida? Kuidas?
Riiklik teadus-, innovatsiooni- ja haridusstrateegia ning arengusuunad õppekavades. Õppe struktureerimine, diferentseerimine, individualiseerimine ja lõimitus kooliastmeti, personaliseeritud õpirajad ja süvaõpe, kohustuslike ja valikkursuste lõiming ning terviklikkus.

Kes? Kellega?
Ennastjuhtiv õppija ja kooli roll õppija võimestamisel ning individuaalse arengu toetamisel. Õpetaja teadlikkus oma õpilaste võimetest ja huvidest ja arenguvajadustest. Õpetaja ja õppija autonoomia. Õpitulemustele toetuva õppe korraldus, sh õppimist toetav hindamine ning e-õppe vahendite kasutamine. Õpetajate järelkasv ja õpetajaameti väärtustamine.

Kus?
Mitmekesine õpiruum. Õppetöö koolimajas, laboris, looduses, linnaruumis, ettevõttes, mäluasutuses, teaduskeskuses, looduskoolis, virtuaalses keskkonnas …

10. septembril kõneldakse haridust puudutavatest arengukavadest, õpetajate järelkasvust, distantsõppe kogemusest, e-õppe tulevikust, autonoomsest õppijast, andekate toetamisest, õppekava arendusest. Esinevad: Liina Kersna, Kristi Vinter-Nemvalts, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Liis Reier, Jaan Aru, Martin Saar jt.

11. september pakub nauditavaid ettekandeid Tallinna Reaalkooli aulas (esinevad Madis Vasser, Mario Kadastik, Marti Jeltsov, Alvar Soesoo, Tuul Sepp, Krista Fischer, Tarmo Soomere) ning võimaluse kuulata loenguid ja osaleda töötubades (valida on enam kui 50 loengu ja töötoa vahel), millest paljud toetavad just füüsika, keemia, bioloogia, geograafia, matemaatika, loodusõpetuse õpetamist ning tööd õpetaja ja klassijuhatajana.

Kõik osalejad saavad konverentsi kogumiku.

Pärnu mnt koolimajas toimub 11. septembril konverentsi osa, kus kõneldakse reaal- ja loodusteaduslikust haridusest lasteaedades ning põhikooli I ja II kooliastmes.

Meediakaja

 • Eesti Teadusagentuur ja Tallinna Reaalkool esitlevad: IV rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents. Loe siit.
  – Tallinna Reaalkool, 06.09.2021
 • Kolmas rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents. Loe siit.
  – Eesti Teadusagentuur, 06.09.2021
 • ENAM KUI 50 LOENGUT JA TÖÖTUBA Tallinn võõrustab reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverentsi. Loe siit.
  – Pealinn, 06.09.2021
 • Tallinna reaalkoolis on luubi all õpetajate järelkasv. Loe siit.
  – Postimees Haridusportaal, 10.09.2021

Reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents Tallinna Reaalkoolis 13.–14. septembril 2019

Tallinna Reaalkoolis toimus koostöös SA Eesti Teadusagentuuriga rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents õpetajatele, ülikooli õppejõududele, tulevastele õpetajatele ja haridusasutuste partneritele. Konverents on järg 2015. aastal ja 2017. aastal Tallinna Reaalkoolis toimunud reaal- ja loodushariduse konverentsile.

Konverentsi läbiviimise põhieesmärgid on:

 • tõsta osalejate teadlikkust reaal- ja loodusteaduslikus hariduses toimuvast nii maailmas kui Eestis;
 • jagada häid kogemusi metoodikast ning suunata osavõtjaid ise oma õpetajatööd kohandama lähtudes muutustest maailmas;
 • populariseerida õpetajatööd (sh töötamist ka reaal- ja loodusainete õpetajatena).

Konverentsist lähemalt ...

Konverentsil on kolm suurt rõhuasetust:

 • kaasaegne õpikäsitus (21. sajandi oskused, innovaatilised õppematerjalid ja õpiruum, head näited ainetevahelisest koostööst ja lõimingust, õppekäigud, kaasaegset reaal- ja loodusteaduslikku haridust realiseeriv õppekava);
 • koostöö õppimise edendamisel (ettevõttete kaasamine õppetöösse ning koostöö ülikoolidega);
 • õpitulemuste hindamine (õpitulemuste välishindamine, kujundav hindamine).

Konverentsil tehtavate ettekannetega ja loengutega tutvustatakse reaal- ja loodusteadusliku hariduse arenguid ning jagatakse praktilisi kogemusi valdkonna edendamisest Eestist, Soomest, Taanist, Hollandist, Iirimaalt Rumeeniast, Ühendkuningriigist ja Venemaalt. Konverentsi töötubades saab täiendada oma ainealaseid teadmisi ja metoodilist repertuaari. Julgustame konverentsil osalema ka teiste ainevaldkondade õpetajaid, sest nii ettekanded kui ka konverentsi töötoad on üldharivad, toetades laiemalt tööd õpetajana ja klassijuhatajana.

Konverentsil esinevad Mailis Reps, Pille Liblik, Kristin Hollo, Helen Biin, Taavi Pae, Erki Tammiksaar, Ene-Margit Tiit, Tiit Pruuli, Luise Tiks, Martin Saar, Katrin Soika, Erkki Soika, Tiina Talvi, Kati Kurim, Reet Libe, Ülle Liiber, Kersti Veskimets, Kerli Orav-Puurand, Kerli Kupits, Riin Saar, Andres Talts, Toomas Reimann, Janika Leoste, Veiko Somelar, Jaanika Lukk, Miia Rannikmäe, Elle Reisenbuk, Rutt Hints, Nicholas Morgan, Harry Rogge, Neil McIntyre, Patrick Goodman, Ville Tilvis jne.

Väärtustades õppekava arendamist ning elluviimist igas kooliastmes, toimuvad konverentsi teisel päeval, paralleelselt loengutele ja töötubadele Estonia pst majas, klassiõpetajatele suunatud ettekanded ja töötoad Pärnu mnt õppehoones.

Ettekannete käigus tutvustakse Tallinna Reaalkooli I ja II kooliastme õppekava omanäolisusest (sh õppekava toetavaid ühisüritusi: Ohhoo-päev, teaduspäev ja Teadlaste Öö) ja kümneaastasest kogemusest õppimist toetava hindamise arendamisel. Põhikooli I ja II kooliastme õpetajatel on võimalus enam kui kümnest töötoast valida endale meelepäraseimad. Näiteks on võimalik praktilise tegevuse läbi tutvuda Micro:bit miniarvuti, Edisoni roboti ja nutikate vahendite kasutamisega ainetundides. Samas on võimalus osaleda ka töötubades, kus tutvustatakse kaasaegse õpikäsituse võimaluste rakendamist omanäoliste tundide (MÕK tunnid, R-õpe, robootika) ja erinevaid aineid integreerivate projektide näitel. Oma kogemusi jagavad nii Tallinna Reaalkooli kui ka partnerkoolide õpetajad.

Konverentsi raames toimuvad kolm paneeldiskussiooni.

 • I paneeldiskussiooni teema (13. september 2019): teaduse roll ja tähtsus kaasaegse õppekava arendamisel ning üldhariduskoolide ja ülikoolide koostöö õppija õpiruumi rikastamisel. Paneelis osalevad: kantsler Mart Laidmets (HTM), Einar Rull (SA Innove), Mario Kadastik (vil! 115) (KBFI ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia) ja Linda Kaljundi (Tallinna Ülikool) jne. Paneeli modereerib Anna-Greta Tsahkna (vil! 113).
 • II paneeldiskussiooni teema (13. september 2019): reaal- ja loodusainete õppimine ja õpetamine ning selle jätkusuutlikkus. Paneelis osalevad: rektor Jaak Aaviksoo (TalTech), rektor Tiit Land (Tallinna Ülikool), õppeprorektor Aune Valk (Tartu Ülikool), Ene Saar (Tallinna Reaalkool), Imbi Henno (HTM), Arto Aas (vil! 113) (Eesti Tööandjate Liit). Paneeli modereerib Martin Saar (Tallinna Reaalkool, Gustav Adolfi Gümnaasium).
 • III paneeldiskussiooni teema (14. september 2019): välishindamise temaatika/ põhikooli lõpueksamite temaatika. Paneelis osalevad: Hele Kiisel (Koolimatemaatika Ühing), Ave Vitsut (Eesti Keemiaõpetajate Liit), Aivar Ots (HTMi välishindamise osakond), Kaja Sarapuu (Eesti Emakeeleõpetajate Selts), Ülle Seevri (Eesti Geograafiaõpetajate Ühing), Mare Oja (Tallinna Ülikool) ning Bioloogiaõpetajate Ühingu esindaja. Paneeli modereerib Liis Reier (Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts).

Konverentsi korraldust toetab Tallinn Reaalkool, SA Eesti Teadusagentuur, Tallinna Haridusamet, Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts, Tallinna linn.

Vaata ka: konverentsi kogumik

Meediakaja ...

Reaal- ja loodushariduse konverents Tallinna Reaalkoolis 15.–16. septembril 2017

15. – 16. septembril 2017 toimus Tallinna Reaalkoolis reaal- ja loodushariduse rahvusvaheline konverents, mis on suunatud haridustöötajatele, üliõpilastele ja haridusasutuste partneritele. Konverents on järg 2015. aastal Tallinna Reaalkoolis toimunud reaal- ja loodushariduse konverentsile.

Konverentsil on kolm suurt rõhuasetust: kooli ja partnerite koostöö (partnerite kaasamine õppetöösse, õppekäigud, situatsioonipõhised ülesanded, muuseumiõpe); lõiming ja interdistsiplinaarsus (head näited ainetevahelisest koostööst ja integratsioonist), õpitulemuste hindamine (suunad välishindamises, loodusvaldkonna e-testid, kujundav hindamine).

Konverentsiga soovib Tallinna Reaalkool koos Eesti Teadusagentuuriga innustada õppima ja õpetama reaal- ja loodusaineid, jagades kahe päeva jooksul praktilisi kogemusi ning metoodilisi soovitusi nii kodu- kui välismaalt.

Konverentsist lähemalt ...

Konverentsil tehtavate ettekannetega tutvustatakse reaal- ja loodushariduse arenguid nii Eestis kui mujal maailmas, räägitakse õpilase arenguvajadusi toetavast õppest Eesti üldhariduskoolides Euroopa kontekstis, õpilaste karjääriteadlikkuse tõstmisest teadusega seotud valdkonnas sidusrühmade koostöö abil, tippsooritusest ning sellega kaasnevast õppimise ja õpetamise ekspertiisist, välishindamise arendustest aastail 2016-2020 ja loodusvaldkonna e-testidest, loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna edendamisest Euroopas ja Eestis, samuti välisriikide headest kogemustest reaal- ja loodushariduse vallas.

Konverentsi teisel päeval saab täiendada oma ainealaseid teadmisi ja metoodilist repertuaari ligi 30 erinevas töötoas (millest mitmed toimuvad Tallinna Reaalkooli lähistel asuvate partnerite ruumides), mille läbiviijateks on mitmed praktikud Tallinna Reaalkoolist, Miina Härma Gümnaasiumist, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Eesti Tervishoiu Muuseumist, RMK Sagadi looduskoolist, Eesti Arhitektuurimuuseumist, Teaduskeskusest AHHAA, Tartu Observatooriumist, Energia Avastuskeskusest, Tallinna loomaaiast, TÜ Muuseumi Tähetornist, Tartu Loodusmajast ja Meremuuseumist. Lisaks toimuvad Rändava Bioklassi töötoad.

Ettekannete ja töötubadega astuvad üles aineõpetajad, spetsialistid ning õppejõud Eestist, Hollandist, Taanist, Venemaalt ja Soomest. Esinevad Pille Liblik, Ülle Kikas, Joonas Hellermaa, Juhan Koppel, Mati Kaal, Erkki Tempel, Riina Murulaid, Terje Tuisk, Einar Rull, Martin Saar, Anu Kell, Piret Karu, Tiina Talvi, Kersti Veskimets, Toomas Reimann, Reivo Maasik, Riin Saar, Aile Poll, Erkki Otsman, Taavi Vaikjärv (vil!119), Hanna Britt Soots (vil!131), Janno Puks, Ranel Suurna, Regina Multram, Elle Reisenbuk, Tiia Rüütmann, Katrin Uutsalu, Janet Laidla, Mario Mäeots, Meelis Brikker, Tõnu Ploompuu, Tiit Sepp, Tanel Liira jpt.

Vaata ka: konverentsi kogumik

Reaal- ja loodushariduse konverents Gunnar Polma mälestuseks Tallinna Reaalkoolis 11.–12. september 2015

11.-12. septembrini toimus Tallinna Reaalkoolis reaal- ja loodushariduse rahvusvaheline konverents. Sellega soovis Tallinna Reaalkool koos Eesti Teadusagentuuri ja SA Innovega innustada õppima ja õpetama reaal- ja loodusaineid, jagades kahe päeva jooksul praktilisi kogemusi ning metoodilisi soovitusi nii kodu- kui välismaalt. Konverents oli suunatud haridustöötajatele, üliõpilastele ja haridusasutuste partneritele ning pühendatud kunagise koolijuhi Gunnar Polma mälestusele.

Reaalkooli juhi Ene Saare sõnul Reaali kogukond mitte ainult ei kõnele reaal- ja loodusainete jätkusuutlikkusest, vaid võtab seda igapäevase missioonina. „Seetõttu on loomulik, et panustame konverentsi korraldamisse eestvedaja ja praktiliste kogemuste jagajana,“ märgib Ene Saar.

Konverentsi avapäeval tutvustati reaal- ja loodusharidusearenguid nii Eestis kui mujal maailmas, räägiti loodusteadusi toetavatest tegevustest ja loodusteaduslikust kirjaoskusest karjäärivalikute mõjutajana. Ettekannetega astusid üles aineõpetajad, spetsialistid ning ülikoolide õppejõud Eestist, Taanist, Ühendkuningriigist ja Kanadast. Esimese konverentsipäeva võttis kokku paneeldiskusioon, kus reaal- ja loodusainete õpetamise teemadel arutlesid Volli Kalm Tartu Ülikoolist, Tiit Land Tallinna Ülikoolist, Erkki Truve Tallinna Tehnikaülikoolist, Katrin Soika Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Kersti Veskimets Tallinna Reaalkoolist. Paneeldiskussiooni modereeris Martin Saar Tallinna Reaalkoolist. Esimese päeva lõpetas Gunnar Polma mälestusõhtu tema aja- ja teekaaslastega.

Konverentsi teisel päeval sai täiendada oma ainealaseid teadmisi ja metoodilist repertuaari erinevates töötubades, mille läbiviijateks olid mitmed praktikud Tallinna Reaalkoolist, Hugo Treffneri Gümnaasiumist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist jpt.

Konverents toimus koostöös Tallinna Reaalkooliga, Eesti Teadusagentuuri ja rahvusvahelise projekti Scientix ning Sihtasutuse Innove korraldatud pedagoogide ühenduste ülese koostööpäeva PÜÜK 11 raames. Konverentsi rahastasid Euroopa Sotsiaalfond, European Schoolnet ja Scientix ning Tallinna Reaalkool.