Eesti Teadusagentuur ja Tallinna Reaalkool esitlevad: IV rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents

konverents

10.-11. septembril 2021 toimub Tallinna Reaalkoolis IV rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents.

Konverentsi läbiviimise põhieesmärgid on:
1) tõsta osalejate teadlikkust reaal- ja loodusteaduslikus hariduses toimuvast nii maailmas kui ka Eestis;
2) jagada häid kogemusi metoodikast ning suunata osavõtjaid ise oma õpetajatööd kohandama lähtudes muutustest maailmas;
3) populariseerida õpetajatööd (sh töötamist ka reaal- ja loodusainete õpetajatena).

Konverents on suunatud reaal- ja loodusteadusliku haridusega seotud inimestele: õpetajatele, ülikooli õppejõududele, üliõpilastele, tulevastele õpetajatele, institutsioonidele, kes edendavad või panustavad reaal- ja loodusteaduslikku haridusse.

2021. aastal on konverentsil järgnevad rõhuasetused

Mida? Kuidas?
Riiklik teadus-, innovatsiooni- ja haridusstrateegia ning arengusuunad õppekavades. Õppe struktureerimine, diferentseerimine, individualiseerimine ja lõimitus kooliastmeti, personaliseeritud õpirajad ja süvaõpe, kohustuslike ja valikkursuste lõiming ning terviklikkus.

Kes? Kellega?
Ennastjuhtiv õppija ja kooli roll õppija võimestamisel ning individuaalse arengu toetamisel. Õpetaja teadlikkus oma õpilaste võimetest ja huvidest ja arenguvajadustest. Õpetaja ja õppija autonoomia. Õpitulemustele toetuva õppe korraldus, sh õppimist toetav hindamine ning e-õppe vahendite
kasutamine. Õpetajate järelkasv ja õpetajaameti väärtustamine.

Kus?
Mitmekesine õpiruum. Õppetöö koolimajas, laboris, looduses, linnaruumis, ettevõttes, mäluasutuses, teaduskeskuses, looduskoolis, virtuaalses keskkonnas …

10. septembril kõneldakse haridust puudutavatest arengukavadest, õpetajate järelkasvust, distantsõppe kogemusest, e-õppe tulevikust, autonoomsest õppijast, andekate toetamisest, õppekava arendusest. Esinevad: Liina Kersna, Kristi Vinter-Nemvalts, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Liis
Reier, Jaan Aru, Martin Saar jt.

11. september pakub nauditavaid ettekandeid Tallinna Reaalkooli aulas (esinevad Madis Vasser, Mario Kadastik, Marti Jeltsov, Alvar Soesoo, Tuul Sepp, Krista Fischer, Tarmo Soomere) ning võimaluse kuulata loenguid ja osaleda töötubades (valida on enam kui 50 loengu ja töötoa vahel),
millest paljud toetavad just füüsika, keemia, bioloogia, geograafia, matemaatika, loodusõpetuse õpetamist ning tööd õpetaja ja klassijuhatajana.

Ajakava, töötubade ja loengute info on leitav on leitav siin.
Registreerumine

Kõik osalejad saavad konverentsi kogumiku.

Pärnu mnt koolimajas toimub 11. septembril konverentsi osa, kus kõneldakse reaal- ja loodusteaduslikust haridusest lasteaedades ning põhikooli I ja II kooliastmes. Lasteaedadele ja esimesele kahele kooliastmele suunatud konverentsi osa info on leitav on leitav siin.

Konverentsi info:
Madis Somelar, Tallinna Reaalkool
E-mail:
Telefon: (+372) 5559 3717

Lisainfo registreerumise kohta:
Katrin Saart, Eesti teadusagentuur
Tel: 730 0378; E-post:

Konverentsi korraldust toetavad Tallinn Reaalkool, Haridus- ja Teadusministeerium, SA Eesti Teadusagentuur, Tallinna linn, Tallinna Haridusamet, Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts.