Hoolekogu

 • Tallinna Reaalkooli hoolekogu liikmed
  Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 22.01.2018 nr 1.-2/30

Tallinna Reaalkooli juurdeehituse (algklasside- ja spordihoone) taotlemise kronoloogia

 • kevad 2018 – toimuvad kohtumised abilinnapeaga, volikogu esimehega, Haridusameti esindajatega.
 • 11.04–13.06.2018 – iganädalased arhitektuurikonkurssi ettevalmistavad koosolekud ning dokumentide koostamine
 • 10.01.2018 – Tallinna Linnavalitsus otsustas 10. jaanuar 2018 istungil korraldusega nr 24-k kehtestada Estonia pst 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
  Seotud õigusaktid: Linnavalitsuse korraldus detailplaneeringu kehtestamiseks (10.01.2018/24-k)
 • 28.11.2017 – kohtumine volikogu esimehe, abilinnapea ja Haridusameti juhatajaga
 • 26.09.2017 – kohtumine Eesti Arhitektide Liiduga
 • 30.08.2017 – Reaalkooli juurdeehitust võimaldav detailplaneering on vastu võetud.
  Seotud õigusaktid: Linnavalitsuse korraldus detailplaneeringu vastuvõtmiseks (30.08.2017 / 1290-k)
 • 2017 kevad – kohtumine Tallinna linnavalitsuses ettevõtjatega eelläbirääkimised võimalike partnerkoolidega, arutelu kooli kogukonnaga.
 • 2016 sügis – Tallinna Reaalkooli tuleviku arutelud kooli töötajatega, Haridusameti ja abilinnapeaga.
 • 2015–2016 – Reaal- ja loodushariduse kompetentsikeskuse kontseptsiooni loomine.
 • 21.11.2014 – Tallinna Reaalkooli juurdeehituse detailplaneeringu algatamine.
 • 30.08.2010 – taasavatakse renoveeritud Väike Maja.
 • 07.06.–29.08.2010 – remonditakse Väike Maja. Töö käigus suureneb remondi maht ning sisuliselt on tegemist hoone renoveerimisega, st vahetatakse välja aknad ja uksed, põrandad, seinapaneelid, elektrisüsteem, parandatakse katust ja soojustatakse ülemise korruse laed, ehitatakse ümber tualetid ja ehitatakse välja garderoobid, muudetakse siseruumide värvilahendust ja uuendatakse fassaadi. Tööde kogumaksumuseks kujuneb 727 000 krooni (46 464 €).
 • 28.05.2010 – Hoolekogu ja Vilistlaskogu kuulutavad välja annetuskampaania Väikese maja remondi toetamiseks. Kampaania käigus kogutakse 300 000 krooni (19 173 €).
 • 26.04.2010 –  toimus lastevanemate erakorraline üldkoosolek. Päevakorras oli Tallinna Reaalkooli 1.-4. klasside ümberpaigutamine Liivalaia Gümnaasiumisse ja kooli juurdeehitusega seonduv. Koosolekul osales 254 lapsevanemat. Otsustati ühehäälselt jätkata algklasside õppetöö korraldamist senises hoones. Algatati toetusallkirjade kogumist Tallinna Reaalkooli uue algklasside maja ja võimla ehitamise toetuseks. Kooli juhtkond võttis vastu otsuse, et tuleb leida võimalused Väikese Maja remondiks.
 • 05.04.2010 – abilinnapea Kaia Jäppinen informeerib hoolekogu, et ilmselt alustavad algklasside õpilased 1. septembrit Liivalaia Gümnaasiumis ja teistsuguse arvamuse puhul tuleb pöörduda kooli juhtkonna poole. Detailplaneeringu algatamise kohta täpsem info puudub.
 • 01.04.2010 – äriplaan on esitatud.
 • 23.03.2010 – kohtumine abilinnapea Kaia Jäppineniga. Hoolekogu esitab taas oma seisukoha, et peale detailplaneeringu algatamist tuleb algklasside ümberkolimise otsustamiseks kokku kutsuda lastevanemate üldkoosolek. Arutatakse detailplaneeringu edasilükkamisega seonduvat. Linnavalitsus soovib hoolekogult uuesti PPP äriplaani esitamist.
 • 11.02.–17.03.2010 – Hoolekogu liikme Alar Eiche kirjavahetus selgitamaks detailplaneeringu algatamise viibimist. 17. märtsil saabub selgus, et detailplaneerimise algatamine on määramata ajaks edasi lükatud.
 • 22.02.2010 detailplaneeringu algatamine on 22. veebruari 2010 Linnavolikogu istungi päevakavast välja võetud.
 • 18.02.2010 detailplaneeringu algatamine on 22. veebruari 2010 Linnavalitsuse istungi päevakava projektis.
 • 28.01.2010 Toimub hoolekogu, kooli ja HA esindajate kohtumine aselinnapea Kaia Jäppineniga. Hoolekogu esitab oma seisukohad (vt. 12. jaanuar). Kohtumisel selgub, et detailplaneeringu eskiis on sisuliselt algatamiseks valmis ja pr Jäppineni suulisel kinnitusel võetakse detailplaneeringu algatamine järgmise Tallinna Linnavolikogu päevakavva.
 • 12.01.2010 Reaalkoolis toimub HA haldusosakanna juhtimisel kohtumine kahe kooli direktorite ja haldusjuhtidega eesmärgiga selgitada seda, kuidas oleks võimalik kahte kooli ühte hoonesse mahutada.
  Toimub hoolekogu koosolek (hoolekogu protokoll nr 5/2010), kus otsustatakse, et enne detailplaneeringu algatamist ei saa algklasside ümberkolimist otsustada. Detailplaneeringu algatamise hetkeseisu kohta selguse saamiseks pöördub hoolekogu linnavalituse poole.
  Pärast detailplaneeringu algatamist kutsutakse kokku lastevanemate üldkoosolek.
 • 18.01.2010 – koolidesse saabub e-kiri, milles sisalduva 12. jaanuari kohtumise HA vormistatud „protokolli” järgi on Tallinna Reaalkool algklasside üleviimise aktsepteerinud. Kool allkirja sellele ei ole andnud, kuna puuduvad volitused hoolekogult. Hoolekogu otsustab paluda kohtumist aselinnapea Kaia Jäppineniga.
 • 11.01.2010 – Tallinna HA toimub koosolek, kus osalevad Tallinna Reaalkooli ja Liivalaia Gümnaasiumi juhtkonna ja hoolekogu esindajad. Hoolekogu soovib kinnitust ja tähtaegu ümberkolimise kestuse kohta. Vastust sellele küsimusele ei ole.
 • 7.01.2010 – Tallinna Haridusamet teavitab Tallinna Reaalkooli juhtkonda plaanist suunata 1.-4. klassi õpilased alates 1. septembrist 2010 renoveeritavasse Liivalaia Gümnaasiumisse. Juhtkond võtab ettepaneku teadmiseks.
 • 2009 sügis – toimub kohtumine Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineniga. Olemasolev äriplaan kaasajastatakse. TRHS tasub teenuse eest 6600 krooni.
 • 2009 kevad – toimuvad algatatava detailplaneeringu kooskõlastused eri ametkondade vahel. Ootamatult selgub tõsiasi, et vaja on teostada arheoloogilised eeluuringud, milleks puudub raha. Aselinnapea Taavi Aasa juhtimisel toimub nõupidamine, kus otsustakse, et ettevõtmist rahastavad TRHS 92 500 krooniga ja Kultuuriväärtuste Amet 50 000 krooniga. Töid teostab OÜ Agu EMS. Peale teenuse osutamist toetab Tallinna Kesklinna Valitsus sihtotstarbeliselt TRHSi 30 000 krooniga. Asfaldiparandus läheb TRHSle maksma 5040 krooni.
 • 2008 – Tallinna linn viib läbi detailplaneeringu algatamiseks vajaliku riigihanke, mille võidab arhitektuuribüroo Novel. Tellimuse maksumuseks kujuneb 450 000 krooni. Valmivad Estonia pst 6 detailplaneeringu põhijoonis ja liiklusskeem, mille kiidab heaks Tallinna Kesklinna Halduskogu.
 • 2007 sügis – TRHS tellib PPP projekti toimimiseks põhjaliku äriplaani firmalt Near Shoring maksumusega 65 372 krooni ning arhitekt Liivi Künnapu’lt detailplaneeringu algatamiseks vajalikud nn muinsuskaitse erinõuded maksumusega 20 000 krooni. Toimub hea ja konstruktiivne koostöö Tallinn Kultuuriväärtuste Ametiga, tellimused realiseeritakse.
 • 2007 kevad – valmib kolme variandiga mahuline eskiisprojekt arhitektuuribüroolt 3+1. Koostöös Tallinna Haridusametiga leitakse kõige sobivamaks lahenduseks makett „Üks maja”. Vastavalt kokkuleppele finantseerib tellimuse maksumuse TRHS. Maksumus 141 600 krooni.
 • 2006 – selgub, et hoonestusõiguse seadmise taksituseks on detailplaneeringu puudumine. Koostöös Tallinna Haridusametiga lepitakse kokku ruumiprogramm detailplaneeringu lähteülesannete koostamiseks, Tallinna linnaga kooskõlastatakse finantseerimise üldised põhimõtted ja edasised tegevused. TRHS ülesandeks jääb tellida mahuline eskiis hoonete paiknemiseks, muinsuskaitse erinõuded, projekteerimise ja ehituse läbiviimine. Tallinna linna ülesandeks jääb detailplaneeringu algatamine ja läbiviimine.
 • 2005 – koostöös Tallinna Linnavalitsuse Säästva Arengu ja Planeerimise Ametiga valmistati ette juurdeehituse hoonestusõiguse seadmiseks (TRHSle) vajalikud dokumendid.
 • 2004 – arutluse all on kooli 1.-6. klassi järkjärguline kaotamine. Lastevanemate üldkoosolek otsustab, … säilitada tuleb kooli orgaaniline terviklikkus. Kooliga seotud huvigruppide seisukohalt on vajalik, et 1.-6. klasside õppehoone asuks kooli ajaloolise peahoonele võimalikult lähedal (kool leiab, et on vajalik säilitada ühtne arvutibaas, raamatukogu, poiste tööõpetuse klass ja luua ühine tütarlaste käsitööklass).
 • 2003 Tallinna Reaalkooli algklasside- ja spordihoone ehitus lükatakse ebamäärasesse tulevikku. Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts (edaspidi TRHS) pakub lahenduseks ehitada juurdeehitus nn PPP projektina. Otsitakse investoreid ja peetakse läbirääkimisi linnavalitsuse ja pankadega.
 • 1.09.2000 – remonditud peahoone antakse üle koolile. Ajutiselt, kuni algklasside hoone valmimiseni, paigutatakse 7.–12. klasside jaoks mõeldud hoonesse ka 5.–6. klassid (neli komplekti lisaks projektijärgsele 18 komplektile). Vastrenoveeritud koolihoones alustavad õppetööd 5.–12. klassid. Vastavalt Tallinna linna plaanidele peaks 2003. aastal valmima algklasside hoone ja spordihoone projekt (1999. aastal valminud eskiisprojekti alusel) ja 2004 algama algklasside- ja spordihoone ehitus.
 • 1999-2000 – renoveeritakse peahoone. Töid teostas Merko Ehitus. Maksumus ca 40 miljonit krooni.
  Õppetöö remondi ajal toimub järgnevalt: 1.–4. kl algklasside õppehoones, 5.–8. kl õhtune vahetus Gustav Adolfi Gümnaasiumi ruumides ning 9.–12. kl Muusikaakadeemia endistes ruumides Vabaduse pst.
 • 1999 – valmib Tallinna Reaalkooli ajaloolise peahoone renoveerimise projekt (Tallinna Restauraator, arhitekt Katrin Etverk), mis näeb ette ruumilahenduse kooli 7.–12. klassidele (18 klassikomplekti) ning algklasside- ja spordihoone eskiisprojekti, mis näeb ette ruumilahenduse kooli 1.–6. klassidele (12 klassikomplekti) ja täismõõtmetega koolivõimla, millel on ka tribüün pealtvaatajatele. Uut maja jääb „ootama“ ka käsitöö- ja kodundusklass ning isegi arstikabinet.
 • 1998 – Tallinna linn võtab vastu otsuse renoveerida Tallinna Reaalkooli ajalooline peahoone.
 • 1981 – korraldatakse Tallinna Reaalkooli juurdeehituse konkurss, mille võidab arhitektide Vilen Künnapu ja Ain Padriku suurejooneline projekt.
 • 1970. aastatel otsiti toonase direktori Hain Hiieaasa eestvedamisel võimalusi ajaloolise peahoone renoveerimiseks ja koolile ajakohase võimla ehitamiseks.
 • 1958 – 1959 – valmis algklasside õppehoone, mis ehitati poolenisti ühiskondlikus korras lastevanemate ja õpilaste poolt.

Hoolekogu üldkoosolekute materjalid

 • 21.09.2021 üldkoosoleku materjalid ()
 • 22.09.2020 üldkoosoleku materjalid ()
 • 24.09.2019 üldkoosoleku materjalid ()
 • 26.09.2018 üldkoosoleku materjalid ()
 • 19.09.2017 üldkoosoleku materjalid () Tallinna Reaalkooli Hoolekogu esimehe Alar Eiche lõpukõne lastevanemate üldkoosolekul ()
 • 20.09.2016 üldkoosoleku materjalid ()
 • 29.09.2015 üldkoosoleku materjalid ()
 • 23.09.2014 üldkoosoleku materjalid ()
 • 24.09.2013 üldkoosoleku materjalid ()
 • 25.09.2012 üldkoosoleku materjalid ()
 • 20.09.2011 üldkoosoleku materjalid ()
 • 21.09.2010 üldkoosoleku materjalid ()
 • 23.09.2009 üldkoosoleku materjalid ()
 • 23.09.2008 üldkoosoleku materjalid ()
 • 24.09.2007 üldkoosoleku materjalid ()
 • 20.09.2006 üldkoosoleku materjalid ()