Tallinna Reaalkooli õppekava üldosa

Kinnitatud direktori käskkirjaga 30.08.2011 nr 1-6/28
Muudetud direktori käskkirjaga 29.08.2013 nr 1-6/21
Muudetud direktori käskkirjaga 01.09.2015 nr 1-6/01
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lg 2 ning Tallinna Linnavalitsuse 23. märtsi 2011. a määrusega nr 40 kinnitatud ,,Tallinna Reaalkooli põhimääruse” § 22 lg 2 punktide 6 ja 22 alusel ning kooskõlas õppenõukogu otsusega 30. augustist 2021, 03. veebruarist 2021 ja 28. augustist 2020, hoolekogu koosoleku otsustega 15. septembrist 2020, 16. veebruarist 2021 ja 15. septembrist 2021

 1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid ning põhimõtted
 2. Õppe ja kasvatuse korraldus ning ajakasutus
  1. Aja ja õppekeskkonna kasutus
  2. Tunnijaotusplaan
  3. Läbivate teemade ja lõimingu põhimõtted
  4. Kolmanda kooliastme loovtööde koostamise juhend
  5. Õpilasele vajaliku toe väljaselgitamise ja tugimeetmete rakendamise põhimõtted
  6. Hindamisjuhend
  7. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise korraldus
 3. Õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused
  1. Aineülesed õppekäigud
  2. Õppekava toetavad ühisüritused
 4. Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide/ürituste kavandamise põhimõtted
 5. Õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus
 6. Karjääriteenuste korraldus
 7. Õpetaja töökava koostamise põhimõtted
 8. Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted
 9. Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord

Viimati uuendatud: 16. detsember 2021