Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise korraldus

Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad” ning kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega ühtsed põhikooli lõpueksamid eesti keelest, matemaatikast ja valikeksami ning on sooritanud loovtöö.

Põhikooli lõpetanuks võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel ja õppenõukogu otsusega pidada ning põhikooli lõputunnistus anda õpilasele:

 • kellel on üks „nõrk” või „puudulik” eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne;
 • kellel on kahes õppeaines kummaski üks „nõrk” või „puudulik” eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne.

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb läbida vähemalt 100 kursust ja rahuldavalt sooritada:

 • riigieksamid eesti keeles, matemaatikas ja võõrkeeles;
  koolieksam;
 • õpilasuurimus vastavalt kooli uurimistöö aluste kursuse õppekavale.

Gümnaasiumi lõputunnistus antakse välja õpilasele:

 • kes on läbinud vähemalt 100 kursust;
 • kelle kohustuslike õppeainete kooliastmehinded on vähemalt rahuldavad;
 • kelle valikkursuste hinded või hinnangud vastavad ainekavas kehtestatud nõuetele;
 • kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid;
 • kes on sooritanud rahuldavalt koolieksami füüsikast, keemiast, bioloogiast, geograafiast või ajaloost;
 • kes on sooritanud gümnaasiumi jooksul uurimistöö.

Allikas: Tallinna Reaalkooli õppekava
Viimati uuendatud: 16. detsember 2021