Õppesuunad

Esimene kooliaste

Kohustuslikest õppeainetest on liidetud loodus- ja inimeseõpetus üheks õppeaineks ning kunst ja tööõpetus üheks õppeaineks. Kohustuslikest õppeainetest on 3. klassi inglise keeles lisaks üks nädalatund läbi aasta. Matemaatikas on I kooliastmes neli tundi rohkem riiklikult kehtestatud miinimumist. Kunsti ja tööõpetuses on üks tund rohkem riiklikult kehtestatud miinimumist. Kooli valikaineteks on informaatika 2. klassis, maleõpetus 1. ja 2. klassis,  programmeerimine 3. klassis ning R-õpe 1.-3. klassini.

3. klassis alustatakse A-võõrkeelena inglise keele õpinguid. I kooliastmes omandavad õpilased keeleoskustaseme A1.1 (lugemine ja kirjutamine) ning A1.2 (kuulamine ja rääkimine).

Vaata: ainekavad I kooliaste

Tunnijaotusplaan I kooliaste

1. klass 2. klass 3. klass I aste kokku riiklikult kehtsetatud miinimum tundide arv
õppeaine aasta tundide arv nädala tundide arv aasta tundide arv nädala tundide arv aasta tundide arv nädala tundide arv nädala tundide arv
eesti keel 210 6 245 7 210 6 19 19
r-õpe 6 4 9
a-võõrkeel: inglise keel 140 4 4 3
loodus- ja inimeseõpetus 35 1 70 2 70 2 5 5
r-õpe 16 16 15
matemaatika 157,5 4,5 157,5 4,5 157,5 4,5 14 10
       programmeerimine 17,5 0,5 0,5
r-õpe 1 3 3
       male 17,5 0,5 17,5 0,5 1
muusika 70 2 70 2 70 2 6 6
kunsti- ja tööõpetus 140 4 105 3 105 3 10 9
r-õpe 12 9 8
kehaline kasvatus 70 2 105 3 105 3 8 8
arvutiõpetus 35 1 1
r-õpe 3
r-õpe 35 35 35
kokku 700 20 805 23 875 25 68 60
lubatud koormus 700 20 805 23 875 25 68 68
valikained 8

Teine kooliaste

Lõimitud valikainetest ja kohustuslikest õppeainetest on inglise keeles 4. ja 5. klassis lisaks üks nädalatund läbi aasta. 4. ja 5. klassi matemaatikas on lisaks üks nädalatund läbi aasta. 4. klassi tehnoloogiaõpetuses, käsitöös ja kodunduses (edaspidi TÕKK) on üks tund rohkem riiklikult kehtestatud miinimumist. Kooli valikaineteks on R-õpe 4. klassis, informaatika 5. ja 6. klassis ning draamaõpetus 5. klassis.

Teises kooliastmes jätkatakse inglise keele õpinguid. II kooliastme lõpuks omandavad õpilased keeleoskustaseme A2.2.

6. klassis lisandub B-võõrkeel (prantsuse/vene/saksa)  ja valikaine.

Vaata: ainekavad II kooliaste

Tunnijaotusplaan II kooliaste

4. klass 5. klass 6. klass II aste kokku riiklikult kehtsetatud miinimum tundide arv 
õppeaine aasta tundide arv nädala tundide arv aasta tundide arv nädala tundide arv aasta tundide arv nädala tundide arv nädala tundide arv
eesti keel 175 5 105 3 105 3 11 11
lugemine 2
kirjutamine 3
kirjandus 70 2 70 2 4 4
r-õpe 8
A-võõrkeel:
inglise keel
140 4 140 4 105 3 11 9
B-võõrkeel: prantsuse/ vene/saksa 105 3 4 3
matemaatika 175 5 175 5 175 5 15 13
r-õpe 6
loodus- ja inimeseõpetus 70 2 2 2
r-õpe 16
loodusõpetus 70 2 105 3 5 5
ajalugu 70 2 35 1 3 3
inimeseõpetus 35 1 35 1 2 2
ühiskonnaõpetus 35 1 1 1
muusika 70 2 35 1 35 1 4 4
kunst 35 1 35 1 35 1 3 3
r-õpe 5
tehnoloogia- õpetus / käsitöö ja kodundus 70 2 70 2 70 2 6 5
kehaline kasvatus 105 3 105 3 70 2 8 8
draamaõpetus 0 35 1 1
informaatika 0 35 1 35 1 2
r-õpe 70 1 1
valikaine 35 1
kokku 875 25 980 28 1050 30 83 73
lubatud koormus 875 25 980 28 1050 30 83 83
valikained 10

Kolmas kooliaste

Kolmandas kooliastmes on matemaatikat 1,5 tundi rohkem. Keemiat on lisaks 0,75 nädalatundi ja füüsikat lisaks 0,75 nädalatundi. Valikainena on lõimituna loodusainete ja matemaatikaga 1 tund informaatikat (0,5 nädalatund läbi aasta 7. klassis ja lisaks on 0,5 nädalatundi läbi aasta 9. klassis).

Kolmandas kooliastmes jätkuvad inglise ja vene keele õpingud. III kooliastme lõpuks omandavad õpilased inglise keeles keeleoskustaseme B2.1.

Alates 7. klassist saab valikainena õppida C-keelena prantsuse või saksa keelt. Tunnid toimuvad koostöös Tallinna Kesklinna Põhikooliga.

Vaata: ainekavad III kooliaste

Tunnijaotusplaan III kooliaste

7. klass 8. klass 9. klass III aste kokku riiklikult kehtsetatud miinimum tundide arv 
õppeaine aasta tundide arv nädala tundide arv aasta tundide arv nädala tundide arv aasta tundide arv nädala tundide arv nädala tundide arv
eesti keel 70 2 70 2 70 2 6 6
kirjandus 70 2 70 2 70 2 6 6
A-võõrkeel:
inglise keel
105 3 105 3 105 3 9 9
B-võõrkeel:
vene keel
105 3 105 3 105 3 9 9
matemaatika 157,5 4,5 175 5 175 5 14,5 13
loodusõpetus 70 2 2 2
geograafia 70 2 35 1 70 2 5 5
bioloogia 70 2 70 2 35 1 5 5
keemia 70 2 96,25 2,75 4,75 4
füüsika 105 3 61,25 1,75 4,75 4
ajalugu 70 2 70 2 70 2 6 6
inimeseõpetus 35 1 35 1 2 2
ühiskonnaõpetus 70 2 2 2
muusika 35 1 35 1 35 1 3 3
kunst 35 1 35 1 35 1 3 3
tehnoloogia- õpetus / käsitöö ja kodundus 70 2 70 2 35 1 5 5
kehaline kasvatus 70 2 70 2 70 2 6 6
informaatika 15,5 0,5 17,5 0,5 1
kokku 1050 30 1120 32 1120 32 94 90
lubatud koormus 1050 30 1120 32 1120 32 94
valikained 4

Gümnaasium

Tallinna Reaalkoolis on neli õppesuunda: reaal-programmeerimissuund, reaal-majandussuund, reaal-inseneeriasuund ja reaal-meditsiinisuund. Kooli traditsioonilisest reaalainete kallakust lähtuvalt sisaldavad kõik õppesuunad laia matemaatikat. Suunavaliku ja valiku kitsa ja laia matemaatika vahel teeb õpilane kooli astudes ja kinnitab need hea tahte protokollis.

Minimaalne õppekoormus on gümnaasiumi jooksul 100 kursust, sh riiklikult kohustuslikud kursused, kooli poolt määratud kohustuslikud kursused ja valikkursused.

Gümnaasiumis jätkub A-võõrkeelena inglise keel, B-võõrkeelena vene keel. IV kooliastme lõpuks omandavad õpilased inglise keeles keeleoskustaseme B2 ja vene keeles B1. Valikkursusena saab jätkata C-võõrkeelena saksa või prantsuse keele õpinguid.

Vaata: gümnaasiumi ainekavad

Reaal-inseneeria suund

Reaal-inseneeria suund hõlmab endas täppis- ja loodusaineid ning tehnoloogiat. Suuna eesmärgiks on süvendada õpilaste huvi loodus- ja reaalainete vastu, tõsta õpilase matemaatika- ja loodusteaduslikku pädevust, loogilise arutlemise, põhjendamise, järeldamise ja tõestamise oskust, arendada õpilaste loovust ja huvi tehnikateaduste vastu, arendada meeskonnatöö, tootearenduse ja ettevõtluse oskuseid. Suund koosneb riikliku õppekava kohustuslikest kursustest (RK), kooli valitud kohustuslikest kursustest (K), suuna valikkursustest (V) ja õpilase vabal valikul valikkursustest, kokku 104 kursust (alates 2021.-2022. õa-st 100 kursust) kogu gümnaasiumi vältel.

Tunnijaotusplaan reaal-inseneeria suunal

Õppeained 10. klass 11. klass 12. klass kokku
RK K V Σ RK K V Σ RK K V Σ RK K V Σ
eesti keel 2 2 2 2 2 2 6 0 0 6
kirjandus 2 2 2 2 1 1 2 5 1 0 6
a-võõrkeel 3 3 2 1 3 0 5 1 0 6
b-võõrkeel 3 3 2 1 3 1 1 2 5 3 0 8
matemaatika 6 6 6 6 2 2 4 14 2 0 16
geograafia 1 1 2 2 2 0 3 1 0 4
bioloogia 1 1 2 2 2 2 4 1 0 5
keemia 2 1 3 1 1 2 0 3 2 0 5
füüsika 4 4 1 2 3 2 2 5 4 0 9
ajalugu 2 1 3 2 2 2 2 6 1 0 7
ühiskonnaõpetus 0 0 2 2 2 0 0 2
inimeseõpetus 0 0 1 1 1 0 0 1
muusika 2 2 1 1 0 3 0 0 3
kunst 0 0 1 1 1 1 2 0 0 2
kehaline kasvatus 2 2 2 2 1 1 5 0 0 5
informaatika 1 1 0 0 0 1 0 1
uurimistöö alused 0 0 2 2 0 0 2 0 2
tehnoloogia 1 1 2 2 1 1 0 0 4 4
koolieksamikursus 0 0 1 1 0 1 0 1
kokku/õpilasele 29 5 1 35 26 9 2 37 14 8 1 23 69 20 4 93

Reaal-majanduse suund

Reaal-majanduse suund hõlmab endas täppis- ja loodusaineid ning sotsiaal- ja majandusaineid. Suuna eesmärgiks on süvendada õpilase huvi loodus- ja reaalainete vastu, tõsta õpilase matemaatika- ja loodusteaduslikku pädevust, arendada teadmisi sotsiaal- ja majandusvaldkonnas, loogilise arutlemise, põhjendamise, järeldamise ja tõestamise oskust. Õpilastel on võimalus ennast proovile panna õpilasfirma tegevuses ja seeläbi tunnetada oma ettevõtlikkust, oskusi ja võimalusi tegutseda ettevõtjana. Suund koosneb riikliku õppekava kohustuslikest kursustest (RK), kooli valitud kohustuslikest kursustest (K), suuna valikkursustest (V) ja õpilase vabal valikul valikkursustest, kokku 104 kursust (alates 2021.-2022. õa-st 100 kursust) kogu gümnaasiumi vältel.

Tunnijaotusplaan reaal-majanduse suunal

Õppeained 10. klass 11. klass 12. klass kokku
RK K V Σ RK K V Σ RK K V Σ RK K V Σ
eesti keel 2 2 2 2 2 2 6 0 0 6
kirjandus 2 2 2 2 1 1 2 5 1 0 6
a-võõrkeel 3 3 2 1 3 0 5 1 0 6
b-võõrkeel 3 3 2 1 3 1 1 2 5 3 0 8
matemaatika 6 6 6 6 2 2 4 14 2 0 16
geograafia 1 1 2 2 2 0 3 1 0 4
bioloogia 1 1 2 2 2 2 4 1 0 5
keemia 2 1 3 1 1 2 0 3 2 0 5
füüsika 4 4 1 2 3 2 2 5 4 0 9
ajalugu 2 1 3 2 2 2 2 6 1 0 7
ühiskonnaõpetus 0 0 2 2 2 0 0 2
inimeseõpetus 0 0 1 1 1 0 0 1
muusika 2 2 1 1 0 3 0 0 3
kunst 0 0 1 1 1 1 2 0 0 2
kehaline kasvatus 2 2 2 2 1 1 5 0 0 5
informaatika 1 1 0 0 0 1 0 1
uurimistöö alused 0 0 2 2 0 0 2 0 2
majandus 1 1 2 2  1 1 0 0 4 4
koolieksamikursus 0 0 1 1 0 1 0 1
kokku/õpilasele 29 5 1 35 26 9 2 37 14 8 1 23 69 20 4 93

Reaal-programmeerimise suund

Reaal-programmeerimise suund hõlmab endas täppis- ja loodusaineid ning programmeerimist. Suuna eesmärgiks on süvendada õpilaste huvi loodus- ja reaalainete vastu, tõsta õpilase matemaatika- ja loodusteaduslikku pädevust, loogilise arutlemise, põhjendamise, järeldamise ja tõestamise oskust, arendada õpilaste loovust ja huvi tehnikateaduste ning programmeerimise vastu. Suund koosneb riikliku õppekava kohustuslikest kursustest (RK), kooli valitud kohustuslikest kursustest (K), suuna valikkursustest (V) ja õpilase vabal valikul valikkursustest, kokku 104 kursust (alates 2021.-2022. õa-st 100 kursust) kogu gümnaasiumi vältel.

Tunnijaotusplaan reaal-programmeerimise suunal

Õppeained 10. klass 11. klass 12. klass kokku
RK K V Σ RK K V Σ RK K V Σ RK K V Σ
eesti keel 2 2 2 2 2 2 6 0 0 6
kirjandus 2 2 2 2 1 1 2 5 1 0 6
a-võõrkeel 3 3 2 1 3 0 5 1 0 6
b-võõrkeel 3 3 2 1 3 1 1 2 5 3 0 8
matemaatika 6 6 6 6 2 2 4 14 2 0 16
geograafia 1 1 2 2 2 0 3 1 0 4
bioloogia 1 1 2 2 2 2 4 1 0 5
keemia 2 1 3 1 1 2 0 3 2 0 5
füüsika 4 4 1 2 3 2 2 5 4 0 9
ajalugu 2 1 3 2 2 2 2 6 1 0 7
ühiskonnaõpetus 0 0 2 2 2 0 0 2
inimeseõpetus 0 0 1 1 1 0 0 1
muusika 2 2 1 1 0 3 0 0 3
kunst 0 0 1 1 1 1 2 0 0 2
kehaline kasvatus 2 2 2 2 1 1 5 0 0 5
informaatika 1 1 0 0 0 1 0 1
uurimistöö alused 0 0 2 2 0 0 2 0 2
koolieksamikursus 0 0 1 1 0 1 0 1
programmeerimine 2 2 2 2 1 1 0 0 5 5
kokku/õpilasele 29 5 2 36 26 9 2 37 14 8 1 23 69 20 5 94

Reaal-meditsiini suund

Reaal-meditsiini suund hõlmab endas täppis- ja loodusaineid ning meditsiinivaldkonda kuuluvaid suunaaineid. Suuna eesmärgiks on süvendada õpilaste huvi loodus- ja reaalainete vastu, tõsta õpilase matemaatika- ja loodusteaduslikku pädevust ning võimaldada neil kujundada parem arusaamine inimese anatoomiast ja füsioloogiast, organismides kulgevatest protsessidest ning tervisekäitumisest. Õpilased läbivad mh kursused kliinilisest meditsiinist ning reaal- ja loodusteaduste rakendamisest meditsiinis, samuti tervishoiust ja ühiskonnast. Suund koosneb riikliku õppekava kohustuslikest kursustest (RK), kooli valitud kohustuslikest kursustest (K), suuna valikkursustest (V) ja õpilase vabal valikul valikkursustest, kokku 104 kursust (alates 2021.-2022. õa-st 100 kursust) kogu gümnaasiumi vältel.

Tunnijaotusplaan reaal-meditsiini suunale

Õppeained 10. klass 11. klass 12. klass kokku
RK K V Σ RK K V Σ RK K V Σ RK K V Σ
eesti keel 2 2 2 2 2 2 6 0 0 6
kirjandus 2 2 2 2 1 1 2 5 1 0 6
a-võõrkeel 3 3 2 1 3 0 5 1 0 6
b-võõrkeel 3 3 2 1 3 1 1 2 5 3 0 8
matemaatika 6 6 6 6 2 2 4 14 2 0 16
geograafia 1 1 2 2 2 0 3 1 0 4
bioloogia 1 1 2 2 2 2 4 1 0 5
keemia 2 1 3 1 1 2 0 3 2 0 5
füüsika 4 4 1 2 3 2 2 5 4 0 9
ajalugu 2 1 3 2 2 2 2 6 1 0 7
ühiskonnaõpetus 0 0 2 2 2 0 0 2
inimeseõpetus 0 0 1 1 1 0 0 1
muusika 2 2 1 1 0 3 0 0 3
kunst 0 0 1 1 1 1 2 0 0 2
kehaline kasvatus 2 2 2 2 1 1 5 0 0 5
informaatika 1 1 0 0 0 1 0 1
uurimistöö alused 0 0 2 2 0 0 2 0 2
koolieksamikursus 0 0 1 1 0 1 0 1
meditsiin 2 2 2 2 1 1 0 0 5 5
kokku/õpilasele 29 5 2 36 26 9 2 37 14 8 1 23 69 20 5 94

Gümnaasiumi valikained

Valikainete kursused, millest õpilane saab lisaks koolikohutuslike ja suunavalikainetele valida. Valikkursuste õpe korraldatakse üldjuhul vähemalt 12 soovija olemasolul. Valikkursustele registreerimine toimub eelneva õppeaasta kevadel, va 10. klass.

Vaata: valikained

Allikas: Tallinna Reaalkooli õppekava
Viimati uuendatud: 30. august 2023