Põhiväärtused

Õppe- ja kasvatuseesmärgid ning põhimõtted

Tallinna Reaalkool on õpilase valikuid ja mitmekesist huviharidust väärtustav, avatud ja traditsioonidele toetuv reaalkallakuga kool, mida iseloomustab pidev enesearengutaotlus.

Kooli eesmärgiks on Eesti jätkusuutlikkust kindlustava vaba isiksuse kujundamine.

Tallinna Reaalkooli õppekava õppe-kasvatuseesmärgid ning põhimõtted lähtuvad kooli põhiväärtustest ja väärtuskasvatuse alusprintsiipidest.

Reaalkooli põhiväärtusteks on avatus, omanäolisus ja areng:

Reaalkool on ühiskonnale avatud kool: kus väärtustatakse õpilaste ja õpetajate omavahelist ja õpilaste ning õpetajate vahelist koostööd, toetavaid suhteid ja infovahetust; koostööd vilistlaste ja lastevanematega ning teiste õppeasutustega; rahvusvahelist vastavat suhtlust.

Reaalkool on omanäoline kool, mis väärtustab süvateadmisi reaal- ja loodusainetes ning head taset kõigis õppeainetes, toetub traditsioonidele, lähtub vaimsusest ning sportlikust vaimust, koostöösuutlikkusest, loovusest, isamaa ja looduse armastusest.

Reaalkool on arenev kool, mis annab süvendatud reaal- ja loodusainete põhiteadmistele lisaks mitmekesist haridust ning eluoskusi muutuvas ühiskonnas parimaks toimetulekuks ja tervislikuks eluks. Kool arvestab ja süvendab õppija individuaalsust, toetab õpetaja omanäolist professionaalset enesearengut ning toetab ja võimendab koolisisest initsiatiivi.

Reaalkooli väärtuskasvatuse üldprintsiibiks on kasvatada head ja tarka inimest. Väärtuskasvatuse alaprintsiibid on järgnevad:

  • eetilisus – eetilise inimese põhiväärtuste olemasolu (ausus, ustavus, otsekohesus, usaldusväärsus);
  • esteetika – ilutunnetus enda ümber;
  • tervislik eluviis – terves kehas terve vaim;
  • kasvatatus – heade käitumistavade järgimine (viisakus, kaaslastega arvestamine, taktitundelisus, sõbralikkus), kirjutamata viisakusreeglitest kinnipidamine;
  • sotsiaalsus – ühiselu normide (kirjutatud reeglid) aktsepteerimine (arusaamine ja nendest kinnipidamine), elus hakkama saamine, iseseisvus ja vastutustunne;
  • edasipüüdlikkus – visadus, teadmiste väärtustamine, professionaalsus ja pingelise töö suutlikkus;
  • tarkus , loovus ja vaimsus – tuumteadmiste omandamine, oskus kriitiliselt, analüüsivalt, loovalt mõelda (sh mineviku tundmine, oleviku lahtimõtestamine ja tuleviku väärtustamine) ja iseseisvalt tööd teha, realistlik ellusuhtumine koos filosoofilise mõõtmega;
  • koostöövõimekus – tolerantsus, erinevate arvamuste, seisukohtade mõistmine ja vajadusel arvestamine;
  • isamaa-armastus – oma kodumaa, rahva, keele, kodanikkonna ja riigi väärtustamine, valmisolek kaitsta kodumaad;
  • ühtsustunde olemasolu – oma klassi, kooli ühtsuse vaim – oma kooli tunne.

Tallinna Reaalkoolis käibib õppetöös põhimõte: õppimise eest vastutab õpilane ning õpetamise eest õpetaja.

Allikas: Tallinna Reaalkooli õppekava üldosa