Tunnustamine

Kinnitatud direktori käskkirjaga 28.01.2020 nr 1-6/13

1. Tallinna Reaalkooli õpilast tunnustatakse väga hea õppimise, Tallinna Reaalkooli väärtushinnangute järgimise ja saavutuste eest olümpiaadidel, ainevõistlustel, lahtised võistlustel, konkurssidel ja spordivõistlustel.

2. Koolisisesed saavutused

1. Esimese poolaasta käitumise ja hoolsuse eest tunnustatakse nende klasside õpilast, kellele antakse hinnanguid, direktori käskkirjaga, kui ta järgib Tallinna Reaalkooli väärtushinnanguid.
2. Esimese poolaasta õppetulemuste ja käitumise eest tunnustatakse nende klasside õpilast, kus hinnatakse numbriliselt, direktori käskkirjaga, kui tema 1. poolaasta hinded on “suurepärane”, “väga hea”, “tubli” ja “hea” ja ta järgib Tallinna Reaalkooli väärtushinnanguid.
3. Õppeaasta lõpul tunnustatakse õpilast, kelle aastahinded või kursusehinded on „hea” ja „väga hea” ning kes järgib Tallinna Reaalkooli väärtushinnanguid direktori käskkirjaga klassides, kus hinnatakse numbriliselt.
4. Direktori käskkirjaga tunnustamise ettepaneku teeb klassijuhataja.
5. Õppeaasta lõpul tunnustatakse õppenõukogu otsusega nende klasside õpilast, kellele antakse hinnanguid, kiituskirjaga “Eduka õppimise eest”, kui ta on omandanud vajalikud õpioskused, on täitnud õppeülesandeid õigeaegselt, on aktiivselt osalenud tunnis ja järgib Tallinna Reaalkooli väärtushinnanguid.
6. Õppeaasta lõpul tunnustatakse põhikoolis õppenõukogu otsusega nende klasside õpilast, kus hinnatakse numbriliselt, kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest”, kui tema õppeainete aastahinded on “suurepärane” ja “väga hea” ning ta järgib Tallinna Reaalkooli väärtushinnanguid, va 9. klass.
7. Õppeaasta lõpul tunnustatakse õppenõukogu otsusega gümnaasiumis kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” õpilast, kui tema erinevates õppeainetes on kuni kolme kursuse hinne vähemalt “4” (kusjuures üheski õppeaines ei tohi olla üle poole kursusehinnetest „4“), ülejäänud kursuste hinded “5” ja ta järgib Tallinna Reaalkooli väärtushinnanguid, v.a 12. klassid.
8. Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” tunnustamise ettepaneku teeb klassijuhataja ja kinnitab õppenõukogu.
9. Õppeaasta lõpul tunnustatakse õppenõukogu otsusega 9. ja 12. klassi õpilast kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines”, kui õpilane on saavutanud silmapaistvaid tulemusi ühes või mitmes õppeaines.
10. Kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” tunnustamise ettepaneku teeb aineõpetaja ja kinnitab õppenõukogu.
11. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on «väga hea» ning kes järgib Tallinna Reaalkooli väärtushinnanguid.
12. Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastme- ja koolieksamihinne on “väga hea” ja kes järgib Tallinna Reaalkooli väärtushinnanguid. Õppenõukogu võib anda nimetatud gümnaasiumilõpetajale võimaluse enne eksamiperioodi algust parandada ühes õppeaines ühte kursuse hinnet. Õpilase kuldmedaliga tunnustamise otsuse teeb õppenõukogu ning õpilase nimi pannakse välja autahvlile.
13. Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on kooliastmehinne, sh koolieksamihinne vähemalt “hea” ja ülejäänud õppeainetes “väga hea” ja kes järgib Tallinna Reaalkooli väärtushinnanguid. Õppenõukogu võib anda nimetatud gümnaasiumilõpetajale võimaluse enne eksamiperioodi algust parandada ühes õppeaines ühte kursuse hinnet. Õpilase hõbemedaliga tunnustamise otsuse teeb õppenõukogu ning õpilase nimi pannakse välja autahvlile.
14. Õpilast, kes on saavutanud koolisisestel olümpiaadidel, ainevõistlustel 1.-3. koha, tunnustatakse tänukirja ja meenega, millel on kooli sümboolika, vastavalt võistluste toimumisajale kas kooli sünnipäeval, Eesti Vabariigi aastapäeval, teaduspäeval või õppeaasta lõpetamisel.

3. Piirkondlikud saavutused

1. Õpilast, kes on saavutanud piirkondlikel olümpiaadidel, ainevõistlustel, lahtistel võistlustel, konkurssidel 1.-6. koha, tunnustatakse tänukirja (2) ja raamatuga või muu kingitusega.
2. Õpilasi tunnustatakse teaduspäeval ja teaduspäeva aktusele järgneval direktori vastuvõtul.
3. Kooli esindanud sportlastele korraldatakse õppeaasta lõpus direktori vastuvõtt.

4. Üleriigilised saavutused

1. Osalemise eest üleriigilistel olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel tunnustatakse õpilasi tänukirja ja raamatuga või muu kingitusega (1).
2. Õpilast tunnustatakse õppeaasta lõpetamisel.
3. Koorilauljaid tunnustatakse kevadkontserdil.
4. Parimaid sportlasi tunnustatakse Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.
5. Eesti aineolümpiaadide võitjate nimed pannakse välja autahvlile.

5. Rahvusvahelised saavutused

1. Osalemise eest rahvusvahelistel olümpiaadidel, ainevõistlustel ja konkurssidel tunnustatakse õpilast tänukirjaga ja määratakse vastavalt võimalustele rahaline preemia Eesti Rahvuskultuuri Fondi Tallinna Reaalkooliga seotud fondide poolt.
2. Õpilast tunnustatakse kooli sünnipäevaaktusel.
3. Medali või diplomiga tunnustatud õpilase nimi pannakse välja autahvlile.


(1) Õppeaasta jooksul tunnustatakse õpilast ühekordselt ühe raamatuga, mille valikul arvestatakse õpilase saavutatud tulemusi.
(2) Õpilasele antakse üks tänukiri, millele märgitakse tema kõik saavutused.

Viimati uuendatud: 06. mai 2022