Kolmanda kooliastme loovtööde koostamise juhend

1. Loovtööks nimetatakse õpilase enda poolt välja mõeldud, kavandatud, teostatud ja loovtööde kaitsmisel esitletud tööd. Loovtöö temaatika valib õpilane.

Loovtööks võib olla:

 • omaloomingu kogumik;
 • etenduse või loomingulise kava koostamine ning esitamine;
 • uurimuslik töö;
 • kunsti-, käsitöö-, tehnoloogia- või programmeerimisprojekt;
 • maali-, foto- või mõni muu kujutava kunsti näitus;
 • video- või IT-projekt;
 • muusikaline omalooming;
 • õpilasürituse, spordivõistluse, treeningu, maastikumängu vm kavandamine ja läbiviimine;
 • minifirma.

2. Loovtööd võib sooritada individuaalselt või kollektiivselt.

3. Loovtöö loetakse kaitstuks, kui õpilane on:

 • esitanud elektrooniliselt või paberkandjal loovtöö päeviku või minifirma korral aruande. Kollektiivselt sooritatud loovtöö korral esitab iga õpilane individuaalse loovtööpäeviku;
 • valmistanud/loonud loovtöö;
 • esitlenud oma loovtööd kaitsmisel;
 • osalenud ühel loovtööde kaitsmisel kuulajana.

3. Kaitstud loovtööle antakse hinnang „arvestatud“. Ebaõnnestunud kaitsmise korral viib õpilane loovtöö nõuetele vastavaks ja kaitseb uuesti.

5. Loovtöö üldkoordinaator on põhikooli õppealajuhataja, lennu koordinaator  on üks  klassijuhatajatest.

 • Lennupõhiselt peetakse loovtööde kaitsmise ajakava ja osalejate arvestust.

6. Loovtöö sooritamise protsessi  koordineerib klassijuhataja.

 • Klassijuhataja tutvustab loovtöö sooritamise protsessi õpilastele 7. klassis.
 • Loovtöö teema fikseeritakse klassijuhataja poolt 7. klassi arenguvestlusel või hiljemalt õppeaasta lõpuks.
 • Loovtöö kaitstakse üldjuhul 8. klassis, kuid mitte hiljem kui 9. klassi I poolaastal.
 • 8. klassi alguses koostatakse klassi loovtööde kaitsmise ajakava.
 • eKoolis on avatud päevik „Loovtööd“, kuhu klassijuhataja fikseerib loovtöö teema ja hinnangu.
 • Loovtööd võib juhendada aineõpetaja, ringijuht, treener, lapsevanem ja teised.

7. Loovtööpäeviku avab õpilane pärast teema valimist.

 • Loovtöö päevikut peetakse elektrooniliselt või paberkandjal.
 • Loovtööpäevik on loovtöö protsessi kirjeldus, kus fikseeritakse töö idee ja loodetav tulemus, ajakava, planeeritud tegevused, koostöö ja juhendamise vajadus, eelarve ja töö analüüs.
 • Nädal enne töö kaitsmist esitatakse loovtöö päevik klassijuhatajale ülevaatamiseks.

8. Loovtööde kaitsmised toimuvad 10-12 korda õppeaasta vältel vastavalt kinnitatud ajakavale.

 • Kaitsmiskomisjoni moodustavad 8. klasside klassijuhatajad.
 • Loovtööle annab lõpliku hinnangu klassijuhataja.
 • Kaitsmisel võivad osaleda teiste klasside õpilased, õpetajad, praktikandid vm huvilised kokkuleppel kaitsmiskomisjoniga.
 • Võimalusel tutvustatakse valminud loovtöid kooli näitustel, teaduspäevadel ja õpilasüritustel.

Allikas: Tallinna Reaalkooli õppekava
Viimati uuendatud: 25. september 2019