Tallinna Reaalkooli päevakava

Kinnitatud direktori 22.09.2022 käskkirjaga nr 1-2/1

 1. Üldsätted
  1.1. Päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestust ja ajalist kestust.
  1.2. Päevakava täitmisel lähtutakse kehtivatest tervisekaitsenõuetest kooli päevakavale ja õppekorraldusele.
 2. Koolihoonete lahtioleku ajad
  2.1. Peahoone on avatud tööpäeviti kell 7.3021.00, laupäeval ja pühapäeval suletud.
  2.2. Algklasside õppehoone (väike maja) on avatud tööpäeviti kell 7.3015.00, sissepääs e-õpilaspiletiga. Nädalavahetusel on hoone suletud.
  2.3. Algklasside õppehoone (Pärnu mnt maja) on avatud tööpäeviti kell 7.4017.00, sissepääs e-õpilaspiletiga. Nädalavahetusel on hoone suletud.
  2.4. Koolivaheaegadeks kehtestatakse vajadusel erikord, mis avaldatakse kooli veebilehel.
 3. Tunniplaan
  3.1. Tunniplaan kajastab õppetegevust ning osaliselt kooli õppekava toetavaid õppekavaväliseid tegevusi. Viimased lisatakse tunniplaani juhul, kui tegevus hõlmab erinevate klasside õpilasi või enamust klassi õpilastest eesmärgiga toetada õpilaste päeva ajalist planeerimist.
  3.2. Tunniplaani lisatud kooli õppekava toetavad õppekavavälised tegevused markeeritakse tunniplaanis värviliselt.
  3.3. Kehtiv tunniplaan on kättesaadav kooli veebilehelt.
  3.4. Kehtivas tunniplaanis võib tulla jooksvalt muudatusi. Vastav info edastatakse klassijuhataja, e-kirja ja infotahvli vahendusel.
 4. Õppetundide ja vahetundide ajad
  4.1. Õppetöö algab kell 8.00 ja toimub tunniplaani alusel.
  4.2. Vahetunni pikkus on 10 minutit ja söögivahetund 30–40 minutit.
  4.3. Tundide ajad 5.12. klassil on järgmised:

  5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
  1. tund 8.00-8.45
  2. tund 8.55-9.40
  3. tund 9.50-10.35
  4. tund 11.05-11.50 10.45-11.30
  5. tund 12.00-12.45 11.35-12.20 11.40-12.25
  6. tund 12.55-13.40 13.00-13.45
  7. tund 13.50-14.35
  8. tund 14.45-15.30
 5. 4.4. Tundide ajad 1.–4. klassile on järgmised:

  1. 2. 3. 4.
  1. tund 8.00-8.45
  2. tund 9.00–9.45 8.55–9.40
  3. tund 10.00–10.45 10.10–10.55
  4. tund 11.15–12.00 11.05–11.50
  5. tund 12.10–12.55 12.00–12.45
  6. tund 12.55–13.40

  4.5. Tundide ajad 1. klassile II vahetuses on järgmised:

  1.
  1. tund 12.10–12.55
  2. tund 13.10–13.55
  3. tund 14.20–15.05
  4. tund 15.15–16.00

  4.6. Söögivahetundide korraldus

  • 1.-2. klassi söögivahetund 10.45–11.15
  • 3.-4. klassi söögivahetund 9.40–10.10
  • 5.-7. klassi söögivahetund pärast 3. tundi
  • 8. ja 9. klassi söögivahetund pärast 4. tundi
  • 10.-12. klassi söögivahetund pärast 5. tundi
  • 1. klassi II vahetuse söögivahetund 13.55–14.20

  4.7. Iga õppeperioodi täpsustatud tundide ajad ja söögivahetundide korraldus (sh erandid) on avalikustatud kooli veebilehel.

 6. Kooli õppekava toetavad õppekavavälised tegevused
  5.1. Kooli õppekava toetavad õppekavavälised tegevused on osalemine klassijuhatajatunnis, aine- ja huviringides, konsultatsioonides, arenguvestlustel, õpilaskoosolekutel, klassi- ja kooliüritustel jne.
  5.2. Algklassi õpilastel on võimalus osaleda Tallinna Kesklinna Põhikooli pikapäevarühma töös.
  5.3. Kooli õppekava toetavaid õppekavavälised tegevused lõpevad põhikooli õpilastele hiljemalt kell 21.00 ja gümnaasiumi õpilastele hiljemalt kell 22.00, va täisealistele õpilastele suunatud üritused. Korra eest ühisüritustel vastutab ürituse peakorraldaja.
  5.4. Õppekava toetavad tegevused väljaspool kooli, nagu õppekäigud, võistlused, olümpiaadid jne, kooskõlastatakse juhtkonnaga.
 7. Ruumide kasutus
  6.1. Ruumide kasutust reguleeritakse tunniplaani ja ruumide haldamise programmi VARU kaudu.
  6.2. Õpilane saab loa kasutada tasuta kooli ruume ja vahendeid õppekavaväliseks tegevuseks haldusjuhilt, huvijuhilt või kooli valvur-administraatorilt eelneval kokkuleppel ruumi eest vastutava õpetajaga.
  6.3. Ruumide kasutamisel tuleb lähtuda ruumide kasutamiseks kehtestatud kordi, mis on kättesaadavad kooli veebilehel.