REK

Tallinna Reaalkooli õpilasesinduse Reaalkooli Esinduskoda põhimäärus

Kinnitatud direktori 07.11.2023 käskkirjaga nr 1-2/3

PREAMBULA

Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada Tallinna Reaalkooli, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja õppetööd alustanud 1881. aasta 2. septembril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja vendlusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama Tallinna Reaalkooli õpilaste ja nende kultuuri säilimise läbi aegade.

Üks kõikide, kõik ühe eest!

ÜLDSÄTTED

1. Tallinna Reaalkooli õpilasesindus (edaspidi REK ehk Reaalkooli Esinduskoda) on Tallinna Reaalkooli gümnaasiumiklasside õpilaste valitud esindajate ühendus.

2. REK ei ole iseseisev juriidiline isik.

3. REK juhindub oma tegevuses Tallinna Reaalkooli (edaspidi kool) kodukorrast, kokkulepetest kooli juhtkonna ja REKi vahel ning käesolevast põhikirjast, mis on samuti kooskõlastatud kooli juhtkonnaga. REKi tegevuses juhindutakse kehtivast seadusandlusest. Juhul kui REK peab vajalikuks organiseeruda juriidiliseks isikuks, muudetakse käesolevat põhikirja REKi juhatuse ettepanekul õpilasesinduse otsusega sedavõrd, kui see on vajalik mittetulundusühingu kui juriidilise isiku registreerimiseks.

4. REKi tegevuse eesmärgid:

4.1. kooli traditsioonide järgimine ja arendamine;
4.2. õppetöö organiseerimisele ja koolielu korraldamisele kaasaaitamine;
4.3. õpilaste tunni- ja koolivälise aja sisustamine;
4.4. kooli direktori, juhtkonna, huvijuhi ja õpetajate ning õpilaste vahel tekkinud probleemide lahendamisele kaasaaitamine.

REK-i ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5. REKi õigused:

5.1. kooli õppetöö ja tegevuse organiseerimisel osalemine;
5.2. teiste koolide ja organisatsioonidega sidemete loomine;
5.3. oma tegevuse arendamiseks korjanduste algatamine;
5.4. kooli juhtkonna ja hoolekogu koosolekutel osalemine;
5.5. ürituste korraldamine;
5.6. kooli ruumide ja territooriumi tasuta kasutamine;
5.7. kooli juhtkonna ja hoolekogu otsuste kohta arvamuse avaldamine.

6. REKi kohustused:

6.1. õppeaasta eelarve koostamine;
6.2. aasta lõpus aastaaruande ja majandusaruande esitamine;
6.3. õpilaste huvide kaitsmine kooli juhtkonna ja hoolekogu ees;
6.4. kooli traditsioonide ja tavade järgimine.

JUHTIMINE: Õpilasesindus

7. REKi kuulub igast gümnaasiumiklassist kolm klassi valitud hääleõiguslikku esindajat.

8. Hääleõigusliku esindaja kohustus on esindada oma klassi arvamust.

9. REK valitakse üheks õppeaastaks

10. REK kutsutakse kokku vähemalt kord kolme jooksva nädala jooksul.

11. Õppeaasta esimene koosolek viiakse läbi septembris. Esimese koosoleku kutsub kokku eelmise õppeaasta koosseisu volitatud esindaja (vt ptk President).

12. Tallinna Reaalkooli gümnaasiumiõpilaste õigused REKis:

12.1. REKi koosolekutel osalemine ja arvamuse avaldamine;
12.2. komisjonidesse kuulumine REKis;
12.3. REKi presidendiks kandideerimine;
12.4. asepresidendiks olemine osutudes valituks 30. punktis sätestatud tingimustel

13. Hääleõiguslike esindajate õigused:

13.1. oluliste teemade/küsimuste tõstatamine REKi koosolekutel;
13.2. REKi koosolekutel toimuvatel hääletustel osalemine;
13.3. juhatuse liikmete valimine;
13.4. presidendi ametist ennetähtaegne vabastamine (vt ptk President);
13.5. põhikirja muudatuste algatamine ja kinnitamine.

14. REK valib õppeaasta esimesel koosolekul enda seast ühe või kaks protokollijat, kes panevad kirja koosolekul räägitu ja vastuvõetud otsused ning annavad periooditi üleskirjutatuga aru REKi tegevuse kohta. Protokollija(te)l ei ole kohustust kuuluda komisjonidesse.

15. Klassi hääleõigusliku esindaja õigusi tõestab klassivanema allkirjaga volitus, mis esitatakse õppeaasta alguses sisekontrollile.

16. REK võtab vastu otsused lihthäälteenamusega. Hääletus saab toimuda ainult siis, kui kohal on vähemalt pool hääleõiguslikest esindajatest. Otsus vormistatakse kirjalikult.

16.1. Põhikirja muutmiseks on vajalik 3/4 hääleõiguslike liikmete kohalolek, kusjuures muudatus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas 2/3 kohalolijate arvust.

17. Koosolekut juhatab President või mõni teine juhatuse liige.

18. Koosolekute protokollid säilitatakse digitaalselt ja on kõigile soovijatele kättesaadavad.

19. Juhul kui REKi liige ei osale kolmel järjestikusel koosolekul, eemaldatakse liige REKi nimekirjast.

19.1. Mõjuvatel põhjustel on REKi juhatusel õigus teha punktis erandeid.
19.2. Hääleõigusliku REKi liikme nimekirjast eemaldamisel on klassil õigus esitada uus hääleõigusliku liikme kandidaat.

JUHTIMINE: Komisjonid

20. REK jaguneb neljaks komisjoniks.

20.1. Välissuhted – tegeleb Tallinna Reaalkooli esindamisega G5 ühenduses ja Tallinnna Keskklinna koolide ümarlauas ning on vastutav teiste kooli välistegevusega seotud küsimustes.
20.2. Kultuurikomisjon – tegeleb õpilaste koolisiseste ürituste korraldamisega.
20.3. Sisekomisjon – lahendab igapäevaseid koolisiseseid probleeme ning vastutab REKi finantside eest. Sisekomisjon määrab enda hulgast REKi finantsjuhi, kelle kinnitab ametisse president.
20.4. Spordikomisjon – tegeleb koolis toimuvate spordiürituste läbiviimisega ja sporditegevuse edendamisega.

21. Komisjonide liikmed määravad enda seast komisjoni esimehe/esinaise, kes vastutab komisjoni tegevuse eest.

22. Komisjonide toimimise eest vastutab ka REKi president.

23. Igal komisjoni liikmel on kohustus aktiivselt osa võtta komisjoni tööst.

JUHTIMINE: Juhatus

24. Juhatusse kuuluvad komisjonide juhid, president ja asepresident.

25. Juhatus ei võta vastu otsuseid, juhatusel on ainult nõuandev roll.

JUHTIMINE: President

26. President on kõigi gümnaasiumiõpilaste esindaja.

27. President juhib õpilasesinduse tööd.

28. President valitakse avalikel valimistel õppeaasta alguses.

28.1. Juhul kui president on 12. klassi õpilane, kehtivad tema volitused aastalõpukoosolekuni, mil ta annab need üle asepresidendile või aasta nooremale õpilasesinduse liikmele.
28.2. Juhul kui president on 10. või 11. klassi õpilane, kehtivad tema volitused järgmise presidendi valimiseni.

29. Presidendikandidaadiks saab olla iga Tallinna Reaalkooli gümnaasiumiõpilane. President valitakse Reaali Esinduskoja esitatud kandidaatide seast gümnaasiumiõpilaste salajase hääletamise teel. Kõigil Tallinna Reaalkooli gümnaasiumi õpilastel on valimisel üks hääl.

30. Asepresidendi valib president kooli gümnaasiumiõpilaste hulgast ning kinnitab ametisse REK lihthäälte enamusega hääletamisel.

30.1. Asepresident vastutab juhatuse ja õpilasesinduse töö toimimise eest, kui presidendil pole lühiajalise perioodi jooksul võimalik oma ametikohustusi täita.
30.2. Asepresidendi ametiaeg on üks õppeaasta.

31. Presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku võib teha REKi hääleõiguslik liige, sisekontroll või kooli direktor, kui president ei ole võimeline REKi tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi, õppeedukuse vms põhjustel.

32. Presidendi umbusaldushääletus toimub pärast ettepaneku esitamist järgmisel korralisel REKi koosolekul. Hääletamisel peab osalema vähemalt 75% REKi hääleõiguslikest liikmetest ja president vabastatakse ametist, kui kõigist hääleõiguslikest liikmetest vähemalt ⅔ on ametist vabastamise poolt.

33. Juhul kui president ei saa oma ülesandeid täita, teeb seda asepresident. Kui president vabastatakse ennetähtaegselt ametist, on asepresident õppeaasta lõpuni tema kohusetäitja.

34. Juhul kui presidendiks või asepresidendiks osutub valituks hääleõiguseta Tallinna Reaalkooli õpilane, saab ta REKis hääleõiguse ametiaja lõpuni.

34.1. See ei mõjuta klassi poolt eelnevalt hääleõiguslikeks valitud kandidaatide õiguseid
34.2. Igast klassist võib maksimaalselt olla 4 hääleõiguslikku liiget. Seega kui nii asepresident kui ka president osutuvad valituks olles hääleõiguseta, peavad nad olema eri gümnaasiumiklasside nimekirjas.

JUHTIMINE: Sisekontroll

35. Sisekontrolli teostab huvijuht.

36. Sisekontrollil on õigus viibida hääleõiguseta kõigi REK-i ürituste juures, teha arupärimisi juhatusele ja presidendile, tõstatada presidendi ennetähtaegset vabastamist punkti tingimusel, samuti nõuda kõigi materjalide, arvete, rahaliste ja mitterahaliste vahendite sihipärast kasutamist ja säilitamist, otsuste ja protokollide esitamist.

REK-i TEGEVUSE LÕPETAMINE

37. REK-i tegevuse lõpetamise otsus tehakse samas korras kui toimus põhikirja hääletamine (vt. Punkt 16.1).

38. REK-i tegevus reorganiseeritakse või lõpetatakse, kui seda nõuab seadus.