Koolisisesed projektid

5. klasside aineteülene draamaprojekt

 • Projekti eesmärk on arendada õpilastes loovust, eneseväljendusoskust, suhtlemisoskust, eneseregulatsiooni ja ettevõtlikkust. Draamaõpetaja teeb omakorda koostööd emakeele-, kunstiõpetuse-, käsitöö-, tehnoloogia-, informaatika- ja muusikaõpetajatega ning õppeaasta lõpus toimub avalik esinemine – rühmatöös valminud minilavastuste ja lavamakettide esitlemine.
 • Täpsemalt

Teatriprojekt

 • Lühitutvustus: korra aastas külastab gümnaasium koos õpetajatega teatrit väljaspool Tallinna.
 • Eestvedajad, vastutajad: REK

Projekt “Tallinna Reaalkooli Nutikasvuhoone”

Planeeritud tegevuste algus ja lõpp: august 2022 – oktoober 2022

Projekti kirjeldus:
Projekti puhul ei ole tegevuste peamine fookus aia rajamisel vaid taimede kasvatamisel ja komposteerimisel, nii taimede, kasvuhoone kui ka komposteerimiskasti kasutamine õppeprotsessides, seega on tegevused seotud just ainetundides toimuvate praktiliste ja teoreetiliste tegevustega.

Projekti toetati 2022 aastal Tallinna linna asutuste õppeaedade rahaliste vahendite eraldamise toetuse raames 3000 euroga. Omaosalus oli 3600 eurot. Omaosalus kaeti osaliselt 2022. aasta Tallinna Reaalkooli heategevuslik koolilõpulaada tuludes.

Projektist lähemalt

Tutvustasime nutikasvuhoonet klassidele bioloogia, loodusõpetuse ainetundide raames ning käsitleme selle raames ka keskkonnateadlikkuse ja ringmajandamise teemasid.

Otsesemalt on õppeaed lõimitud järgmiste ainekavade ja teemadega: 6. klass aiateema – aias kasvatatavad maitse- ja ravimtaimed; lehtsalat; väiksemad juurviljad nagu redised; ka iluaia taimed ning nende kasvu jälgimine, mulla elustiku uurimine, mulla teke; 7. klass taimeriik ja fotosüntees; taime liikumine valguse poole, idanemine; 8. klassis ökoloogia, abiootilised taimekasvu mõjutavad tegurid; 11. ja 12. klass fotosünteesi uurimine erinevatel tingimustel taimerühmad tsütoloogia, valgusspektrid; kapillaarsue uurimine.
Praktikumid – uuritakse erinevate tingimuste mõju taime arengule; taimede ja nende kasvatamine – taimede liikumine, kasvukiirus, taime anatoomia, taime vegetatiivsete osade areng. Erisused taimede kasvatamisel – kiirestikasvavaid, 1 idulehelised, 2 idulehelised, maitsetaimed vs ilutaimed jne.

Materjal mikroskopeerimiseks – nii juured, varte läbilõiked, lehed, bioloogilise materjali kasvatamiseks.

Keskkonnateadlikkus: kemikaalide kasutamine või mitte kasutamine, nende mõju ja alternatiivid (kompostimisel tekkiv vedelväetis; tehnoloogia pakutav, erinevates ka tehislikes keskkondades, fotosünteesi võimalikkus; fotosünteesi globaalse tähtsuse ja keskkonnateadlikkuse mõtestamine õpilastega.

Toidu kasvatamine – miks oma toit ise kasvatada, mitte poest imporditud salatit osta? VII Oma ökoloogilise jalajälje arvutamine ja selle hindamine – ise kasvatatud vs poest ostetud salati näitel. Ringmajanduse põhimõtete õpetamine – taimekasvatus, kompostimine ja mulla kasutamine.

Tervislikud eluviisid – salati ja maitsetaimede kasutamine kokanduse tundides; taimedega toimetamise mõju vaimsele tervisele. Lisaks on õppeaed plaanitud kaasata koolis toimuvate avalike ürituste – Teadlaste öö, teaduspäevade töötoad, konverentsi töötubade läbi viimisesse, seeläbi suureneb kasusaajate ring veelgi.

Õppetegevus algas 2022/2023 õppeaasta sügisel. Enne seda hankisime seadmed ja vajalikud abivahendid ning õpetajatel oli võimalus enne uue õppeaasta alguses planeerida õppeaiaga seotud tegevused oma ainekavadesse. 2022/2023 õppeaastal õpime õppeaeda tundma, katsetame sellega seotud võimalusi, õpime selgeks õppeaiaga seotud probleemkohad ja leiame neile lahendused, loksutame paika õpeaia haldamisega seonduvad tegevused.

Projekt „Tallinna Reaalkooli rohetehnoloogia õppelaagrid“

 • 2022
 • KIKi meede: (Kliima.7.01.22-0123)
 • Projekti eesmärgiks on suurenda Tallinna Reaalkooli õpilaste teadlikkust rohetehnoloogiatest. 10. klassi õpilased omandavad Taltechi Särghaua õppebaasis teoreetilisi teadmisi Maa kliima muutustest ja rohetehnoloogiatest, külastavad Kurgja talu, Järvakandi klaasimuusemi ning tutvuvad klassitööstuse ringmajandusega.
 • Projekti toetas Eesti riik, Keskkonnaministeerium ja Keskkonnainvesteeringute keskus.

Projekt “Tallinna Reaalkooli põhikooli õppekäigud 2022/2023 õppeaastal”

 • 2022-2023
 • KIKi meede: (RE.4.05.22-0027)
 • Kõik Tallinna Reaalkooli 1.-9. klassid osalevad ühel loodus-ja keskkonnahariduslikul õppekäigul. Õppekäigud toimuvad koostöös Anija mõisa, Ubari Loodustarkusekeskuse, Aegviidu RMK keskuse, Silma Õpikoja ja MTÜ Loodusmaaga.
 • Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute keskus.

Projekt “Jätkusuutlik maapõueressursside kasutamine Eestis”. Praktikalaager Tallinna Reaalkooli 10. klassi õpilastele.

 • 2021
 • Taltechi Särgahaua õppebaasis saavad õpilased ettekujutuse maavarade kaevandamise ja töötlemise põhitõdedest ning kuidas maapõuevara kui taastumatut ressurssi arukalt ja säästvalt kasutada. Õpilased saavad ülevaate geoloogilise uuringu metoodikast ja keemia- ning füüsikateadmiste rakendusvõimalustest loodusteadustes.
 • Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute keskus.

Projekt „Tallinna Reaalkooli põhikooli õpilaste loodushariduslikud õppekäigud 2019/20 õppeaastal“.

 • 2019-2020
 • Kõik Tallinna Reaalkooli 1.-9. klassid osalesid ühel loodus-ja keskkonnahariduslikul õppekäigul.
 • Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute keskus.

Keskkonna projekt “Koolinoorte õppekäigud loodusesse: metsa, raba ja veekogude elukoosluse ja probleemistiku tundmaõppimiseks.”

 • 2012
 • Simulatsioonimäng koolinoorte keskkonnateadlikkuse tõstmiseks (7.02.2012)
 • Simulatsioonimäng koolinoorte keskkonnateadlikkuse tõstmiseks Viimsi Rannarahva muuseumis (8.05.2012)
 • Õppekäigud Nõva RMK puhkealale ja Tsitre-Muuksi loodusrajale (21.05.2012)
 • Eestvedajad, vastutajad: Piret Karu, Andres Raa