Vastuvõtt 7. klassi

Tallinna Reaalkooli vastuvõtu tingimused ja kord
Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 21.01.2021 nr T-7-1/21/24 lisa 1

3.1. 7. klassi kandideerimisel sooritatakse testid eesti keelest ja matemaatikast. Testide koostamisel lähtutakse põhikooli riiklikust õppekavast (Lisa 2). Sõltuvalt epidemioloogilisest olukorrast riigis ning vastavatest reeglitest korraldatakse testide sooritamine koolis (vt allolev punkt 3.2.1.) või distantsilt e-testidena (vt allolev punkt 3.2.2.).

3.2. Testide vorm ja korraldus sõltub epidemioloogilisest olukorrast riigist.

3.2.1. Juhul kui epidemioloogiline olukord seda võimaldab, sooritavad kandideerivad õpilased testid Tallinna Reaalkoolis 15. märtsil 2021, algusega kell 14:00. Õpilane võtab testidele kaasa jooksva õppeaasta hinnetelehe koopia.

3.2.2. Juhul kui epidemioloogiline olukord ei võimalda testide sooritamist Tallinna Reaalkoolis, sooritavad kandideerivad õpilased distantsilt e-testid. E-testid viiakse läbi 2021. aasta aprillikuus. E-testid viiakse läbi e-keskkonnas, kus testide sooritamisele eelneb isiku tuvastamine ehk verifitseerimine passi või ID-kaardiga. Täpne juhend e-testide läbiviimise kohta saadetakse registreerunud kandideerijatele ja avalikustatakse koduleheküljel 2021. aasta märtsikuus.

3.3. Testidele registreerimine toimub Tallinna Reaalkooli veebilehel avaneva Infosüsteemi (Infosüsteem) kaudu. Registreerimine on avatud 15.-28. veebruarini 2021. Iga õpilane saab registreerimisel unikaalse koodi. Kandideerijal peab vastav kood testide sooritamisel olemas olema.

3.4. Testide tulemused ning lapse ja vanemaga toimuv vestluse vorm ja aeg tehakse personaalselt teatavaks Infosüsteemis hiljemalt kaks nädalat pärast testide toimumist. Kandidaadid kutsutakse vestlusele testide tulemuste ja jooksva õppeaasta hinnetelehel kajastuva informatsiooni alusel.

3.5. Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on motiveeritus õppida süvendatult reaalaineid (sh õpi- ja ainevõistluste tulemused reaal- ja loodusainetes, õpilase põhjendused reaalainete õppesuuna valikul), õppeedukus ja sotsiaalsed oskused (sh eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus, käitumise ja hoolsuse hinnangud). Vestlusvoorus võidakse täiendavalt hinnata ainealaste õpitulemuste saavutamist.

3.6. Otsus õpilaskandidaatide nimekirja arvamisest või mittearvamisest tehakse personaalselt teatavaks Infosüsteemis hiljemalt kaks nädalat peale vestluse toimumist.

3.7. Vanemal on õigus saada selgitusi oma lapse testide tulemuste kohta vastavalt järgnevalt kirjeldatud korrale. Infosüsteemis lapse testidele registreerimisel märgitud vanemal või vanematel on isikut tõendava dokumendi alusel võimalik lapse testidega koolis tutvuda. Testidega tutvumiseks tuleb saata hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul pärast testide tulemuste avalikustamist (vastavat teadet kooli koduleheküljel) koolile e-kirjaga vastav taotlus.

3.8. Vanem täidab avalduse ja esitab lapse isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ning õpilasraamatu väljavõtte hiljemalt kaks nädalat pärast õppeperioodi lõppu. Dokumendid tuleb võimalusel edastada e-kirjaga aadressil elektrooniliselt (digiallkirjastatult, soovitatavalt ühes DigiDoc konteineris).

Lisa 2 Praktiliste tööde sisu seitsmendasse klassi kandideerijatele

Matemaatika test
Testi lahendamiseks on aega kuni 45 minutit ja maksimaalselt on võimalik koguda 50 punkti.
Hindamisel arvestatakse eespool toodu kasutamist lahendusidee leidmisel, lahendamise õigsust ja
vastuse vormistamist.

 • Kirjalik arvutamine harilike- ja kümnendmurdudega.
  Kontrollitakse oskust sooritada tehteid ja teisendusi harilike- ja kümnendmurdudega (liitmine lahutamine, korrutamine, jagamine, hariliku murru teisendamine kümnendmurruks ja vastupidi, hariliku murru laiendamine ja taandamine, pöördarvu mõiste, tehete järjekord).
 • Protsentarvutus.
  Tunneb ja oskab rakendada lihtsamaid protsentülesandeid. Tunneb osa ja osamäära mõistet.
 • Geomeetria.
  Tunneb geomeetrilisi kujundeid kolmnurk, ruut, ristkülik, ring ja ringjoon ning teab nendega seotud mõisteid. Oskab arvutada toodud kujundite pindala ja ümbermõõtu. Oskab rakendada toodud kujundite omadusi, kolmnurkade võrdsuse tunnuseid. Oskab liigitada kolmnurki nurkade ja külgede järgi. Oskab kasutada mõõtühikutevahelisi seoseid.
 • Probleemülesanne.
  Mõistab teksti. Oskab sõnastada lahendamiseks vajalikud küsimused ja suudab kasutada aritmeetiliste tehete ja andmete ning resultaadi vahelisi seoseid.

Näidisülesanded: matemaatika (pdf)

Eesti keele test
Testi lahendamiseks on aega kuni 45 minutit ja maksimaalselt on võimalik koguda 50 punkti. Hindamisel võrdub iga viga ühe miinuspunktiga. Test koostatakse lähtuvalt eesti keele ja kirjanduse põhikooli ainekavast.

6. klassi lõpetaja

 • tunneb eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliikide tüüpjuhte ja lihtvormide kasutust ning järgib eesti õigekirja aluseid ja õpitud põhireegleid;
 • moodustab ja kirjavahemärgistab lihtlauseid, sealhulgas koondlauseid, otsekõnet ja lihtsamaid liitlauseid;
 • oskab kasutada õigekeelsussõnaraamatut;
 • on lugenud eakohast ilukirjandust, oskab loetut analüüsida: kirjeldab, toob näiteid, võrdleb, avaldab arvamust;
 • oskab teha kuuldust ja loetust kokkuvõtet nii suuliselt kui ka kirjalikult;
 • oskab koostada õppetööks ja eluks vajalikke tekste ning neid korrektselt vormistada;
 • teab ja oskab selgitada tuntud vanasõnade, kõnekäändude ja fraseologismide tähendusi;
 • rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes ning tekste analüüsides ja hinnates.

Viimati uuendatud: 21. jaanuar 2021