Vastuvõtt 7. klassi

Tallinna Reaalkooli vastuvõtu tingimused ja kord
Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 22.05.2020 nr T-7-1/20/140 lisa 4

3.1. 7. klassi kandideerimisel sooritatakse e-testid eesti keelest ja matemaatikast.

3.2. Testid viiakse läbi HITSA Moodle keskkonnas 26. mail algusega kell 14.00. (Lisa 6 Juhend Tallinna Reaalkooli 7. klassi e-testide läbiviimisest ja vastuvõtuprotsessi korraldusest)

3.3. Testile registreerimine toimub Tallinna Reaalkooli veebilehel avaneva Infosüsteemi kaudu. Registreerimine on avatud 1. märtsist kuni 11. märtsini. Iga õpilane saab registreerimisel unikaalse koodi.

3.4. Testide tulemused ning lapse ja vanemaga toimuv vestluse aeg tehakse personaalselt teatavaks Infosüsteemis hiljemalt kahe nädala jooksul pärast testi toimumist.

3.5. Kandidaadid kutsutakse vestlusele matemaatika ja eesti keele punktisummade ning hinnetelehel kajastuva info alusel.

3.6. Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on motiveeritus õppida süvendatult reaalaineid (õpi- ja ainevõistluste tulemused reaal- ja loodusainetes, õpilase põhjendused reaalainete õppesuuna valikul), õppeedukus ja sotsiaalsed oskused (eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus, käitumise ja hoolsuse hinnangud). Vestlusvoorus võidakse täiendavalt hinnata ainealaste õpitulemuste saavutamist.

3.7. Otsus õpilaskandidaatide nimekirja arvamisest või mittearvamisest tehakse personaalselt teatavaks Infosüsteemis hiljemalt kaks nädalat peale vestluse toimumist.

3.8. Vanemal koos lapsega on õigus saada selgitusi õpilase e-testi tulemuste kohta. Tööga tutvumiseks tuleb saata 1.-5. juunil põhikooli õppealajuhatajale põhjendatud taotlus e-kirjaga ().

3.9. Vanem täidab avalduse ja esitab lapse isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ning õpilasraamatu väljavõtte hiljemalt 30. juuniks.

3.10. Järelkatseid sel õppeaastal läbi ei viida.

Lisa 2 Praktiliste tööde sisu seitsmendasse klassi kandideerijatele

Matemaatika test
Testi lahendamiseks on aega kuni 45 minutit ja maksimaalselt on võimalik koguda 50 punkti. Hindamisel arvestatakse eespool toodu kasutamist lahendusidee leidmisel, lahendamise õigsust ja vastuse vormistamist.

 • Kirjalik arvutamine harilike- ja kümnendmurdudega
  Kontrollitakse oskust sooritada tehteid ja teisendusi harilike- ja kümnendmurdudega (liitmine lahutamine, korrutamine, jagamine, hariliku murru teisendamine kümnendmurruks ja vastupidi, hariliku murru laiendamine ja taandamine, pöördarvu mõiste, tehete järjekord).
 • Protsentarvutus
  Tunneb ja oskab rakendada lihtsamaid protsentülesandeid. Tunneb osa ja osamäära mõistet.
 • Geomeetria
  Tunneb geomeetrilisi kujundeid kolmnurk, ruut, ristkülik, ring ja ringjoon ning teab nendega seotud mõisteid. Oskab arvutada toodud kujundite pindala ja ümbermõõtu. Oskab rakendada toodud kujundite omadusi, kolmnurkade võrdsuse tunnuseid. Oskab liigitada kolmnurki nurkade ja külgede järgi. Oskab kasutada mõõtühikutevahelisi seoseid.
 • Probleemülesanne
  Mõistab teksti. Oskab sõnastada lahendamiseks vajalikud küsimused ja suudab kasutada aritmeetiliste tehete ja andmete ning resultaadi vahelisi seoseid.

Näidisülesanded: matemaatika (pdf)

Eesti keele test
Testi lahendamiseks on aega kuni 45 minutit ja maksimaalselt on võimalik koguda 50 punkti. Hindamisel võrdub iga viga ühe miinuspunktiga. Test koostatakse lähtuvalt eesti keele ja kirjanduse põhikooli ainekavast.

6. klassi lõpetaja

 • tunneb eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliikide tüüpjuhte ja lihtvormide kasutust ning järgib eesti õigekirja aluseid ja õpitud põhireegleid;
 • moodustab ja kirjavahemärgistab lihtlauseid, sealhulgas koondlauseid, otsekõnet ja lihtsamaid liitlauseid;
 • oskab kasutada õigekeelsussõnaraamatut;
 • on lugenud eakohast ilukirjandust, oskab loetut analüüsida: kirjeldab, toob näiteid, võrdleb, avaldab arvamust;
 • oskab teha kuuldust ja loetust kokkuvõtet nii suuliselt kui ka kirjalikult;
 • oskab koostada õppetööks ja eluks vajalikke tekste ning neid korrektselt vormistada;
 • teab ja oskab selgitada tuntud vanasõnade, kõnekäändude ja fraseologismide tähendusi;
 • rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes ning tekste analüüsides ja hinnates.

Lisa 6 Juhend Tallinna Reaalkooli 7. klassi e-testide läbiviimisest ja vastuvõtuprotsessi korraldusest

1. HITSA Moodle’i konto loomine – hiljemalt 17. maiks 

Looge HITSA Moodle’i keskkonnas kasutajakonto.
(Kellel on juba HITSA Moodle’is kasutaja, siis teist kasutajat luua ei ole võimalik. Konto olemasolu saad kontrollida ka kui proovid logida sisse ID-kaardi või Mobiil-ID-ga.
HITSA Moodle’i: https://moodle.hitsa.ee/
Kui esineb probleeme, pöördu HITSA Moodle kasutajatoe poole

2. Tehniliste vahendite olemasolu – enne 20. mai e-testide katsetamist

Veenduge, et saate kasutada kaameraga laua- või sülearvutit ja teil on internetiühendus ja ID-kaart või pass (kellel ID-kaart või pass puudub, kasutab äärmisel võimalusel õpilaspiletit).
Kaameraga varustatud laua- või sülearvuti ning ID-kaardi või passiga viiakse läbi isiku tuvastamine.
Sisseastumistestide lahendamine on ette nähtud laua- või sülearvutiga.
Isiku tuvastamist saate proovida: https://demo.veriff.me/

3. E-testide katsetamine ja hinnetelehe laadimine 20. mail kell 15.00-18.00

20. mail katsetatakse e-teste, mille eesmärk on see, et ühiskatsetel osalejad oskaksid põhitestide päeval:

 • tõrgeteta oma isikut tuvastada,
 • Moodle’i keskkonda sisse logida,
 • Moodle’is teste kasutada,
 • erinevates ülesannete tüüpides orienteeruda.

15.00-16.00 isiku tuvastamine (verifitseerimine) ja 15.00-18.00 hinnetelehe üleslaadimine

16.00-16.15 matemaatika e-harjutustest (testi pikkus lahendajale kuni 15 min) lahendamise ajal võib paberit ja pliiatsit kasutada, taskuarvutit kasutada ei või.

16.20-16.35 eesti keele e-harjutustest (testi pikkus lahendajale kuni 15 min)

Otselingi “Reaalkooli 7. klassi sisseastumistestid 2020” katsetele ja üleslaadimiseks leiad Tallinna Reaalkooli kodulehelt alates 20. maist . Kui oled sisse loginud ja ei leia Reaalkooli sisseastumistesti, kirjuta kursuste otsingusse  “Reaalkooli 7. klassi sisseastumistestid 2020”.

NB! Nii harjutustestid kui ka põhitestid on ühesuunalised: see tähendab, et õpilane ei saa liikuda tagasi eelmiste ülesannete juurde.

Harjutustestide tulemusi kandideerimisel ei arvestata.

Hinnetelehe laadimine 

Käesoleva õppeaasta hinnetelehe fail koos puudumiste infoga laadige HITSA Moodle’isse üles hiljemalt 20. mail kella 18.00-ks. 

Enne üles laadimist veenduge, et hinnetelehe faili nimi oleks kujul Perenimi_Eesnimi.pdf

Juhend Stuudiumi kasutajatele.

 • Avage enda ülevaatest “Tunnid, hinded” vahelehelt “Õppeainete kaupa” vaade,
 • alustage lehe printimist (File -> Print või paremklõps lehele ja “Print”),
 • printeriks valige “Save as PDF” või muu analoogne valik (konkreetne nimi sõltub kasutatavast brauserist),
 • lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi.
 • klõpsake “Salvesta”.

Juhend eKooli kasutajatele.

 • Avage eKoolis hinneteleht,
 • “Näita” valikutes lisage “Selgitus”(hindamisskaalad) ja “Puudutud tunnid”,
 • valige perioodiks “aasta”,
 • klõpsake parempoolset hiireklahvi ja valige “Print”,
 • valige rippmenüüst “Salvesta pdf-ina”,
 • lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.

Hinnetelehe Moodlesse üleslaadimisel tekkinud probleemi korral pöördu

4. Reaalkooli sisseastumiskatsete e-testid 26. mail kell 14.00

E-testide sooritamise eelduseks on varasemalt üleslaaditud hinneteleht.

E-test koosneb kolmest osast:

 1. Isiku tuvastamine 14.00-14.30
 2. Matemaatika test 14.30-15.10 (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit); testi lahendamise ajal võib kasutada paberit ja pliiatsit, taskuarvutit kasutada ei või.
 3. Eesti keele test 15-15.55 (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit).
 • HITSA Moodle esilehel leiad otselingi “Reaalkooli 7. klassi sisseastumistestid 2020”. Samuti leiad otselingi Tallinna Reaalkooli kodulehelt. Kui oled sisse loginud ega leia Reaalkooli sisseastumistesti, kirjuta kursuste otsingusse  “Reaalkooli 7. klassi sisseastumistestid 2020”
 • Matemaatika ja eesti keele testi saab lahendada ainult ühe korra.
 • Testid on ühesuunalised – see tähendab, et õpilane ei saa liikuda tagasi eelmiste ülesannete juurde.
 • Testide tulemusi arvestatakse ainult sellisel juhul, kui enne testi on edukalt sooritatud isiku tuvastamine (verifitseerimine), kasutades selleks laua- või sülearvutit.
 • Erinevate testiosade sooritamise järel ei tohi brauserit sulgeda. Kui brauser sulgeda, tuleb teise testiosa sooritamiseks uuesti läbi viia isiku tuvastamine (verifitseerimine).

5. E-testide tulemustest ja vestlusele kutsumise otsustest teavitamine 

29. mail kell 18.00 avalikustatakse infosüsteemis õpilaste e-testide tulemused ja otsused vestlustele kutsumisest. Vestlusele kutsumisel arvestatakse lisaks e-testide tulemusele ka hinnetelehel kajastuvat infot. Vestlusel võib kontrollida ka ainealaseid oskusi.

1.-5. juunil on võimalik ühiskatsetel osalejal esitada taotlus koos põhjendusega e-testi tulemustega tutvumiseks (saata e-kiri ).

Vestluste läbiviimine

Vestlused viiakse läbi elektroonses keskkonnas. Läbiviimise korraldusest informeerib kool vestlusele kutsutud õpilasi.

Viimati uuendatud: 24. mai 2020