Vastuvõtt 7. klassi

Tallinna Reaalkooli vastuvõtu tingimused ja kord
Kinnitatud Tallinna Haridusameti 09.01.2024 käskkirjaga nr T-7-1/24/10

3.1. 7. klassi kandideerimisel sooritatakse testid eesti keelest ja matemaatikast ning vestlus. Testide koostamisel lähtutakse põhikooli riiklikust õppekavast (Lisa 2). Vestlusele kutsutakse testide tulemuste ja jooksva õppeaasta hinnetelehel kajastuva informatsiooni alusel.

3.2. Õpilased sooritavad testid Tallinna Reaalkoolis jooksva õppeaasta aprillikuu esimesel laupäeval, algusega kell 10:00. Õpilane võtab testidele kaasa jooksva õppeaasta hinnetelehe koopia (nt eKooli või Stuudiumi väljavõtte). Testide korraldusest teavitatakse jooksvalt ka Tallinna Reaalkooli veebilehe kaudu.

3.3. Testidele registreerimine toimub Tallinna Reaalkooli veebilehel avaneva Infosüsteemi (Infosüsteem) kaudu. Registreerimine on avatud jooksva õppeaasta 15.-28. veebruarini. Iga õpilane saab registreerimisel unikaalse koodi. Kandideerijal peab vastav kood testide sooritamisel olemas olema.

3.4. Testide tulemused ning otsus vestlusele kutsumise või mittekutsumise kohta tehakse personaalselt teatavaks Infosüsteemis hiljemalt 2 nädalat pärast testide toimumist.

3.5. Vestlusel arvestatavad kriteeriumid on motiveeritus õppida süvendatult reaalaineid (sh õpi- ja ainevõistluste tulemused reaal- ja loodusainetes, õpilase põhjendused reaalainete õppesuuna valikul), õppeedukus (sh käitumise ja hoolsuse hinnangud) ja sotsiaalsed oskused (sh eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus). Vestlusel võidakse täiendavalt hinnata ainealaste õpitulemuste saavutamist.

3.6. Otsus õpilaskandidaatide nimekirja arvamisest või mittearvamisest tehakse personaalselt teatavaks Infosüsteemis hiljemalt kaks nädalat peale vestluse toimumist.

3.7. Vanemal on õigus saada selgitusi oma lapse testide tulemuste kohta vastavalt järgnevalt kirjeldatud korrale. Infosüsteemis lapse testidele registreerimisel märgitud vanemal või vanematel on isikut tõendava dokumendi alusel võimalik lapse testidega koolis tutvuda. Testidega tutvumiseks tuleb saata hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul pärast testide tulemuste avalikustamist (vastavat teadet kooli veebilehel) koolile e-kirjaga vastav taotlus.

3.8. Pärast vestlust õpilaskandidaatide nimekirja arvatud õpilase vanem täidab avalduse ja esitab lapse isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ning õpilasraamatu väljavõtte hiljemalt kaks nädalat pärast õppeperioodi lõppu. Dokumendid tuleb võimalusel edastada e-kirjaga aadressil elektrooniliselt (digiallkirjastatult, soovitatavalt ühes DigiDoc konteineris).

Lisa 2 Praktiliste tööde sisu seitsmendasse klassi kandideerijatele

Matemaatika test
Testi lahendamiseks on aega kuni 45 minutit ja maksimaalselt on võimalik koguda 50 punkti. Hindamisel arvestatakse eespool toodu kasutamist lahendusidee leidmisel, lahendamise õigsust ja vastuse vormistamist.

 • Kirjalik arvutamine harilike- ja kümnendmurdudega
  Kontrollitakse oskust sooritada tehteid ja teisendusi harilike- ja kümnendmurdudega (liitmine lahutamine, korrutamine, jagamine, hariliku murru teisendamine kümnendmurruks ja vastupidi, hariliku murru laiendamine ja taandamine, pöördarvu mõiste, tehete järjekord).
 • Protsentarvutus
  Tunneb ja oskab rakendada lihtsamaid protsentülesandeid. Tunneb osa ja osamäära mõistet.
 • Protsentarvutus
  Tunneb ja oskab rakendada lihtsamaid protsentülesandeid. Tunneb osa ja osamäära mõistet.
 • Probleemülesanne
  Mõistab teksti. Oskab sõnastada lahendamiseks vajalikud küsimused ja suudab kasutada aritmeetiliste tehete ja andmete ning resultaadi vahelisi seoseid.

Näidisülesanded: matemaatika (pdf)

Eesti keele test

Testi lahendamiseks on aega kuni 45 minutit ja maksimaalselt on võimalik koguda 50 punkti. Hindamisel võrdub iga viga ühe miinuspunktiga. Test koostatakse lähtuvalt eesti keele ja kirjanduse põhikooli ainekavast.

6. klassi lõpetaja

 • tunneb eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliikide tüüpjuhte ja lihtvormide kasutust ning järgib eesti õigekirja aluseid ja õpitud põhireegleid;
 • moodustab ja kirjavahemärgistab lihtlauseid, sealhulgas koondlauseid, otsekõnet ja lihtsamaid liitlauseid;
 • oskab kasutada õigekeelsussõnaraamatut;
 • on lugenud eakohast ilukirjandust, oskab loetut analüüsida: kirjeldab, toob näiteid, võrdleb, avaldab arvamust;
 • oskab teha kuuldust ja loetust kokkuvõtet nii suuliselt kui ka kirjalikult;
 • oskab koostada õppetööks ja eluks vajalikke tekste ning neid korrektselt vormistada;
 • teab ja oskab selgitada tuntud vanasõnade, kõnekäändude ja fraseologismide tähendusi;
 • rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes ning tekste analüüsides ja hinnates.

Viimati uuendatud: 09. jaanuar 2024