Vastuvõtt 7. klassi

Tallinna Reaalkooli vastuvõtu tingimused ja kord
Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 11.01.2019 nr 1.-2/16 lisa 1

3.1. 7. klassi kandideerimisel sooritatakse testid eesti keelest ja matemaatikast.

3.2. Testid viiakse läbi märtsikuu kolmandal laupäeval algusega kell 11.00.

3.3. Testile registreerimine toimub Tallinna Reaalkooli veebilehel avaneva Infosüsteemi kaudu. Registreerimine on avatud 1. märtsist kuni testile eelneva kolmapäevani.

3.4. Iga õpilane saab registreerimisel unikaalse koodi, mille kandideerija kirjutab testile.

3.5. Testide koostajad määratakse õppealajuhataja poolt. Testid esitatakse vastuvõtukomisjonile hiljemalt kaks nädalat enne testide läbiviimist. Ülesannete valikul lähtutakse riiklikust õppekavast (Lisa 2).

3.6. Testide tulemused ja laste ning vanemaga toimuv vestluse aeg tehakse personaalselt teatavaks Infosüsteemis hiljemalt kahe nädala jooksul pärast testi toimumist.

3.7. Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on motiveeritus õppida süvendatult reaalaineid (õpi- ja ainevõistluste tulemused reaal- ja loodusainetes, õpilase põhjendused reaalainete õppesuuna valikul), õppeedukus ja sotsiaalsed oskused (eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus, käitumise ja hoolsuse hinnangud).

3.8. Otsus õpilaskandidaatide nimekirja arvamisest tehakse personaalselt teatavaks Infosüsteemis hiljemalt kaks nädalat peale vestluse toimumist.

3.9. Vanemal on õigus saada selgitusi lapse töö tulemuste kohta. Tööga tutvumiseks tuleb saata hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul pärast tulemuste avalikustamist põhikooli õppealajuhatajale e-kiri.

3.10. Vanem täidab avalduse (Lisa 5) ja esitab lapse isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ning õpilasraamatu väljavõtte hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast õppeperioodi lõppu.

Lisa 2 Praktiliste tööde sisu seitsmendasse klassi kandideerijatele

Matemaatika test
Testi lahendamiseks on aega kuni 45 minutit ja maksimaalselt on võimalik koguda 50
punkti. Hindamisel arvestatakse loetelus toodud oskuste kasutamist lahendusidee
leidmisel, lahendamise õigsust ja vastuse vormistamist.

 • Kirjalik arvutamine harilike- ja kümnendmurdudega
  Sooritab tehteid ja teisendusi harilike- ja kümnendmurdudega (liitmine, lahutamine,
  korrutamine, jagamine, hariliku murru teisendamine kümnendmurruks ja vastupidi,
  hariliku murru laiendamine ja taandamine, pöördarvu mõiste, tehete järjekord).
 • Protsentarvutus
  Tunneb protsendi mõistet. Leiab arvust protsentides määratud osa. Rakendab
  protsendi leidmise oskust tekstülesannete lahendamisel.
 • Geomeetria
  Tunneb nurga mõistet. Oskab nurka tähistada. Teab mõisteid teravnurk, täisnurk,
  nürinurk, sirgnurk, kõrvunurgad, tippnurgad ja kolmnurga sisenurgad. Kasutab nende
  omadusi.
  Tunneb geomeetrilisi kujundeid kolmnurk, ruut, ristkülik, ring ja ringjoon ning teab
  nendega seotud mõisteid. Arvutab toodud kujunditest koosneva liitkujundi
  ümbermõõdu ning pindala. Kasutab mõõtühikutevahelisi seoseid.
 • Probleemülesanne
  Mõistab teksti. Sõnastab küsimused ja koostab ülesande lahendamiseks vajalikud
  tehted.

Näidisülesanded: matemaatika (pdf)

Eesti keele test

Testi lahendamiseks on aega kuni 45 minutit ja maksimaalselt on võimalik koguda 50 punkti. Hindamisel võrdub iga viga ühe miinuspunktiga. Test koostatakse lähtuvalt eesti keele ja kirjanduse põhikooli ainekavast.

6. klassi lõpetaja

 • tunneb eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliikide tüüpjuhte ja lihtvormide kasutust ning järgib eesti õigekirja aluseid ja õpitud põhireegleid;
 • moodustab ja kirjavahemärgistab lihtlauseid, sealhulgas koondlauseid, otsekõnet ja lihtsamaid liitlauseid;
 • oskab kasutada õigekeelsussõnaraamatut;
 • on lugenud eakohast ilukirjandust, oskab loetut analüüsida: kirjeldab, toob näiteid, võrdleb, avaldab arvamust;
 • oskab teha kuuldust ja loetust kokkuvõtet nii suuliselt kui ka kirjalikult;
 • oskab koostada õppetööks ja eluks vajalikke tekste ning neid korrektselt vormistada;
 • teab ja oskab selgitada tuntud vanasõnade, kõnekäändude ja fraseologismide tähendusi;
 • rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes ning tekste analüüsides ja hinnates.

Viimati uuendatud: 31. jaanuar 2019