Vastuvõtu tingimused 10. klassi

Tallinna Reaalkooli vastuvõtu tingimused ja kord
Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 21.01.2021 nr T-7-1/21/24 lisa 1

4.1. Nelja kooli ühiskatsetel (Lisa 3) sooritatud praktiliste tööde (paberkandjal testide; kui epidemioloogiline olukord ei võimalda neid läbi viia, siis e-testide) tulemusi arvestatakse Tallinna Reaalkooli kandideerimisel järgmiselt:

4.1.1. matemaatika – teisendatakse koefitsiendiga 0,5;
4.1.2. füüsika – teisendatakse koefitsiendiga 0,3;
4.1.3. eesti keel – teisendatakse koefitsiendiga 0,2;
4.1.4. inglise keel – tulemust arvestatakse vestlusvoorus;

4.2. Kandidaadid kutsutakse vestlusele matemaatika, füüsika ja eesti keele teisendatud punktisummade alusel (punkt 4.1).

4.3. Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on järgmised:

4.3.1. inglise keele tulemused;
4.3.2. motiveeritus õppida süvendatult loodus- ja reaalaineid (matemaatika ja füüsika testi tulemused, õpi- ja ainevõistluste tulemused reaal- ja loodusainetes, õpilase põhjendused suundade valikul);
4.3.3. õppeedukus, st üheksanda klassi klassitunnistuse positiivsed tulemused;
4.3.4. sotsiaalsed oskused (osalemine ühiskondlikes tegevustes, koolivälistes üritustes ja huvialakoolides, eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus, käitumise ja hoolsuse hinnangud).
4.3.5. saavutused ainevõistlustel.

4.4. Vestlusvoorus võrdleb vastuvõtukomisjon kandidaate punktis 4.3 nimetatud kriteeriumite alusel. Kui õpilased on sooritanud nelja kooli ühiskatsetel praktiliste töödena kontrollitud tingimustes paberkandjal testid, võib vastuvõtukomisjon ühisotsuse alusel lisada kandidaadile iga kriteeriumi osas kuni kümme lisapunkti. Kui õpilased on sooritanud nelja kooli ühiskatsetel praktiliste töödena e-testid, hindab vastuvõtukomisjon vestlust kuni 100 punktiga, kusjuures vestlusel hinnatakse ka õpilase ainealaseid teadmisi ja oskusi. Vastuvõtukomisjon võib ühisotsuse alusel vaatamata praktiliste tööde headele tulemustele õpilaskandidaadiks mitte arvata õpilast, kellel õppeedukus ja/või käitumine on oluliselt halvemad ülejäänud vestlusvooru pääsenud kandidaatidest. Kui praktiliste töödena sooritatakse e-testid, võib vastuvõtukomisjon ühisotsuse alusel õpilaskandidaadiks mitte arvata õpilast, kelle ainealased teadmised ja oskused vestlusvoorus erinevad oluliselt mittekontrollitud tingimustes sooritatud praktiliste tööde (testide) tulemustest.

4.5. Otsuse Tallinna Reaalkooli õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul praktiliste tööde ja vestluse tulemuste pingerea alusel, kusjuures põhikooli õppeedukust arvestatakse vestlusvoorus. Võrdsete tulemuste korral eelistatakse õpilaskandidaate, kelle põhikooli lõputunnistuse tulemused on kõrgemad.

4.6. Otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse teatavaks hiljemalt 30. juuniks.

4.7. Õpilaskandidaatide nimekirja arvatavate kandidaatidega võetakse ühendust e-kirja teel.

4.8. Õpilaskandidaat arvatakse kooli õpilasnimekirja põhikooli lõputunnistuse ja avalduse alusel, mille õpilaskandidaat esitab hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast põhikooli lõpetamist.

4.9. Koolil on õigus mitte arvata õpilasnimekirja kandidaate, kes on nelja kooli ühiskatsete praktiliste tööde järel käitunud vääritult.

Lisa 3 Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli ühiskatsete korraldamise kord

1. Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli (edaspidi ühiskatsed) ühiskatsete korraldamise kord sätestab nelja kooli ühiskatsete eesmärgi, toimumise aja ning reguleerib ühiskatsetele registreerimise, praktiliste tööde, hindamise ja vestluste korraldamise ja tulemuste avalikustamise.

2. Ühiskatsete eesmärk on võimaldada üheksanda klassi õpilasel kandideerida ühiskatsete tulemustega Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli kümnendasse klassi. Õpilane saab kandideerida kuni kolme kooli neljast, tehes infosüsteemis vastavad valikud

3. Ühiskatsete praktilised tööd viiakse läbi märtsikuus kahes osas: eeltestid märtsikuu alguses etestidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel) ja põhitestid märtsikuu teisel laupäeval algusega kell 10.00 paberkandjal testidena (eesti keel, matemaatika, füüsika, prantsuse keele test prantsuse keele õppesuunale kandideerijatele). Vestlusvoor viiakse läbi hiljemalt aprillikuu jooksul.

4. Kui epidemioloogiline olukord ei võimalda praktilisi töid läbi viia punktis 3 kirjeldatud viisil, toimuvad praktilised tööd e-testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel, füüsika) aprillikuus. Järelteste läbi ei viida. Vestlusvoor viiakse läbi hiljemalt maikuu jooksul.

5. Registreerimine
5.1. Registreerimine ühiskatsetele toimub Ühiskatsete Infosüsteemi kaudu.

5.2. Infosüsteem on avatud registreerimiseks alates 15. veebruarist kuni 28. veebruarini kella 23.59-ni

5.3. Registreerimine ühiskatsetele eeldab, et katsetele kandideerija aktsepteerib Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli vastuvõtukorda. Loetletud dokumendid on avalikustatud koolide kodulehekülgedel ning Ühiskatsete Infosüsteemis alates 1. veebruarist.

5.4. Registreerimisel sisestab ühiskatsetele kandideerija infosüsteemi järgmised andmed (või teeb järgmiste andmete vahel valiku ):

5.4.1. Ees- ja perekonnanimi;
5.4.2. Isikukood;
5.4.3. A-võõrkeel (inglise, saksa, prantsuse või vene keel);
5.4.4. B-võõrkeel (inglise, saksa, prantsuse, vene, rootsi keel, muu);
5.4.5. C-võõrkeel (inglise, saksa, prantsuse, vene, rootsi keel, muu);
5.4.6. Kooli nimi, milles kandideerija hetkel õpib;
5.4.7. Üleriigilise aineolümpiaadi (bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika, eesti kirjandus, muusika) lõppvoorus 8. klassis osalenud ja/või 9. klassis lõppvooru kutsutud §;
5.4.8. Esimene eelistus ** (Gustav Adolfi Gümnaasium ††, Tallinna Inglise Kolledž ‡‡, Tallinna Reaalkool või Tallinna 21. Kool §§);
5.4.9. Teine eelistus (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool või Tallinna 21. Kool);
5.4.10. Kolmas eelistus (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool või Tallinna 21. Kool);
5.4.11. Kontakttelefoni number;
5.4.12. Meiliaadress;
5.4.13. Kandideerija vanema nimi, kontakttelefoni number, meiliaadress;
5.4.14. Aktsepteerib märkega linnuke punktis 5.3. loetletud dokumentidega kehtestatud tingimused.

5.5. Valides märke registreerun, saadab Ühiskatsete Infosüsteem kandideerija meilile teatise, milles on kirjas järgmised andmed:

5.5.1. Praktiliste tööde teostamise koht ja aeg (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool või Tallinna 21. Kool) ***
5.5.2. Kümnekohaline kandideerija kood, mille

5.5.2.1. esimene sümbol tähistab kooli, kus sooritatakse praktiline tegevus
(R083080023/ G – Gustav Adolfi Gümnaasium, T – Inglise Kolledž, R – Reaalkool, K – Tallinna 21. Kool);
5.5.2.2. järgmised kaks sümbolit tähistavad ühiskatsete aastat (R083080023/ 08 tähistab aastat 2008);
5.5.2.3. järgmised kolm sümbolit tähistavad ruumi numbrit, kus sooritatakse praktiline tegevus (R083080023/308 – ruum nr 308);
5.5.2.4. viimased neli sümbolit tähistavad registreerumise järjekorda (R083080023/0023 kandideerija oli 23 registreeruja).

5.5.3. Ühiskatsete Infosüsteemi sisenemiseks unikaalne salasõna.

5.6. Kandideerija laadib käesoleva õppeaasta 9. klassi hinnetelehe infosüsteemi.

5.6.1. Kandideerija, kes on osalenud aineolümpiaadi lõppvoorus 8. klassis või kutsutud aineolümpiaadi lõppvooru 9. klassis ja taotleb selle alusel vabastust praktiliste tööde tegemisest, laadib hinnetelehe infosüsteemi hiljemalt 25. veebruaril 2021.
5.6.2. Teised kandideerijad laadivad hinnetelehe infosüsteemi hiljemalt põhitestide toimumise päeval.

6. Praktilised tööd
6.1. Praktilised tööd (Lisa 4) viiakse läbi kahes osas:

6.1.1. eeltestid e-testidena eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles (iga testi
lahendamiseks on aega 30 minutit);
6.1.2. eeltestide tulemuste põhjal selgitatakse lävendipõhiselt välja kandideerijad, kes pääsevad põhiteste sooritama;
6.1.3. põhitestid paberkandjal testidena eesti keeles, matemaatikas ja füüsikas (testide lahendamiseks aega kokku 150 minutit), prantsuse keele õppesuunale kandideerijatele prantsuse keeles (testi lahendamiseks aega 45 minutit);
6.1.4. iga kool kutsub kandideerijad vestlusele vastavalt oma kooli pingereale, mille kujunemise alused täpsustatakse kooli vastuvõtukorras; kui vestlusele kutsumise pingerea koostamisel arvestatakse inglise keele testi tulemust, siis lähtutakse eeltestina sooritatud inglise keele e-testist.

6.2. Kui epidemioloogiline olukord ei võimalda praktilisi töid läbi viia punktis 3 kirjeldatud viisil, toimuvad praktilised tööd e-testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel, füüsika, iga testi lahendamiseks on aega 30 minutit) aprillikuus. Järelteste sel juhul läbi ei viida.

6.3. Praktiliste tööde koostamiseks ja hindamiseks moodustatakse aineõpetajatest valdkondade
kaupa ühiskatsete komisjonid. Komisjonide esimeesteks on vastavalt ühiskokkuleppele
järgmiste koolide esindajad:

6.3.1. Eesti keel – Tallinna Inglise Kolledž;
6.3.2. Füüsika – Tallinna Reaalkool;
6.3.3. Inglise keel – Tallinna 21. Kool;
6.3.4. Matemaatika – Gustav Adolfi Gümnaasium;

6.4. Praktiliste tööde eeltestid sooritatakse e-keskkonnas, kus testide sooritamisele eelneb isiku tuvastamine ehk verifitseerimine passi või ID-kaardiga. Põhitestidele pääsevate kandideerijate nimekirja koostamisel arvestatakse ainult nende eeltestide tulemusi, kus on enne lahendamist edukalt sooritatud isiku tuvastamine (verifitseerimine), kasutades selleks laua- või sülearvutit.

6.5. Praktiliste tööde põhitestid sooritatakse teatises märgitud koolis kandideerija koodis (punkt 5.5.2.3.) näidatud ruumis pildiga isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart, õpilaspilet) alusel.

6.6. Kui lähtuvalt epidemioloogilisest olukorrast tuleb praktilised tööd läbi viia vaid e-testidena, siis eelneb testide sooritamisele isiku tuvastamine ehk verifitseerimine passi või IDkaardiga. Testide tulemusi arvestatakse ainult sellisel juhul, kui enne testi on edukalt sooritatud isiku tuvastamine (verifitseerimine), kasutades selleks laua- või sülearvutit.

6.7. Kandideerijaid teavitatakse testide täpsemast korraldusest infosüsteemi vahendusel.

7. Praktiliste tööde hindamise korraldamine, tulemuste avalikustamine, hinnatud töödega tutvumine ja tööde säilitamine
7.1. E-testid on arvuti poolt hinnatavad ja paberkandjal praktilisi töid hindavad ühiskatsete komisjonid.

7.2. Hindamise korraldamise, tulemuste õigsuse ja sisestamise eest Ühiskatsete Infosüsteemi vastutab ühiskatsete vastava valdkonna komisjoni esimees.

7.3. Praktiliste tööde tulemused avalikustatakse Ühiskatsete Infosüsteemis hiljemalt kolmanda nädala algul pärast praktilise töö sooritamist.

7.4. Ühiskatsete Infosüsteemis on kasutajanimeks kandideerija isikukood ning salasõnaks teatises märgitud unikaalne salasõna.

7.5. Kandideerijale avalikustatakse testide kaupa kogutud punktid ning koefitsiendid, mille alusel koolid, praktilistest töödest saadud punktide arvu ümber arvutavad, arvestades kooli õppesuundi.

7.6. Kandideerijal ja/või tema vanemal on õigus tutvuda paberkandjal lahendatud hinnatud töödega ning saada selgitusi tulemuste kohta, leppides eelnevalt kohtumise kokku kooli (kool, kus sooritati praktiline töö) kontaktisikuga kahe nädala jooksul pärast praktiliste tööde tulemuste avalikustamist. Vastav avaldus esitada elektrooniliselt kontaktisikutele, kelle andmed on avalikustatud koolide kodulehekülgedel alates 1. märtsist.

7.7. Paberkandjal praktilised tööd säilitatakse koolis, kus töö teostati, kuni praktiliste töödega tutvumise aja lõpuni.

8. Vestlused

8.1. Iga kool kutsub vestlusele kandideerijad vastaval oma kooli pingereale.

8.2. Vestluste ajad avalikustatakse Ühiskatsete Infosüsteemis koos praktiliste tööde tulemustega. Vestluste esimesel nädalal peale tulemuste avalikustamist kutsuvad koolid vestlusvooru Ühiskatsete Infosüsteemis kooli esimeseks eelistuseks märkinud, teisel nädalal teiseks eelistuseks ja kolmandal nädalal kolmandaks eelistuseks märkinud kandideerijad. Kui kandideerija ei ilmu vastava kooli vestlusele või ei teavita kirjalikult mitteilmumise põhjust hiljemalt vestluse toimumise ajaks, siis loetakse seda kandideerimisest loobumiseks

8.3. Vestluse tulemus avalikustatakse Ühiskatsete nfosüsteemis.

9. Erandjuhtude lahendamine
9.1. Erandjuhud lahendatakse korralduskomisjoni poolt lapsevanema avalduse alusel. Avaldus tuleb esitada korralduskomisjonile hiljemalt katsete toimumise päeva õhtuks kell 18.00 praktiliste tööde sooritamiseks määratud kooli e-postiaadressile:

9.1.1. Gustav Adolfi Gümnaasium e-post: ,
9.1.2. Tallinna Inglise Kolledž e-post: ,
9.1.3. Tallinna Reaalkool e-post: ,
9.1.4. Tallinna 21. Kool e-post:

9.2. Korralduskomisjoni otsusega viiakse erandkorras läbi paberkandjal järeltestid õpilastele, kes väga mõjuvatel põhjustel ei saanud sooritada paberkandjal praktilisi töid. Kui
epidemioloogilisest olukorrast lähtuvalt viiakse läbi vaid e-testid, siis järelteste ei korraldata.

9.3. Paberkandjal järeltestide sooritamine toimub hiljemalt kahe nädala jooksul pärast paberkandjal praktiliste tööde toimumist.

9.4. Paberkandjal järeltestide sooritamise aeg ja koht avalikustatakse hiljemalt paberkandjal praktiliste tööde toimumisele järgneval tööpäeval.


 Andmed, mille vahel on võimalik valida, on esitatud sulgudes.

§ Juhul, kui kandideerija on loetletud üleriigilistel aineolümpiaadidel lõppvoorus 8. klassis osalenud või 9. klassis kutsutud, on tal võimalus taotleda vabastust praktiliste tööde tegemisest (st tema praktilised tööd hinnatakse maksimumpunktidega) ning kandideerida kuni kolme kooli neljast vestluse ja lõputunnistuse alusel. Praktilistest töödest vabastuse saamiseks peab õpilane end registreerima ühiskatsetele hiljemalt 25. veebruaril 2021. Praktilistest töödest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast 28. veebruaril 2021. Kui vastavat taotlust ei ole võimalik rahuldada enne eeltestide sooritamist (lõppvooru pääsenud õpilaste nimekirjad ei ole veel selgunud), siis tuleb kandideerijal kindlasti sooritada eeltestid. Kui pärast eeltestide läbiviimist ja enne põhitestide toimumist selgub, et õigeaegselt taotluse esitanud kandideerija on pääsenud aineolümpiaadi lõppvooru, siis on komisjonil õigus kandideerija täiendavalt vabastada põhitestide sooritamisest.

** Punkt 8.2.

†† Gustav Adolfi Gümnaasiumisse kandideerija saab valida õppesuuna eelistuse (reaal-loodusteaduse õppesuund, matemaatika-inglise keele õppesuund, rootsi keele õppesuund, prantsuse keele õppesuund, inglise keele õppesuund).

‡‡ Tallinna Inglise Kolledžisse kandideerija saab valida õppesuuna eelistuse (eestikeelne õppesuund, ingliskeelne õppesuund).

§§ Tallinna 21. Kooli kandideerija saab valida õppesuuna eelistuse (reaal-loodusainete õppesuund, inglise keele ja rahvusvaheliste suhete õppesuund, sotsiaal-humanitaarainete õppesuund).

*** Infosüsteem jaotab kandideerijad võrdselt nelja kooli vahel.

Lisa 4 Praktiliste tööde sisu kümnendasse klassi kandideerijatele

Eesti keele test

Eesti keele testi hinnatakse maksimaalselt 100 punktiga.

Test koostatakse lähtuvalt eesti keele ja kirjanduse põhikooli ainekavast.

Õpilane:

 • oskab rakendada häälikuõigekirja reegleid, õigesti kasutada suurt ja väikest algustähte, sõnu kokku ja lahku kirjutada;
 • oskab õigesti kasutada käändeid ning pöördsõna käändelisi ja pöördelisi vorme;
 • oskab määrata sõnaliike ja lauseliikmeid;
 • oskab kirjavahemärgistada ja määrata koond-, rind- ning põimlauset, lauselühendit ja otsening kaudkõnet;
 • tunneb võõrsõnu ja oskab määrata nende tunnuseid;
 • tunneb fraseoloogiliste väljendite ja kõnekäändude tähendusi;
 • oskab funktsionaalselt lugeda, leida tekstist vajalikku infot;
 • oskab kirjutamisel valida sobivaid keelevahendeid vastavalt suhtluseesmärkidele.

Nelja kooli ühiskatsete näidisülesanded: eesti keel (PDF)

Füüsika test

Füüsika testi hinnatakse maksimaalselt 100 punktiga.

Test koostatakse lähtuvalt füüsika riiklikust ainekavast põhikoolile. Testiga kontrollitakse järgmiste teemade õppesisu omandamist ja õpitulemuste saavutamist:

 1. valgusõpetus (valgus ja valguse sirgjooneline levimine, valguse peegeldumine, valguse murdumine);
 2. mehaanika (liikumine ja jõud, kehade vastastikmõju, rõhumisjõud looduses ja tehnikas, mehaaniline töö ja energia, võnkumine ja laine);
 3. soojusõpetus (aine ehituse mudel, soojusliikumine, soojusülekanne, aine olekute muutused, soojustehnilised rakendused);
 4. elektriõpetus (ainult alateemad elektriline vastastikmõju, elektrivool ja vooluring).

Õpilasel on võimalus kasutada testi ülesannete ja probleemide lahendamiseks vajalikke seoseid (valemeid). Pabertestis esitatakse need valemid töö päises.

Töö mahust mitte üle 1/3 moodustavad faktiteadmisi (seaduste sõnastused, suuruste definitsioonid, mõõtühikud jms) kontrollivad küsimused.
Ligikaudu 1/3 töö mahust võtavad enda alla arvutusülesanded, mille lahendamine nõuab eelkõige seoste (valemite) kasutamise oskust ning oskust mõõtühikuid teisendada.
Ligikaudu 1/3 töö mahust võtavad enda alla probleemülesanded (seoste loomine ja leidmine, järelduste tegemine jms), mille õige lahendamine nõuab sisulist arusaamist füüsikast.

Nelja kooli ühiskatsete näidisülesanded: füüsika (PDF)

Inglise keele test

Inglise keele testi hinnatakse maksimaalselt 100 puntkiga. Inglise keele testi koostamisel on arvestatud riiklikus õppekavas esitatud III kooliastme nõudeid:

 • nimisõna
 • artikkel
 • omadussõna
 • arvsõna
 • asesõna
 • tegusõnade vormid
 • ajavormid (in the Active and the Passive Voice)
 • modaalverbid
 • määrsõnad
 • eessõnad
 • enamkasutatavad eessõnalised väljendid
 • lauseehitus
 • sõnatuletus: ees- ja järelliited

Testi ülesanded kontrollivad keelekasutust (use of English) valikvastustega B1.2 – B2.1 tasemel:

 • funktsionaalne lugemine (reading comprehension) – 20 p
 • lünkade täitmine, 2 erinevat ülesannet (gap filling) – 24 p
 • vigade leidmine lausetest (error correction) – 26 p
 • korrektse grammatilise konstruktsiooni äratundmine (grammatical correction) – 30 p

Nelja kooli ühiskatsete näidisülesanded: inglise keel (PDF)

Matemaatika test

Matemaatika testi hinnatakse maksimaalselt 100 punktiga.

Matemaatika ülesannete koostamisel on lähtutud riiklikust õppekavast. Põhikooli teemadest jäävad välja trigonomeetria, stereomeetria, tõenäosusteooria ja statistika.

Testiga kontrollitakse järgmiste teemade õppesisu omandamist ja õpitulemuste saavutamist:

 1. arvutamine kirjalikult ja taskuarvutiga, tehete järjekorra rakendamine (ratsionaalarvude liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, ruutjuure leidmine, astendamine naturaalarvulise astendajaga; ümardamine; suurte ja väikeste arvude kirjutamine
  standardkujul, arvutused nendega);
 2. protsent (osa ja terviku leidmine protsendi järgi, jagatise väljendamine protsentides);
 3. algebra
  • hulkliikmete tegurdamine (sulgude ette toomine, abivalemite kasutamine, ruutkolmliikme tegurdamine);
  • algebraliste murdude liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine;
  • kahetehteliste ratsionaalavaldiste lihtsustamine;
  • võrrandid (lineaar- ja võrdekujuliste võrrandite lahendamine, täielike ja mittetäielike ruutvõrrandite lahendamine, tekstülesannete lahendamine võrrandite ja võrrandisüsteemide abil);
 4. funktsioonid
  • valemi järgi funktsiooni graafiku joonestamine (sirge, parabool, hüperbool);
  • graafikult funktsiooni ja argumendi väärtuste lugemine;
  • nullkohtade leidmine graafiku ja/või valemi abil;
  • parabooli haripunkti koordinaatide arvutamine või määramine joonise abil;
 5. geomeetria
  • kolmnurga, ruudu, trapetsi, rombi, rööpküliku, ringi, ristküliku ümbermõõdu ja pindala arvutamine ning vajalike jooniste tegemine;
  • kolmnurga mediaanide omaduste tundmine;
  • Pythagorase teoreem (teoreemi tundmine ja rakendamine);
  • geomeetrilise sisuga probleemülesannete lahendamine;
  • kolmnurkade ja hulknurkade sarnasuse tunnuste rakendamine.

Hindamisel arvestatakse õige lahendusidee leidmist, lahenduskäiku ja vastuse vormistamist ja selle sisulise kontrolli tegemise oskust.

Nelja kooli ühiskatsete näidisülesanded: matemaatika (PDF)

Prantsuse keele test

Prantsuse keele testi lahendamiseks on soovituslik aeg 45 minutit ja maksimaalselt on võimalik saada 100 punkti.

Ülesanded võivad sisaldada tegusõna pööramist (kindla kõneviisi neli aega), käskivat kõneviisi, tingiva kõneviisi olevikku; artiklite kasutamist ja ärajätmist; asesõnalist otsest ja kaudset sihitist, asesõnu en ja y, omastavaid asesõnu ja kaudset kõneviisi. Lisaks grammatikale sisaldab test ka tekstist arusaamise harjutusi.

Viimati uuendatud: 21. jaanuar 2021