Vastuvõtu tingimused 10. klassi

Tallinna Reaalkooli vastuvõtu tingimused ja kord
Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 22.05.2020 nr T-7-1/20/140 lisa 4

4.1. Nelja kooli ühiskatsetel sooritatud praktiliste tööde (testide) tulemusi arvestatakse Tallinna Reaalkooli kandideerimisel järgmiselt:
4.1.1. matemaatika – teisendatakse koefitsiendiga 0,5;
4.1.2. füüsika – teisendatakse koefitsiendiga 0,3;
4.1.3. eesti keel – teisendatakse koefitsiendiga 0,2;
4.1.4. inglise keel – tulemust arvestatakse vestlusvoorus;

4.2. Kandidaadid kutsutakse vestlusele matemaatika, füüsika ja eesti keele teisendatud punktisummade (punkt 4.1) ning hinnetelehel kajastuva info alusel.

4.3. Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on järgmised:
4.3.1. õpilase ainealased teadmised ja oskused;
4.3.2. inglise keele tulemused;
4.3.3. motiveeritus õppida süvendatult loodus- ja reaalaineid (matemaatika ja füüsika testi tulemused, õpi- ja ainevõistluste tulemused reaal- ja loodusainetes, õpilase põhjendused suundade valikul);
4.3.4. õppeedukus, st üheksanda klassi hinnetelehe ja klassitunnistuse positiivsed tulemused;
4.3.5. sotsiaalsed oskused (osalemine ühiskondlikes tegevustes, koolivälistes üritustes ja huvialakoolides, eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus, käitumise ja hoolsuse hinnangud).
4.3.6. saavutused ainevõistlustel.

4.4. Vestlusvoorus võrdleb vastuvõtukomisjon kandidaate punktis 4.3 nimetatud kriteeriumite osas. Vastuvõtukomisjon hindab ühisotsuse alusel vestlust kuni 100 punktiga. Vastuvõtukomisjon võib ühisotsuse alusel vaatamata praktiliste tööde headele tulemustele õpilaskandidaadiks mitte arvata õpilast, kellel õppeedukus ja/või käitumine on oluliselt halvemad ülejäänud vestlusvooru pääsenud kandidaatidest või kelle ainealased teadmised ja oskused vestlusvoorus erinevad oluliselt mittekontrollitud tingimustes sooritatud praktiliste tööde (testide) tulemustest.

4.5. Otsuse Tallinna Reaalkooli õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul praktiliste tööde ja vestluse tulemuste pingerea alusel, kusjuures põhikooli õppeedukust arvestatakse vestlusvoorus. Võrdsete tulemuste korral eelistatakse õpilaskandidaate, kelle põhikooli lõputunnistuse tulemused on kõrgemad.

4.6. Õpilaskandidaatide nimekirja arvatavate kandidaatidega võetakse ühendust e-kirja teel.

4.7. Õpilaskandidaat arvatakse kooli õpilasnimekirja põhikooli lõputunnistuse ja avalduse alusel, mille õpilaskandidaat esitab hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast põhikooli lõpetamist.

4.8. Koolil on õigus mitte arvata õpilasnimekirja kandidaate, kes on nelja kooli ühiskatsete praktiliste tööde järel käitunud vääritult.

Lisa 3 Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli ühiskatsete korraldamise kord COVID-19 viiruse leviku piirangute tingimustes 2019/2020. õppeaastal

1. Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli (edaspidi ühiskatsed) ühiskatsete korraldamise kord sätestab nelja kooli ühiskatsete eesmärgi, toimumise aja ning reguleerib ühiskatsetele registreerimise, praktiliste tööde, hindamise ja vestluste korraldamise ja tulemuste avalikustamise.

2. Ühiskatsete eesmärk on võimaldada üheksanda klassi õpilasel kandideerida ühiskatsete tulemustega Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. kooli kümnendasse klassi. Õpilane saab kandideerida kuni kolme kooli neljast, tehes infosüsteemis vastavad valikud.

3. Ühiskatsete praktilised tööd viiakse läbi 19. mail 2020. Vestlusvoor viiakse läbi hiljemalt juunikuu jooksul. Testid viiakse läbi e-testidena. Järelteste läbi ei viida. (Lisa 5. Juhend e-testide läbiviimisest ja vastuvõtuprotsessi korraldusest 10. klassi).

4. Registreerimine
4.1. Registreerimine ühiskatsetele toimub Ühiskatsete Infosüsteemi kaudu.
4.2. Infosüsteem on avatud registreerimiseks alates 1. märtsist kuni katsete toimumise nädala kolmapäevani kella 23.59-ni.
4.3. Registreerimine ühiskatsetele eeldab, et katsetele kandideerija aktsepteerib Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli vastuvõtukorda. Loetletud dokumendid on avalikustatud koolide kodulehekülgedel ning Ühiskatsete Infosüsteemis alates 1. veebruarist.
4.4. Registreerimisel sisestab ühiskatsetele kandideerija infosüsteemi järgmised andmed (või teeb järgmiste andmete vahel valiku 2):
4.4.1. Ees- ja perekonnanimi;
4.4.2. Isikukood;
4.4.3. A-võõrkeel (inglise, saksa, prantsuse või vene keel);
4.4.4. B-võõrkeel (inglise, saksa, prantsuse, vene, rootsi keel, muu);
4.4.5. C-võõrkeel (inglise, saksa, prantsuse, vene, rootsi keel, muu);
4.4.6. Üheksanda klassi kahe esimese veerandi või trimestri või esimese poolaasta eesti keele hinne;
4.4.7. Üheksanda klassi kahe esimese veerandi või trimestri või esimese poolaasta inglise keele hinne;
4.4.8. Üheksanda klassi kahe esimese veerandi või trimestri või esimese poolaasta matemaatika hinne;
4.4.9. Üheksanda klassi kahe esimese veerandi või trimestri või esimese poolaasta füüsika hinne;
4.4.10. Kooli nimi, milles kandideerija hetkel õpib;
4.4.11. Üleriigilise aineolümpiaadi (bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika, eesti kirjandus, muusika) lõppvoorus 8. klassis osalenud ja/või 9. klassis lõppvooru kutsutud 3;
4.4.12. Esimene eelistus 4 (Gustav Adolfi Gümnaasium 5, Tallinna Inglise Kolledž 6, Tallinna Reaalkool või Tallinna 21. Kool 7);
4.4.13. Teine eelistus (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool või Tallinna 21. Kool);
4.4.14. Kolmas eelistus (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool või Tallinna 21. Kool);
4.4.15. Kontakttelefoni number;
4.4.16. Meiliaadress;
4.4.17. Kandideerija vanema nimi, kontakttelefoni number, meiliaadress;
4.4.18. Aktsepteerib märkega linnuke punktis 4.3. loetletud dokumentidega kehtestatud tingimused.

4.5. Valides märke registreerun, saadab Ühiskatsete Infosüsteem kandideerija meilile teatise, milles on kirjas järgmised andmed:

4.5.1. Kümnekohaline kandideerija kood, mille
4.5.2. Ühiskatsete Infosüsteemi sisenemiseks unikaalne salasõna.

5. Praktilised tööd
5.1. Praktilise tööna viiakse läbi e-testid:

5.1.1. eesti keeles,
5.1.2. füüsikas,
5.1.3. inglise keeles,
5.1.4. matemaatikas,

5.2. E-testide koostamiseks ja hindamiseks moodustatakse aineõpetajatest valdkondade kaupa ühiskatsete komisjonid. Komisjonide esimeesteks on vastavalt ühiskokkuleppele järgmiste koolide esindajad:

5.2.1. Eesti keel – Tallinna Inglise Kolledž;
5.2.2. Füüsika – Tallinna Reaalkool;
5.2.3. Inglise keel – Tallinna 21. Kool;
5.2.4. Matemaatika – Gustav Adolfi Gümnaasium;

5.3. E-testid viiakse läbi Eksamite Infosüsteemis (EISis), e-testide tulemusi arvestatakse ainult sellisel juhul, kui kandideerija on sooritanud isiku tuvastamise (verifitseerimise), kasutades selleks laua- või sülearvutit.

5.4. Iga e-testi teostamiseks on aega kuni 30 minutit.

6. E-testide tulemuste avalikustamine, tulemustega tutvumine ja tulemuste säilitamine ülesannete kaupa

6.1. E-testide tulemused avalikustatakse Ühiskatsete Infosüsteemis 22. mail 2020.

6.2. Kandideerijale avalikustatakse testide kaupa kogutud punktid ning koefitsiendid, mille alusel koolid, e-testidest saadud punktide arvu ümber arvutavad, arvestades kooli õppesuundi.

6.3. Kandideerijal on võimalik esitada 25. – 29. mail 2020 taotlus koos põhjendusega, et tutvuda e-testide tulemustega ülesannete kaupa, saates e-kiri vastavale koolile, kuhu ühiskatsetel osaleja oli kandideerijakoodi järgi algselt teste sooritama määratud.

6.4. E-testide tulemused ülesannete kaupa säilitatakse EISis kuni tulemustega tutvumise aja lõpuni.

7. Vestlused

7.1. Iga kool kutsub vestlusele kandideerijad vastavalt oma kooli pingereale. Vestlusele kutsumisel arvestatakse lisaks e-testide tulemusele ka kandideerija poolt hiljemalt 18. maiks ühiskatsete infosüsteemi saadetud hinnetelehel kajastuvat infot.

7.2. Vestlused viiakse läbi e-keskkonnas.

7.3. Vestlusele kutsumise otsused avalikustatakse ühiskatsete infosüsteemis 22. mail 2020.

7.4. Vestlusele kutsumise ajast ja läbiviimise korraldusest informeerib kandideerijat vestlust läbi viiv kool. Esimesel nädalal pärast tulemuste avalikustamist kutsuvad koolid vestlusvooru Ühiskatsete Infosüsteemis kooli esimeseks eelistuseks märkinud, teisel nädalal teiseks eelistuseks ja kolmandal nädalal kolmandaks eelistuseks märkinud kandideerijad. Kui kandideerija ei ilmu vastava kooli vestlusele või ei teavita kirjalikult mitteilmumise põhjust hiljemalt vestluse toimumise ajaks, siis loetakse seda kandideerimisest loobumiseks.

7.5. Vestluse tulemus avalikustatakse Ühiskatsete Infosüsteemis.


2 Andmed, mille vahel on võimalik valida, on esitatud sulgudes.

Juhul, kui kandideerija on loetletud üleriigilistel aineolümpiaadidel lõppvoorus 8. klassis osalenud või 9. klassis kutsutud, on tal võimalus taotleda vabastust praktiliste tööde tegemisest (st tema praktilised tööd hinnatakse maksimumpunktidega) ning kandideerida kuni kolme kooli neljast vestluse ja lõputunnistuse alusel. Praktilistest töödest vabastuse saamiseks, peab õpilane end registreerima ühiskatsetele seitsme kalendripäeva jooksul pärast infosüsteemi avamist. Praktilistest töödest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast vähemalt kolm kalendripäeva enne praktiliste tööde toimumist.

4 Punkt 7.4.

5 Gustav Adolfi Gümnaasiumisse kandideerija saab valida õppesuuna eelistuse (reaal-loodusteaduse õppesuund, matemaatika-inglise keele õppesuund, rootsi keele õppesuund, prantsuse keele õppesuund, inglise keele õppesuund).

6 Tallinna Inglise Kolledžisse kandideerija saab valida õppesuuna eelistuse (eestikeelne õppesuund, ingliskeelne õppesuund).

7 Tallinna 21. Kooli kandideerija saab valida õppesuuna eelistuse (reaal-loodusainete õppesuund, inglise keele ja rahvusvaheliste suhete õppesuund, sotsiaal-humanitaarainete õppesuund).

Lisa 4 Praktiliste tööde sisu kümnendasse klassi kandideerijatele

Eesti keele test

Eesti keele testi lahendamiseks on soovituslik aeg 45 minutit ja seda hinnatakse maksimaalselt 100 punktiga.

Eesti keele test koosneb kahest osast: I osa kontrollib eesti keele ja kirjanduse õpitulemuste saavutamist (80 punkti) ning II osa üldist funktsionaalset lugemisoskust (20 punkti).

Test koostatakse lähtuvalt eesti keele ja kirjanduse põhikooli ainekavast.

Õpilane:

 • oskab rakendada häälikuõigekirja reegleid, õigesti kasutada suurt ja väikest algustähte, sõnu kokku ja lahku kirjutada;
 • oskab õigesti kasutada käändeid ning pöördsõna käändelisi ja pöördelisi vorme;
 • oskab määrata sõnaliike ja lauseliikmeid;
 • oskab kirjavahemärgistada ja määrata koond-, rind- ning põimlauset, lauselühendit ja otse- ning kaudkõnet;
 • tunneb võõrsõnu ja oskab määrata nende tunnuseid;
 • tunneb fraseoloogiliste väljendite ja kõnekäändude tähendusi;
 • oskab funktsionaalselt lugeda, leida tekstist vajalikku infot;
 • oskab kirjutamisel valida sobivaid keelevahendeid vastavalt suhtluseesmärkidele.

Nelja kooli ühiskatsete näidisülesanded: eesti keel (PDF)

Füüsika test

Füüsika testi lahendamiseks on soovituslik aeg 45 minutit ja seda hinnatakse maksimaalselt 100 punktiga.

Test koostatakse lähtuvalt füüsika riiklikust ainekavast põhikoolile. Testiga kontrollitakse järgmiste teemade õppesisu omandamist ja õpitulemuste saavutamist:

1) valgusõpetus (valgus ja valguse sirgjooneline levimine, valguse peegeldumine, valguse murdumine);
2) mehaanika (liikumine ja jõud, kehade vastastikmõju, rõhumisjõud looduses ja tehnikas, mehaaniline töö ja energia, võnkumine ja laine);
3) soojusõpetus (aine ehituse mudel, soojusliikumine, soojusülekanne, aine olekute muutused, soojustehnilised rakendused);
4) elektriõpetus (ainult alateemad elektriline vastastikmõju, elektrivool ja vooluring).
Töö päises on esitatud testi ülesannete ja probleemide lahendamiseks vajalikud seosed (valemid):

Töö mahust mitte üle 1/3 moodustavad faktiteadmisi (seaduste sõnastused, suuruste definitsioonid, mõõtühikud jms) kontrollivad küsimused.

Ligikaudu 1/3 töö mahust võtavad enda alla arvutusülesanded, mille lahendamine nõuab eelkõige seoste (valemite) kasutamise oskust ning oskust mõõtühikuid teisendada.

Ligikaudu 1/3 töö mahust võtavad enda alla probleemülesanded (seoste loomine ja leidmine, järelduste tegemine jms), mille õige lahendamine nõuab sisulist arusaamist füüsikast.

Nelja kooli ühiskatsete näidisülesanded: füüsika (PDF)

Inglise keele test

Inglise keele testi lahendamiseks on soovituslik aeg 45 minutit ja seda hinnatakse maksimaalselt 100 punktiga. Inglise keele testi koostamisel on arvestatud riiklikus õppekavas esitatud III kooliastme nõudeid:

 • nimisõna
 • artikkel
 • omadussõna
 • arvsõna
 • asesõna
 • tegusõnade vormid
 • ajavormid (in the Active and the Passive Voice)
 • modaalverbid
 • määrsõnad
 • eessõnad
 • enamkasutatavad eessõnalised väljendid
 • lauseehitus
 • sõnatuletus: ees- ja järelliited

Testi ülesanded kontrollivad keelekasutust (use of English) valikvastustega B1.2 – B2.1 tasemel:

funktsionaalne lugemine (reading comprehension) – 12 p
lünkade täitmine, 2 erinevat ülesannet (gap filling) – 40 p
vigade leidmine lausetest (error correction) – 24 p
sõnaliikide moodustamine ja äratundmine (word formation, identifying the types of words) – 24 p

Nelja kooli ühiskatsete näidisülesanded: inglise keel (PDF)

Matemaatika test

Matemaatika testi lahendamiseks on soovituslik aeg 60 minutit ja maksimaalselt on võimalik saada 100 punkti.

Matemaatika ülesannete koostamisel on lähtutud riiklikust õppekavast. Põhikooli teemadest jäävad välja trigonomeetria, stereomeetria, tõenäosusteooria ja statistika.
Testiga kontrollitakse järgmiste teemade õppesisu omandamist ja õpitulemuste saavutamist:

1) arvutamine kirjalikult ja taskuarvutiga, tehete järjekorra rakendamine (ratsionaalarvude liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, ruutjuure leidmine, astendamine naturaalarvulise astendajaga; ümardamine; suurte ja väikeste arvude kirjutamine standardkujul, arvutused nendega);

2) protsent (osa ja terviku leidmine protsendi järgi, jagatise väljendamine protsentides);

3) algebra
– hulkliikmete tegurdamine (sulgude ette toomine, abivalemite kasutamine, ruutkolmliikme tegurdamine);
– algebraliste murdude liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine;
– kahetehteliste ratsionaalavaldiste lihtsustamine;
– võrrandid (lineaar- ja võrdekujuliste võrrandite lahendamine, täielike ja mittetäielike ruutvõrrandite lahendamine, tekstülesannete lahendamine võrrandite ja võrrandisüsteemide abil);

4) funktsioonid
– valemi järgi funktsiooni graafiku joonestamine (sirge, parabool, hüperbool);
– graafikult funktsiooni ja argumendi väärtuste lugemine;
– nullkohtade leidmine graafiku ja/või valemi abil;
– parabooli haripunkti koordinaatide arvutamine või määramine joonise abil;

5) geomeetria
– kolmnurga, ruudu, trapetsi, rombi, rööpküliku, ringi, ristküliku ümbermõõdu ja pindala arvutamine ning vajalike jooniste tegemine;
– kolmnurga mediaanide omaduste tundmine;
– Pythagorase teoreem (teoreemi tundmine ja rakendamine);
– geomeetrilise sisuga probleemülesannete lahendamine;
– kolmnurkade ja hulknurkade sarnasuse tunnuste rakendamine.

Hindamisel arvestatakse õige lahendusidee leidmist, lahenduskäiku ja vastuse vormistamist ja selle sisulise kontrolli tegemise oskust.

Nelja kooli ühiskatsete näidisülesanded: matemaatika (PDF)

Prantsuse keele test

Prantsuse keele testi lahendamiseks on soovituslik aeg 45 minutit ja maksimaalselt on võimalik saada 100 punkti.

Ülesanded võivad sisaldada tegusõna pööramist (kindla kõneviisi neli aega), käskivat kõneviisi, tingiva kõneviisi olevikku; artiklite kasutamist ja ärajätmist; asesõnalist otsest ja kaudset sihitist, asesõnu en ja y, omastavaid asesõnu ja kaudset kõneviisi. Lisaks grammatikale sisaldab test ka tekstist arusaamise harjutusi.

Lisa 5 Juhend e-testide läbiviimisest ja vastuvõtuprotsessi korraldusest 10. klassi

1. E-testideks vajalikud ettevalmistused ja tehnilised vahendid –  enne 11. maid

 • Veenduge, et saate EISi keskkonda https://eis.ekk.edu.ee/ sisse logida. EISi saab sisse logida:
  • ID-kaardiga (vajalik ID-kaardi lugeja, kehtivad sertifikaadid, PIN 1),
  • mobiil-IDga,
  • Smart-IDga,
  • HarIDga – sellisel juhul saab õpilasele luua konto tema vanem (eestkostja), juhend https://harid.ee/et/users/sign_in
  • kellel ei õnnestu ülalmainitud võimalusi kasutada, palume kirjutada ning kirja lisada põhjendused, miks eelnevaid variante ei ole võimalik kasutada ja märkida ka oma isikukood.
 • Veenduge, et saate kasutada kaameraga laua- või sülearvutit, omate internetiühendust ja ID-kaarti või passi.
 • Sisseastumistestide lahendamine on ette nähtud laua- või sülearvutiga.
 • Kaameraga varustatud laua- või sülearvuti ning ID-kaardi või passiga viiakse läbi isiku tuvastamine ehk verifitseerimine.
 • Isiku tuvastamine tuleb teha samas seadmes ja samas brauseris, milles teste lahendatakse.
 • Isiku tuvastamist saate proovida: https://demo.veriff.me/
 • Soovitame kõigil õpilastel sooritada “Arvuti kontrollimise test gümnaasiumi sisseastumistestiks 2020”. https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamine/7148/sooritaja/0/alustamine

2. E-testide katsetamine 11. ja 12. mail EISi keskkonnas

11. mail viiakse läbi isiku tuvastamise ning eesti keele ja matemaatika e-harjutustestide katsetamine, mille eesmärk on, et ühiskatsetel osalejad oskaksid põhitestide päeval:

  • EISi keskkonda sisse logida,
  • tõrgeteta oma isikut identifitseerida,
  • EISis vajalikud testid sooritada,
  • erinevates ülesandetüüpides orienteeruda.

Nii harjutustestid kui ka põhitestid on ühesuunalised – see tähendab, et õpilane ei saa liikuda tagasi eelmiste ülesannete juurde. Iga harjutustesti lahendamiseks on aega kuni 30 minutit. Harjutustestide tulemusi kandideerimisel ei arvestata.

Kui õpilane on EISi sisse loginud, siis on esilehel näha info temale sooritamiseks suunatud testidest. Nendeni pääseb ka järgmiselt: “Testide sooritamine” → “Sooritamine”. Harjutustesti nimetus on “Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ühiskatsete harjutustestid”. Harjutustest koosneb mitmest testiosast.

11. mail

 • 15.00-15.45 eesti keel. Enne testi avanemist tuleb sooritada verifitseerimine! Verifitseerimise järel suunatakse õpilane automaatselt eesti keele harjutustestile.
 • 15.45-16.30 matemaatika (testi lahendamise ajal võib kasutada taskuarvutit, paberit ja pliiatsit).

12. mail

 • 15.00-18.00 on võimalik lahendada testist “Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ühiskatsete harjutustestid” kahte testiosa: füüsika (testi pikkus lahendajale kuni 30 min) ja inglise keel (testi pikkus lahendajale kuni 30 min). Füüsikatesti lahendamisel võib kasutada taskuarvutit ja valemilehte. Füüsika valemileht on leitav: https://tinyurl.com/y7mhu4gx.

3. Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ühiskatsete sisseastumistestid toimuvad 19. mail EISi keskkonnas

 • E-testide sooritamine koosneb viiest osast:
 1. isiku tuvastamine,
 2. eesti keele test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit),
 3. matemaatika test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit), kasutada võib taskuarvutit, paberit, pliiatsit.
 4. inglise keele test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit),
 5. füüsika test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit), kasutada võib taskuarvutit ja eelnevalt välja prinditud või käsikirjaliselt vormistatud valemilehte. Füüsika valemileht on leitav: https://tinyurl.com/y7mhu4gx.
 • Kui õpilane on EISi sisse loginud, siis on temale sooritamiseks suunatud testide kohta näha info nii esilehel kui ka: “Testide sooritamine” → “Sooritamine”.
 • Sisseastumistestide nimetus on “Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ühiskatsete sisseastumistestid”. Test koosneb neljale õppeainele vastavast neljast testiosast.
 • Iga testi saab lahendada ainult üks kord. Testid on ühesuunalised – see tähendab, et õpilane ei saa liikuda tagasi eelmiste ülesannete juurde.
 • Testide tulemusi arvestatakse ainult sellisel juhul, kui enne testi on edukalt sooritatud isiku tuvastamine (verifitseerimine), kasutades selleks laua- või sülearvutit.
 • Veriff lubab testi alustada ka siis, kui Sa ei teinud endast selgelt äratuntavat fotot. Ka dokumendi pilt peab olema korralik ja kogu dokument pildil nähtav. Testi tulemusi ei arvestata, kui verifitseerimise järeltöötluses avastatakse nõuetele mittevastavaid pilte või ei ole dokumendi ja testi sooritaja pilt sama isiku omad.
 • Erinevate testiosade sooritamise järel ei tohi brauserit sulgeda. Kui brauser sulgeda, tuleb uuesti sooritada isiku tuvastamine (verifitseerimine) ning edukas isiku tuvastamine on eelduseks järgmiste testiosade tulemuste arvestamisel.
 • E-testid toimuvad 19. mail järgmistel aegadel:
  • 10.00-10.45 verifitseerimine ja eesti keel avatud (30 min),
  • 10.45-11.25 matemaatika avatud (30 min),
  • 11.30-12.10 inglise keel avatud (30 min),
  • 12.15-12.55 füüsika avatud (30 min).

 4. Hinneteleht – hiljemalt 18. mail

Kogu jooksva õppeaasta hinnetelehe fail koos puudumiste infoga tuleb hiljemalt 18. mail saata ühiskatsete infosüsteemi sõnumi kaudu neile kolmele koolile, kuhu õpilane kandideerib.

Juhend Stuudiumi kasutajatele.

 • avage enda ülevaatest “Tunnid, hinded” vahelehelt “Õppeainete kaupa” vaade,
 • alustage lehe printimist (File -> Print või paremklõps lehele ja “Print”),
 • printeriks valige “Save as PDF” või muu analoogne valik (konkreetne nimi sõltub kasutatavast brauserist),
 • lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.

Juhend eKooli kasutajatele.

 • avage eKoolis hinneteleht,
 • “Näita” valikutes lisage “Selgitus”(hindamisskaalad) ja “Puudutud tunnid”,
 • valige perioodiks “aasta”,
 • klõpsake parempoolset hiireklahvi ja valige “Print”,
 • valige rippmenüüst “Salvesta pdf-na”,
 • lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.

5. E-testide tulemustest ja vestlusele kutsumise otsustest teavitamine

22.mail kell 18.00 avalikustatakse infosüsteemis õpilaste e-testide tulemused ja otsused vestlustele kutsumisest. Vestlusele kutsumisel arvestatakse lisaks e-testide tulemusele ka hinnetelehel kajastuvat infot.

25. mai – 29. mail on võimalik ühiskatsetel osalejal esitada taotlus koos põhjendusega e-testi tulemustega tutvumiseks (saata e-kiri vastavale koolile, kuhu ühiskatsetel osaleja oli kandideerijakoodi järgi algselt teste sooritama määratud).

Vestluste läbiviimine

Vestlused viiakse läbi elektroonses keskkonnas. Läbiviimise korraldusest informeerib iga kool vestlusele kutsutud õpilasi.

Vestlused viiakse läbi järgmistel aegadel:

 • 25.-29. mail – 1. eelistuse vestlused;
 • 1.-5. juunil – 2. eelistuse vestlused;
 • 8.-11. juunil – 3. eelistuse vestlused.

Viimati uuendatud: 24. mai 2020