Õpetaja töökava koostamise põhimõtted

Lähtuvalt õppekava üldosast ja ainekavast koostab põhikooli aineõpetaja igaks õppeaastaks oma töökava, mis Tallinna Reaalkoolis kannab ainekaardi nimetust. Gümnaasiumis võib aineõpetaja kasutada ainekaardina kursuse ainekava, kui õpetaja lähtub ainekavas kirjeldatud hindamise põhimõtetest. Ainekaart on õpetaja töökava tööks kindlas klassikollektiivis. Ainekaart on töö üldise planeerimise aluseks, mida õpetaja korrigeerib vastavalt vajadusele.

Põhikooli õpetaja ainekaart sisaldab:

  • õppeaines käsitletavaid teemasid nädalase täpsusega;
  • kujundava ja kokkuvõtva hindamise põhimõtteid;
  • kirjalike tööde hindamisel aluseks võetud protsendiskaalat, juhul kui aineõpetaja kasutab põhjendatult kooli hindamisjuhendist erinevat protsendiskaalat;
  • õpilase konsulteerimise korraldust;
  • käsitletava perioodi õpitulemused.

Õpetaja sisestab ainekaardid direktsiooni poolt kehtestatud tähtajaks Google Drive’i.

Allikas: Tallinna Reaalkooli õppekava
Viimati uuendatud: 12. jaanuar 2018