Inimeseõpetus 6. klass

Mina ja suhtlemine, positiivne mõtlemine

 • Enesesse uskumine. Enesehinnang. Eneseanalüüs. Enesekontroll.
 • Oma väärtuste selgitamine. Positiivne mõtlemine. Positiivsed jooned ja omadused endas ning teistes.
 • Õpitulemused
  • analüüsib enda iseloomujooni ja omadusi, väärtustades positiivseid jooni ja omadusi;
  • mõistab, mis mõjutab enesehinnangut ning kuidas see kujuneb;
  • mõistab enesekontrolli olemust ning demonstreerib õpisituatsioonis oma käitumise kontrolli, saades hakkama vihaga ja teiste emotsioonidega;
  • oskab suheldes enda kohta tagasisidet anda ja teistelt seda vastu võtta;
  • oskab selgitada ja põhjendada oma väärtusi seoses eneseanalüüsiga;
  • nimetab ja väärtustab enda ning teiste positiivseid omadusi;
  • väärtustab positiivset mõtlemist.

Suhtlemine teistega

 • Minu ja teiste vajadused. Vajaduste hierarhia.
 • Suhtlemise komponendid.
 • Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine.
 • Aktiivne kuulamine.
 • Kehtestav, agressiivne ja alistuv käitumine.
 • „Ei” ütlemine seoses ennast ja teisi kahjustava käitumisega.
 • Suhtlemine ja viisakus.
  • Koostöö:
   • inglise keel: mina ja teised; igapäevaelu
   • käsitöö ja kodundus
   • tehnoloogiaõpetus: projektitööd
 • Õpitulemused:
  • tunneb ära enda ja teiste inimeste põhilised vajadused ning teadvustab neid;
  • teab suhtlemise olemust ning väärtustab tõhusate suhtlusoskuste vajalikkust;
  • eristab verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist;
  • kirjeldab erinevaid mitteverbaalseid suhtlusvahendeid ning nende mõju verbaalsele suhtlemisele;
  • demonstreerib õpisituatsioonis aktiivse kuulamise võtteid;
  • mõistab eneseavamise mõju suhtlemisele;
  • demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas väljendada oma tundeid verbaalselt, säilitades ja tugevdades suhteid;
  • teadvustab eelarvamuste mõju suhtlemisele igapäevaelus ja toob selle kohta näiteid;
  • eristab ning kirjeldab kehtestavat, agressiivset ja alistuvat käitumist ning mõistab nende käitumiste mõju suhetele;
  • teab, et „ei” ütlemine on oma õiguste eest seismine, ning oskab partnerit arvestavalt öelda „ei” ennast ja teisi kahjustava käitumise korral;
  • väärtustab positiivset suhtumist endasse ja teistesse.

Suhted teistega

 • Tõhusad sotsiaalsed oskused: üksteise aitamine, jagamine, koostöö ja hoolitsemine.
 • Sallivus enda ja teiste vastu. Kaaslaste mõju ja surve.
 • Erinevuste ja mitmekesisuse väärtustamine.
  • Koostöö:
   • inglise keel: riigid ja nende kultuurid
 • Õpitulemused:
  • kirjeldab tõhusate sotsiaalsete oskuste (üksteise aitamise, jagamise, koostöö ja hoolitsemise) toimimist igapäevaelus;
  • oskab abi pakkuda ning teistelt abi vastu võtta;
  • väärtustab hoolivust, sallivust, koostööd ja üksteise abistamist;
  • eristab inimeste erinevaid rolle suhetes ning nende muutuvat iseloomu;
  • demonstreerib õpisituatsioonis oskust näha olukorda teise isiku vaatenurgast;
  • tähtsustab oskust panna end teise inimese olukorda ja mõista tema tundeid ning väärtustab empaatilist suhtlemist;
  • väärtustab sõprust kui vastastikuse usalduse ja toetuse allikat;
  • kirjeldab kaaslaste rühma arvamuste, valikute ja käitumise mõju ning surve tagajärgi;
  • mõistab individuaalseid erinevusi ning teadvustab soolisi erinevusi ja inimeste erivajadusi.

Konflikid

 • Konfliktide olemus ja põhjused. Tõhusad ja mittetõhusad konfliktide lahendamise teed.
 • Läbirääkimiste pidamine.
 • Õpitulemused:
  • selgitab konflikti häid ja halbu külgi ning aktsepteerib konflikte kui osa elust;
  • teab, eristab ja kirjeldab efektiivseid ning mitteefektiivseid konflikti lahendamise viise;
  • kasutab õpisituatsioonis konflikte lahendades tõhusaid teid ning väärtustab neid.

Otsustamine ja probleemilahendus

 • Otsustamine ja probleemide lahendamine.
 • Erinevate käitumisviiside leidmine probleeme lahendades.
 • Tagajärgedest mõtlemine.
 • Õpitulemused:
  • teab ja oskab õpisituatsioonis otsuseid langetades leida erinevaid lahendusviise;
  • kirjeldab otsustades erinevate lahendusviiside puudusi ja eeliseid;
  • mõistab otsustades lahendusviiside lühi- ja pikaajalisi tagajärgi;
  • selgitab ja kirjeldab eri situatsioonidesse sobiva parima käitumisviisi valikut;
  • väärtustab otsuseid langetades vastutust.