Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted

Hariduslike erivajaduste korral, mis tulenevad õpiraskustest, terviseseisundist, puudest, käitumis- ja tundeeluhäiretest, pikemaajalisest õppest eemalviibimisest või eesti keele ebapiisavast valdamisest, on õpilase toetamiseks järgmised võimalused (vt tugimeetmete rakendamise korda):

 • individuaalne juhendamine aineõpetaja poolt;
 • individuaalse õpiabiplaani koostamine põhikooliõpilasele, kui õpetaja märkab puudujääke õpilase teadmiste ja oskuste omandamisel;
 • individuaalse õppekava koostamine;
 • logopeedi konsultatsioonid ning osalemine kõneravitundides;
 • psühholoogi konsultatsioonid;
 • Tallinna või SA INNOVE õppenõustamiskeskuse konsultatsioonid;
 • nõustamiskomisjoni konsultatsioonid.

Haridusliku erivajaduse korral, mis väljendub tugevas motivatsioonis või/ja kõrgemates vaimsetes või erivõimetes ja/või loomingulisuses, on õpilase arengu ja motivatsiooni toetamiseks vastavalt andekuse valdkonnale järgmised võimalused:

 • teadusandekus täppis- ja loodusainetes – koordinaatorid reaal- ja loodusainete õppetoolid
  • ohhoo–päev ja R-õppe tunnid algklassides – koordineerib algklasside õppetool;
  • loodusõpetuse, füüsika ja matemaatika valik- ja rühmatunnid põhikooli kolmandas kooliastmes;
  • valikkursused gümnaasiumis;
  • huviringid (n teadusring, astronoomiaring);
  • osalemine Tartu Ülikooli Teaduskooli kursustel;
  • laboratoorsete tööde läbiviimine Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli laborites õppejõudude poolt;
  • kõrgkoolide õppejõudude loengute ja videoloengute rakendamine ainetundides;
  • osalemine koolisisestel, piirkondlikel, üleriigilistel ja rahvusvahelistel aineolümpiaadidel ja ainevõistlustel;
  • tehnoloogiapäevad põhikooli kolmandale kooliastmele;
  • põhikooli loovtöö ja gümnaasiumi uurimistöö koostamine;
 • teaduandekus humanitaarainetes – koordineerivad humanitaarainete õppetool ja võõrkeelte osas võõrkeelte õppetool
  • valikkursused gümnaasiumis;
  • võõrkeelte rahvusvaheliste tasemeeksamite sooritamine;
   osalemine koolisisestel, piirkondlikel, üleriigilistel ja
  • rahvusvahelistel aineolümpiaadidel, ainevõistlustel, konkurssidel ja konverentsidel;
  • olla ajalehe Reaali Poiss toimetuse liige või teha kaastööd lehele;
  • osaleda põhikooli või gümnaasiumi näiteringis;
  • korraldada ja/või osaleda omaloominguõhtutel;
  • avaldada omaloomingut kooli almanahhis Realist;
  • põhikooli loovtöö ja gümnaasiumi uurimistöö koostamine;
 • andekus muusikas – koordineerib oskusainete õppetool
  • osaleda mudilas-, laste-, poiste- või segakooris ning erinevates ansamblites;
  • osalemine koolikontsertidel (jõulukontsert Estonia kontserdisaalis, kevadkontsert, kooli juubelikontserdid);
  • esinemised kooli aktustel (Vabariigi aastapäeval, põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisel);
  • osalemised piirkondlikel ja üleriigilistel konkurssidel (n Volüüm ja Alo Mattiiseni muusikapäevad) ja laulupidudel;
  • esitada omaloomingut kontsertidel ja omaloominguõhtutel;
  • põhikooli loovtöö ja gümnaasiumi uurimistöö koostamine;
 • andekus kunstis – koordineerib oskusainete õppetool
  • osaleda huviringides (kunstiring põhikoolis ja kunstistuudio gümnaasiumis);
  • eksponeerida omaloomingut kooli galeriides ja ülekoolilistel näitustel;
  • osaleda koolisisestel, piirkondlikel ja üleriigilistel konkurssidel;
  • põhikooli loovtöö ja gümnaasiumi uurimistöö koostamine;
 • andekus spordis – koordineerib kehalise kasvatuse õppetool
  • osaleda Reaali spordiklubi ringides;
  • esindada kooli piirkondlikel (aastas ligi 160 võistlust) ja üleriigilistel võistlustel;
  • põhikooli loovtöö ja gümnaasiumi uurimistöö koostamine;
 • andekus sotsiaalses sfääris – koordineerib huvijuht
  • osaleda õpilasomavalitsuse töös (PEK ja REK);
  • esindada õpilasomavalitsust ja osaleda direktsiooni ja hoolekogu töös;
  • osaleda ülekooliliste ürituste korraldamises;
  • osaleda koolisisestes, piirkondlikes, üleriigilistes projektides või konverentsidel;
  • põhikooli loovtöö ja gümnaasiumi uurimistöö koostamine.

Allikas: Tallinna Reaalkooli õppekava
Viimati uuendatud: 12. jaanuar 2018