Õpilasele vajaliku toe väljaselgitamise ja tugimeetmete rakendamise põhimõtted

Tallinna Reaalkool lähtub kaasava hariduse põhimõtetest arvestades õppetöö korraldamisel õpilaste vajaduste ja huvidega. Tulenevalt õpilase individuaalsest vajadusest tagatakse õpilasele võimetekohane õpe ja vajalik tugi õpetajate, tugispetsialistide ja teiste spetsialistide koostöös. Kui õpilasel ilmneb vajadus saada tuge, teavitatakse sellest lapsevanemat ning kool korraldab õpilase pedagoogilis-psühholoogilise hindamise. Vajaduse korral tehakse koostööd teiste valdkonna spetsialistidega ja soovitatakse lisauuringuid. Õpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut ning koostöös tugispetsialistidega kohandavad vajaduse korral õpet õpilase individuaalsete võimete ja vajaduste järgi. Kui ilmneb õpilase andekus, tagatakse talle koolis individuaalse õppekava rakendamine ning vajaduse korral täiendav juhendamine aineõpetajate või teiste spetsialistide poolt haridusprogrammide või haridusasutuste kaudu.

Võimetekohase õppe korraldamisel pakume järgmisi meetmeid:

 • konsultatsioonid,
 • õppimise tugikava rakendamine vastavalt väljatöötatud formaadile,
 • suunamine kooli tugispetsialisti juurde,
 • suunamine õpiabirühma,
 • individuaalse õppekava koostamine ja selle rakendamine,
 • arutelu kooli juhtkonnas,
 • koduõppe rakendamine,
 • suunamine erialaspetsialistide juurde,
 • suunamine koolivälise nõustamismeeskonna juurde.

Võimetekohase õppe korraldamisel pakume järgmisi võimalusi:

 • osaleda valik- ja rühmatundides ning valikkursustel;
 • osaleda Tartu Ülikooli Teaduskooli kursustel ja laboratoorsete tööde läbiviimine Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli laborites;
 • kool toetab ja valmistab ette õpilasi osalemaks koolisisestel, piirkondlikel ja üleriigilistel aineolümpiaadidel ja -võistlustel;
 • kool toetab ja suunab õpilasi osalema rahvusvahelistel aineolümpiaadidel ja -võistlustel;
 • osaleda huviringides ja õpilaste esinduskogudes (PEK ja REK);
 • osaleda koolisisestes ja -välistes haridusprogrammides;
 • põhikooli loovtöö ja gümnaasiumi uurimistöö koostamine;
 • olla ajalehe Reaali Poiss toimetuse liige või teha kaastööd lehele;
 • osaleda põhikooli või gümnaasiumi näiteringis;
 • osaleda Reaali spordiklubi ringides;
 • võtta osa õppekava toetavatest ühisüritustest.

Haridusliku erivajaduse korral, mis väljendub tugevas motivatsioonis või/ja kõrgemates vaimsetes või erivõimetes ja/või loomingulisuses, on õpilase arengu ja motivatsiooni toetamiseks vastavalt andekuse valdkonnale järgmised võimalused:

 • teadusandekus täppis- ja loodusainetes – koordinaatorid reaal- ja loodusainete õppetoolid;
  • ohhoo–päev ja R-õppe tunnid algklassides – koordineerib algklasside õppetool;
  • loodusõpetuse, bioloogia, füüsika ja matemaatika valik- ja rühmatunnid põhikooli teises ja kolmandas kooliastmes;
  • valikkursused gümnaasiumis;
  • huviringid (n teadusring, astronoomiaring);
  • osalemine Tartu Ülikooli Teaduskooli kursustel;
  • laboratoorsete tööde läbiviimine Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli laborites õppejõudude poolt;
  • kõrgkoolide õppejõudude loengute ja videoloengute rakendamine ainetundides;
  • osalemine koolisisestel, piirkondlikel, üleriigilistel ja rahvusvahelistel aineolümpiaadidel ja ainevõistlustel;
  • põhikooli loovtöö ja gümnaasiumi uurimistöö koostamine;
 • teadusandekus humanitaarainetes – koordineerivad humanitaarainete õppetool ja võõrkeelte osas võõrkeelte õppetool
  • valikkursused gümnaasiumis;
  • võõrkeelte rahvusvaheliste tasemeeksamite sooritamine;
  • osalemine koolisisestel, piirkondlikel, üleriigilistel ja rahvusvahelistel aineolümpiaadidel, ainevõistlustel, konkurssidel ja konverentsidel;
  • olla ajalehe Reaali Poiss toimetuse liige või teha kaastööd lehele;
  • osaleda põhikooli või gümnaasiumi näiteringis;
  • korraldada ja/või osaleda omaloominguõhtutel;
  • avaldada omaloomingut kooli almanahhis Realist;
  • põhikooli loovtöö ja gümnaasiumi uurimistöö koostamine.
 • andekus muusikas – koordineerib oskusainete õppetool
  • osaleda mudilas-, laste-, poiste- või segakooris ning erinevates ansamblites;
  • osalemine koolikontsertidel (jõulukontsert Estonia kontserdisaalis, kevadkontsert, kooli juubelikontserdid);
  • esinemised kooli aktustel (Vabariigi aastapäeval, põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisel);
  • osalemised piirkondlikel ja üleriigilistel konkurssidel (n Volüüm ja Alo Mattiiseni muusikapäevad) ja laulupidudel;
  • esitada omaloomingut kontsertidel ja omaloominguõhtutel;
  • põhikooli loovtöö ja gümnaasiumi uurimistöö koostamine;
 • andekus kunstis – koordineerib oskusainete õppetool
  • osaleda huviringides (kunstiring põhikoolis ja kunstistuudio gümnaasiumis);
  • eksponeerida omaloomingut kooli galeriides ja ülekoolilistel näitustel;
  • osaleda koolisisestel, piirkondlikel ja üleriigilistel konkurssidel;
  • põhikooli loovtöö ja gümnaasiumi uurimistöö koostamine;
 • andekus spordis – koordineerib kehalise kasvatuse õppetool
  • osaleda Reaali spordiklubi ringides;
  • esindada kooli piirkondlikel (aastas ligi 160 võistlust) ja üleriigilistel võistlustel;
  • põhikooli loovtöö ja gümnaasiumi uurimistöö koostamine;
 • andekus sotsiaalses sfääris – koordineerib huvijuht
  • osaleda õpilasesinduse töös (PEK ja REK);
  • esindada õpilasomavalitsust ja osaleda direktsiooni ja hoolekogu töös;
  • osaleda ülekooliliste ürituste korraldamises;
  • osaleda koolisisestes, piirkondlikes, üleriigilistes projektides või konverentsidel;
  • põhikooli loovtöö ja gümnaasiumi uurimistöö koostamine.

Allikas: Tallinna Reaalkooli õppekava
Viimati uuendatud: 25. september 2019