Geenitehnoloogia I

Kursuse kood Bv1 (valikkursus)
Valdkond bioloogia
Kursuse nimetus Geenitehnoloogia I
Eelduskursused B2
Lõimumine keemia
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
kontakttunnid, praktilised tööd TTÜ õppelaboris, õppekäik biotehnoloogia firmasse
Õpetamise aeg 11. klass
Kursuse eesmärgid
 • arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist;
 • tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu, saab aru nende tähtsusest igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;
 • saab süsteemse ülevaate elusloodusest ja selle olulisematest protsessidest ning kasutab korrektset bioloogiaalast sõnavara;
 • suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;
 • kasutab bioloogiainfo leidmiseks erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;
 • rakendab bioloogiaprobleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit;
 • langetab igapäevaeluga seotud kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele, arvestades õigusakte ning prognoosib otsuste tagajärgi;
 • on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning rakendab bioloogias saadud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides.
Kursuse lühikirjeldus Biotehnoloogia valdkonnad. Geenitehnoloogia kui kiirelt arenev perspektiivne valdkond. Geenide ülekande mehhanismidest: transduktsioon, konjugatsioon, transformatsioon.

Transgeensed mikroorganismid meditsiinis, põllumajanduses, materjalide ja toiduainete tööstuses.

Transgeensed taimed põllumajanduses, meditsiinis, keskkonnas, materja-lide ja toiduinete tööstuses.

Transgeensed loomad tõuaretuses, meditsiinis, keskkonnas. GMO ohtudest keskkonnale ja inimesele.

Geenitehnoloogiaga kaasnevad teaduslikud, majanduslikud, seadusandlikud ja eetilis-moraalsed aspektid. Rakendusbioloogia Eestis ning valdkonnaga seotud elukutsed.

Kaasaegsete geenitehnoloogiliste metoodikate omandamine esmasel tasemel: pipeteerimine, lahjenduste tegemine, selektiivsöötmete valmistamine, steriilsete töövõtete omandamine, DNA eraldamine, bakterite käitlemine labori tingimustes.

Läbiviidavad laboratoorsed tööd ja muud tegevused:

 1. Rollimäng geneetilistest haigustest
 2. Rollimäng kloonimisest
 3. GMO riskianalüüs
 4. DNA eraldamine sibula rakkudest.
 5. Valgulahuse kontsentratsiooni määramine värvusreaktsiooni ja lahjenduste abil.
 6. Transformatsiooni esilekutsumine agrobakterites (geenide looduslik ülekandumine ühest bakterist teise) ja selle kontroll.
 7. Fluorestseeruvat valku määrava geeni ülekanne bakteri rakku, mille tulemusena tekivad helenduvad bakterikolooniad.
Kursuse õpitulemused Kursuse lõpul õpilane:

 • toob näiteid geenitehnoloogia rakendusvaldkondade kohta ning selgitab kasutatavaid meetodeid;
 • analüüsib taimede ja loomade geenitehnoloogiliste rakenduste positiivseid ja negatiivseid külgi;
 • selgitab geenitehnoloogia rakendamise võimalusi meditsiinis ning sellega seotud eetilismoraalseid probleeme;
 • analüüsib probleeme, mis seostuvad geneetiliselt modifitseeritud organismide kasutamisega inimtoiduks;
 • lahendab geenitehnoloogiaga seotud dilemmaprobleeme ning suhtub vastutustundlikult geenitehnoloogia rakendamisega kaasnevatesse riskidesse;
 • on omandanud ülevaate rakendusbioloogia arengusuundadest Eestis ning valdkonnaga seotud elukutsetest;
 • oskab töötada steriilsetes tingimustes ja käsitseda kaasaegseid laboratoorseid töövahendeid;
 • saab aru täppisteadustes tõstatatud probleemide lahendamise võimalikkusest.
Hindamisviis Kursusehinde moodustavad: protsessi hinded, laboratoorsete tööde sooritus, protokollimine ja tulemuste analüüsimine.
Kooliastme hinne kujuneb kahe geenitehnoloogia kursuse hinde põhjal.
Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
õpikud õppetooli valikul
Vastutav õppetool loodusained
Kursuse väljund ettevalmistus suunaeksamiks, uurimistööks, osalemine olümpiaadidel ja ainevõistlustel

Viimati uuendatud: 26.02.2018