Ajalugu 6. klass

Muinasaeg ja vanaaeg

Muinasaeg

 • Aeg ja ajaarvamine, muinas- ja vanaaja periodiseerimine
 • Ajalugu ja ajalooallikad, kuidas allikmaterjale tõlgendada
 • Muinasaja arengujärgud ja nende üldiseloomustus.
 • Kiviaja inimese tegevusalad. Põlluharimise algus, loomade kodustamine, käsitöö areng, metallide kasutuselevõtmine,
 • Eesti muinasaja üldiseloomustus, Pulli küla, Kunda.
 • Muinasaegsed mälestised – kalmed ja asulakohad – ning arheoloogilised leiud. Kodukoha inimasustus muinasajal.
  • Koostöö:
   • tehnoloogiaõpetus: transpordivahendid
 • Õpitulemused:
  • kirjeldab muinasaja inimese eluviisi ja tegevusalasid;
  • näitab kaardil ja põhjendab, miks ja millistes piirkondades sai alguse põlluharimine;
  • teab, missuguseid muudatusi ühiskonnaelus tõi kaasa metallide kasutusele võtmine;
  • seletab ja kasutab kontekstis mõisteid: kiviaeg, pronksiaeg, rauaaeg,
  • varanduslik ebavõrdsus, sugukond, hõim;
  • teab ning näitab kaardil Eesti ja kodukoha esimesi inimasustusalasid.

Vanad Idamaad

Vanaaja sisu ja üldiseloomustus

 • Ajalised piirid. Looduslikud olud
  • Koostöö:
   • matemaatika: esimesed mõtlejad ja saavutused matemaatilises maailmas

Vana-Egiptus

 • Egiptuse riigikorraldus. Thutmosis III, Ramses II, Tutanhamon
 • Eluolu. Religioon. Kultuurisaavutused
  • Koostöö:
   • kunst: Egiptuse kunst

Mesopotaamia

 • Sumerite linnriigid, leiutised: ratas, potikeder
 • Hammurabi seadused
 • Eluolu. Religioon. Kultuurisaavutused

Iisraeli ja Juuda riik

 • Ainujumala usk
 • Vana Testament
 • Kümme käsku
 • Õpitulemused:
  • selgitab, miks, kus ja millal tekkisid vanaaja kõrgkultuurid, ning näitab kaardil Egiptust ja Mesopotaamiat;
  • kirjeldab vanaaja elulaadi ja religiooni Egiptuse, Mesopotaamia või Juuda riigi näitel;
  • tunneb vanaaja kultuuri- ja teadussaavutusi: meditsiin, matemaatika, astronoomia, kirjandus, kujutav kunst, Egiptuse püramiidid ja Babüloni rippaiad; teab, et esimesed kirjasüsteemid olid kiilkiri ja hieroglüüfkiri;
  • seletab mõisteid linnriik, vaarao, muumia, sfinks, tempel, püramiid, preester, Vana Testament.

Vana-Kreeka

 • Vanim kõrgkultuur Euroopas
 • Kreeka loodus ja rahvastik
 • Kreeta ja Mükeene kultuur
 • Kreeka linnriigid
 • Kreeka linnriigid. Ühiskonnakorraldus ja kasvatus Ateenas ning Spartas. Linnriikide nõrgenemine ja alistamine Makedooniale. Aleksander Suure sõjaretk ning maailmariigi tekkimine.
 • Vana-Kreeka kultuur ja eluolu
 • Eluolu ja mütoloogia.
 • Olümpiamängud.
 • Homerose kangelaseepika, ajalookirjutus, teater, kunst, arhitektuur, skulptuur, vaasimaal. Vana-Kreeka kultuuri tähtsus.
 • Õpitulemused:
  • näitab kaardil Kreetat, Kreekat, Balkani poolsaart, Ateenat, Spartat;
  • teab, et Vana-Kreeka tsivilisatsioon sai alguse Kreeta-Mükeene kultuurist;
  • kirjeldab Vana-Kreeka kultuuri ja eluolu iseloomulikke jooni järgmistes valdkondades: kirjandus, teater, religioon, kunst, sport;
  • võrdleb Vana-Kreeka ühiskonnakorraldust Ateena ja Sparta näitel;
  • seletab ja kasutab kontekstis mõisteid polis, rahvakoosolek, akropol, agoraa, türann, aristokraatia, demokraatia, kodanik, ori, eepos, olümpiamängud, teater, tragöödia, komöödia, skulptuur, Trooja sõda, hellenid, tähestik.

Vana-Rooma

 • Rooma riigi tekkimine, looduslikud olud
 • Rooma linna tekkimine
 • Kuningad
 • Vabariigi algus
 • Rooma vabariik, ühiskondlik korraldus
 • Rooma võimu laienemine Vahemeremaades. Hannibal, Caesar. Vabariigi lõpp
 • Rooma keisririik
 • Ühiskondlik korraldus. Augustus
 • Rooma impeerium ja selle lõhenemine
 • Vana-Rooma kultuur ja eluolu
 • Vana-Rooma kultuur, kunst ja arhitektuur, rahvas ja eluolu, avalikud mängud. Ristiusu teke, Uus Testament.
 • Õpitulemused:
  • näitab kaardil Apenniini poolsaart, Vahemerd, Kartaagot, Roomat, Konstantinoopolit, Ida-Roomat ja Lääne-Roomat;
  • teab Rooma riigi tekkelugu ning näitab kaardil Rooma riigi territooriumi ja selle laienemist;
  • selgitab Rooma riigikorda eri aegadel;
  • iseloomustab eluolu ja kultuuri Rooma riigis;
  • seletab ja kasutab kontekstis mõisteid: vabariik, foorum, kapitoolium, Colosseum, patriits, plebei, konsul, senat, rahvatribuun, orjandus, amfiteater, gladiaator, leegion, kodusõda, kristlus, piibel, Rooma õigus, provints, Ida-Rooma, Lääne-Rooma, Kartaago, Konstantinoopol, ladina keel.