Ajalugu 5. klass

Ajaarvamine

 • Ajaarvamisega seotud mõisted ja ajaloo perioodid: muinasaeg, vanaaeg, keskaeg, uusaeg, lähiajalugu.
  • Koostöö:
   • matemaatika: arvandmed
   • loodusõpetus: pinnavormid ja pinnamood
   • kirjandus: jutustamine; omalooming
   • tehnoloogiaõpetus: tehnoloogia igapäevaelus
 • Õpitulemused:
  • kasutab kontekstis aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeid ja fraase: sajand, aastatuhat, eKr, pKr, araabia number, Rooma number, ajaloo periodiseerimine;
  • kirjeldab mõnda minevikusündmust ja inimeste eluolu minevikus;
  • leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;
  • väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu.

Ajalooallikad

 • Ajalugu ja ajalooallikad.
 • Allikate tõlgendamine: kirjalik allikas, suuline allikas, esemeline allikas, muuseum ja arhiiv.
  • Koostöö:
   • kirjandus: lugemine
 • Õpitulemused:
  • teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest;
  • töötab lihtsamate allikatega;
  • kasutab kontekstis ajalooallikatega seonduvaid mõisteid: kirjalik allikas, suuline allikas, esemeline allikas.

Eluolu

 • Elu linnas ja maal, rahu ja sõja ajal, eluolu, tegevusalad, elamud, rõivastus, toit, kultuur ja traditsioonid, nende muutumine ajas.
  • Koostöö.
   • käsitöö ja kodundus: tikkimine, kodundus
   • kirjandus: jutustamine; omalooming
   • kunst: ürgaja maalikunst
 • Õpitulemused:
  • kirjeldab mõnda minevikusündmust, mineviku inimeste eluolu;
  • leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;
  • väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu;
   kasutab ajalookaarti.

Ajaloosündmused ja ajaloolised isikud

 • Ajaloosündmused ja silmapaistvad isikud kodukohas, Eestis, Euroopas ning maailmas õpetaja valikul.
  • Koostöö.
   • eesti keel: tekstiloome
   • tehnoloogiaõpetus: tehniline joonis
 • Õpitulemused:
  • kirjeldab mõnda minevikusündmust, inimeste eluolu minevikus;
   leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;
  • väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu;
   kasutab ajalookaarti.

Tallinna ajalugu

 • Tallinn ümbrus muinasajal.
 • Taanlaste tulek ja ehitamine, Dannebrogi legend.
 • Vanalinn ja linnamüür.
 • Hansalinn Tallinn.
 • Tallinna valitsemine läbi aegade.
 • Minu linnaosa.
  • Koostöö:
   • Draamaõpetus: teater
   • Kirjandus: teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine. Teose mõistmist toetavad tegevused.
   • Eesti keel: häälikuõpetus ja õigekiri.
   • Vene keel: (8. klass) kodukoht Eesti.
 • Õpitulemused:
  • kasutab ajalookaarti (sh Tallinna Linna ajalookaarti);
  • kirjeldab mõnda minevikusündmust ja inimeste eluolu minevikus;
  • teab Tallinna linna kujunemise lugu (sh Dannebrogi legendi);
  • oskab paigutada Tallinna ajaloos olulisi sündmusi ajateljele;
  • tunneb järgnevaid Tallinna ajaloolisi ehitisi: Toompea loss, raekoda, Niguliste kirik, Toomkirik, Oleviste kirik, Kiek in de Kök, Estonia teater, Draamateater;
  • teab Tallinna linnaosasid ja oskab oma linnaosa paigutada kaardil.

Realica

 • Tallinna Reaalkooli rajamine, kooli ajalugu Vene tsaaririigi ajal läbi ajatelje.
 • Georg Lurich.
 • Realistid Eesti riigi iseseisvuse sünni juures. Harald Triegeli lugu.
 • Poisi lugu.
 • Eesti kooli sünd. Ernst Peterson-Särgava (Habe) ja Paul Ederberg (Pudi).
 • Reaalkool Nõukogude ajal.
 • Reaali kogukonna sümbolid ja traditsioonid ajas.
  • Koostöö:
   • kirjandus: teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine. Teose mõistmist toetavad tegevused.
   • eesti keel: häälikuõpetus ja õigekiri.
   • vene keel: (7. klass) igapäeva elu, õppimine ja kool.
   • inglise keel: 9. klass Tallinna Reaalkooli ajatelg.
 • Õpitulemused:
  • oskab paigutada Reaali kogukonna ajaloos olulisi sündmusi ajateljele;
  • teab, kes olid järgmised isikuid ja iseloomustab nende tegevust: Georg Lurich, Ernst Peterson-Särgava (Habe), Paul Ederberg (Pudi);
  • teab Tallinna Reaalkooli ja Reaali kogukonna tähtsust Eesti riigi sünniloos;
  • teab ja oskab kasutada Reaali kogukonna sümboleid ja traditsioone.