Aja ja õppekeskkonna kasutus

Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini. Õppeaastas on viis koolivaheaega. Õppetöö viiakse läbi:

  • põhikoolis traditsioonilise aineõppe süsteemis;
  • gümnaasiumis rakendatakse kursuseõpet, kasutatakse perioodõpet ja osaliselt klassideta õpet.

Põhikooli õpilase nädala õppekoormus kajastub tunnijaotusplaanis vastava klassi juures. Õppetunni pikkus on 45 minutit, võimalusel rakendatakse paaristunde. Tundide ja vahetundide ajad on kättesaadavad kooli kodulehel. Söögivahetunni pikkus on 30 minutit.

Põhiosa õppeprotsessist juhitakse ajalooliselt unikaalses hariduskvartalis Tallinna kesklinna südames. Osaliselt viiakse valikainete ja kehalise kasvatuse tunde läbi väljaspool Reaalkooli ruume, sh toimuvad kehalise kasvatuse tunnid Snelli staadionil, Kalevi Spordihallis või spordiklubis Sparta.

Huvitegevust viiakse läbi nii Tallinna Reaalkooli ruumides kui ka väljaspool. Õpilaste päevakava paremaks korraldamiseks lisatakse tunniplaani huviringid, millest võtab osa üle 50% ühe klassi õpilastest, ja huviringid, kus osalevad õpilased kooliastme erinevatest klassidest. Huvitegevuse korraldamiseks kaasatakse mitmeid koostööpartnereid.

Aineülene õppekäik on üldjuhul tervet õppepäeva hõlmav õppeprotsessi osa, mis sisaldab ainetevahelist lõimumist, arendab üld- ja ainealaseid pädevusi ja toetab läbivaid teemasid. Igas klassis toimub vähemalt kaks õppekäiku, neist üks on matemaatika- ja loodusvaldkonna ning teine eesti keele, kirjanduse ning sotsiaalainete valdkonna õppekäik. Õppekäigud toimuvad vastavalt õppekavas fikseeritud õppekäikude plaanile. 1.–4. klassini toimub õppekäikude planeerimine õppeaastapõhiselt.

Ainesisene õppekäik on ühe aine piires planeeritud väljaspool klassiruumi toimuv õppeprotsessi osa.

Ekskursioon on ühe- või mitmepäevane klassi ühisüritus, mis ei ole kooli õppekavas täpselt fikseeritud.

Õppekäigud ja ekskursioonid toimuvad, kui osaleb vähemalt 4/5 klassi õpilastest. Õppekäikude ja ekskursioonidega kaasnevad kulud ei kuulu rahastamisele kooli eelarvest. Õppekäike rahastatakse erinevate projektide kaudu või lastevanemate poolt. Juhul kui ei leita võimalust õppekäigu rahastamiseks, jääb õppekäik ära.

Allikas: Tallinna Reaalkooli õppekava
Viimati uuendatud: 12. jaanuar 2018