Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


5

Hinde 5 ("väga hea") saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on täiel määral õppekava nõuetele vastav (90-100%).

4

Hinde 4("hea") saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on üldiselt õppekava nõuetele vastav, kuid pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi (75-89%).

3

Hinde "3" ("rahuldav") saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on üldiselt õppekava nõuetele vastav, kuid esineb puudusi ja vigu (50-74%).

2

Hinde "2" ("puudulik") saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on osaliselt õppekava nõuetele vastav, esineb olulisi puudusi ja vigu (20-49%).

1

Hinde "1" ("nõrk") saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus ei vasta õppekava nõuetele (0-19%).

X

tähistab e-koolis ja hinnetelehel tegemata tööd, mis tuleb sooritada õpetaja poolt määratud ajaks. Kui õpilane jätab selle ülesande kokkulepitud ajaks täitmata, asendatakse märge "X" hindega "1".

Täiendav õppetöö gümnaasiumiastmes märgitakse e-koolis tähisega TÕ perioodihinde veergu. Peale täiendava õppetöö sooritamist asendatakse tähis TÕ kursusehindega.

+

hilinemine

p

iga puudumine, millele ei saa kohe põhjust kirjutada tähistatakse „p” tähega, st puudus põhjuseta kuni põhjust ei ole teada

r

puudumine Reaalkooli eest (võistlustel, olümpiaadil jne)

t

puudumine taotluse alusel (lapsevanem, aineõpetaja jne)

h

puudumine haiguse tõttu

v

individuaal (7.-12. klass) - ja koduõpe vanema soovil

R

puudumine ringitunnist

PP

puudumine pikapäevarühmast

vab

vabastatud kehalisest kasvatusest

kujundav hindamine 1. - 7. klassis

0-120 1. - 4. klassini kasutatav punktisüsteem
1-10 5. - 7. klassides kasutatav punktisüsteem
A arvestatud
MA mittearvestatud
H hinnang tehtud tööle kommentaariga
x tegemata töö, mille peab sooritama; kui õpilane jätab x parandamata võib õpetaja jätta õpilase täiendavale õppetööle

käitumine

H hea
R rahuldav
MR mitterahuldav