Kolmas rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents tulekul

konverents

13.–14. septembril 2019 toimub Tallinna Reaalkoolis koostöös Eesti Teadusagentuuriga rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents haridustöötajatele, üliõpilastele, tulevastele õpetajatele ja haridusasutuste partneritele. Konverents on järg 2015. aastal ja 2017. aastal Tallinna Reaalkoolis toimunud reaal- ja loodushariduse konverentsile.

Konverentsi läbiviimise põhieesmärgid on:

  • tõsta osalejate teadlikkust reaal- ja loodusteaduslikus hariduses toimuvast nii maailmas kui Eestis;
  • jagada häid kogemusi metoodikast ning suunata osavõtjaid ise oma õpetajatööd kohandama lähtudes muutustest maailmas;
  • populariseerida õpetajatööd (sh töötamist ka reaal- ja loodusainete õpetajatena).

Konverentsil on kolm suurt rõhuasetust:

  • kaasaegne õpikäsitus (21. sajandi oskused, innovaatilised õppematerjalid, head näited ainetevahelisest koostööst ja lõimingust, õppekäigud, kaasaegset reaal- ja loodusteaduslikku haridust realiseeriv õppekava)
  • koostöö õppimise edendamisel (ettevõttete kaasamine õppetöösse, koostöö haiglate ja ülikoolidega, muuseumiõpe)
  • õpitulemuste hindamine (õpitulemuste välishindamine, kujundav hindamine).

Konverentsil tehtavate ettekannetega tutvustatakse reaal- ja loodusteadusliku hariduse arenguid ning jagatakse praktilisi kogemusi valdkonna edendamisest Eestist, Soomest, Taanist, Hollandist, Rumeeniast, Ühendkuningriigist ja Venemaalt. Konverentsi töötubades saab täiendada oma ainealaseid teadmisi ja metoodilist repertuaari. Julgustame konverentsil osalema ka teiste ainevaldkondade õpetajaid, sest nii ettekanded kui ka konverentsi töötoad on üldharivad, toetades laiemalt tööd õpetajana ja klassijuhatajana.

Konverentsil esinevad Mailis Reps, Pille Liblik, Taavi Pae, Nicholas Morgan, Harry Rogge, Neil McIntyre, Erki Tammiksaar, Ene-Margit Tiit, Luise Tiks, Martin Saar, Tiina Talvi, Kerli Orav-Puurand jne.

Väärtustades õppekava arendamist ning elluviimist igas kooliastmes, toimuvad konverentsi teisel päeval, paralleelselt loengutele ja töötubadele Estonia pst majas, klassiõpetajatele suunatud ettekanded ja töötoad Pärnu mnt õppehoones.

Ettekannete käigus tutvustakse Tallinna Reaalkooli  I ja II kooliastme õppekava omanäolisusest (sh õppekava toetavaid ühisüritusi: Ohhoo-päev, teaduspäev ja Teadlaste Öö) ja kümneaastasest kogemusest õppimist toetava hindamise arendamisel. Põhikooli I ja II kooliastme õpetajatel on võimalus enam kui kümnest töötoast valida endale meelepäraseimad. Näiteks on võimalik praktilise tegevuse läbi tutvuda Micro:bit miniarvuti, Edisoni roboti, VEX IQ ja nutikate vahendite kasutamisega ainetundides. Samas on võimalus osaleda ka töötubades, kus tutvustatakse kaasaegse õpikäsituse võimaluste rakendamist omanäoliste tundide (MÕK tunnid, R-õpe, robootika) ja erinevaid aineid integreerivate projektide näitel. Oma kogemusi jagavad nii Tallinna Reaalkooli kui ka partnerkoolide õpetajad.

Kavandamisel on kolm paneeldiskussiooni:

I paneeldiskussiooni teema (13. september 2019): teaduse roll ja tähtsus kaasaegse õppekava arendamisel ning üldhariduskoolide ja ülikoolide koostöö õppija õpiruumi rikastamisel.
Paneelis osalevad: HTMi kantsler Mart Laidmets, SA Innove analüütik Einar Rull, KBFI asedirektor ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia president Mario Kadastik (vil! 115) jne.

II paneeldiskussiooni teema (13. september 2019): reaal- ja loodusainete õppimine ja õpetamine ning selle jätkusuutlikkus.
Paneelis osalevad: TalTech rektor Jaak Aaviksoo, TLÜ rektor Tiit Land, TÜ õppeprorektor Aune Valk, HTMist Imbi Henno jne.

III paneeldiskussiooni teema (14. september 2019): välishindamise temaatika/ põhikooli lõpueksamite temaatika.
Paneelis osalevad: aineliitude ja HTMi esindajad.

Konverentsile registreerumine avatakse hiljemalt 21. augustil 2019. Töökeel on eesti keel, väliskülaliste ettekanded ja töötoad tõlgitakse. Konverentsil osalemise tasu on kahe päeva eest 45 eurot ning ühe päeva eest 30 eurot. Osalejatele väljastatakse koolitustõend ning iga osaleja saab konverentsi kogumiku.

Konverentsi info:
Madis Somelar, Tallinna Reaalkool
E-mail:
Telefon: (+372) 5559 3717

Konverentsi korraldust toetab Tallinn Reaalkool, SA Eesti Teadusagentuur ja Tallinna Haridusamet.