Vastuvõtt 10. klassi (järeltestide info)

vastuvõtt

Järeltestid

Järeltestid viiakse läbi kolmapäeval, 30. märtsil algusega kell 14.30 Tallinna Inglise Kolledžis ruumis 404. Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart), paberile kirjutatud kandideerijakood, vahetusjalanõud, joogivesi läbipaistvas sildita pudelis, must või tumesinine tindi-või pastapliiats, harilik pliiats, joonlaud, kalkulaator, mis pole programmeeritav ja ei joonesta graafikuid. Testide ajal on keelatud kasutada kõrvalist abi või mis tahes nutiseadmeid. Üldkasutatavates ruumides tuleb kanda maski. Testi sooritamise ajal maski kandmine kohustuslik ei ole.
Järelteste (eesti keel, matemaatika, füüsika) on aega sooritada 150 minutit, kl 14.30-17.00.
Järelteste saavad sooritada õpilased, kes puudusid 19. märtsil läbi viidud pabertestidest väga mõjuval põhjusel ning teavitasid sellest hiljemalt 19.03 kell 18.00 kooli, kuhu nad olid teste sooritama suunatud.


Vastuvõtt 10. klassi

2022. aasta kevadel korraldavad Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool ja Tallinna 21. Kool 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed. Ühiselt organiseeritakse sisseastumistestide koostamine, testide läbiviimine, hindamine ning tulemuste avalikustamine.

Ühiskatsete praktilised tööd toimuvad lähtuvalt epidemioloogilisest olukorrast

 • kas märtsikuus kahes osas: eeltestid 8. märtsil kell 14.00 e-testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel) Eksamite Infosüsteemis (EIS) ja põhitestid 19. märtsil kell 10.00 paberkandjal testidena (eesti keel, matemaatika, füüsika, prantsuse keele test prantsuse keele õppesuunale kandideerijatele) neljas koolis. Eeltestide tulemuste põhjal selgitatakse lävendipõhiselt välja kandideerijad, kes pääsevad põhiteste sooritama. Vestlusvoor viiakse läbi aprillikuu jooksul.
 • või e-testidena 18. märtsil kell 10.00 (eesti keel, matemaatika, inglise keel, füüsika) Eksamite Infosüsteemis (EIS), kui epidemioloogiline olukord ei võimalda koolimajades paberteste sooritada. Vestlusvoor viiakse läbi aprillikuu jooksul.

Teste läbiviivate koolide ühisel nõupidamisel 22.02.2022 otsustati, et gümnaasiumi sisseastumistestid toimuvad käesoleval aastal järgmise ajakava alusel:
03.03 harjutustestid, 08.03 eeltestid (e-testid), 19.03 pabertestid.

Tallinna nelja ja kolme kooli ühiskatsed

Nelja kooli ühiskatsete e-testid (08.03 või 18.03) on 2022. aastal Tallinna kolme kooli (Jakob Westholmi Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium) ühiskatsete e-testidega samad. Õpilased, kes soovivad kandideerida nii nelja (GAG, TRK, TIK, 21. k) kui ka kolme kooli (JWG, KSG, TÜG), peavad infosüsteemis registreeruma eraldi nii nelja kooli kui ka kolme kooli katsetele. Pabertestid viivad neli ja kolm kooli läbi eraldi.

Ühiskatsetele registreerimine

Registreerumine ühiskatsetele algab 14. veebruaril kell 10.00 Ühiskatsete Infosüsteemis, mis on katsetele registreerumiseks avatud kuni 28. veebruarini kella 23.59-ni. Registreerimine: https://sisseastumine.ee/g4 Enne ühiskatsetele registreerimist palume kindlasti tutvuda nelja kooli ühiskatsete korraldamise korraga ja Tallinna Reaalkooli vastuvõtukorraga.

E-testide sooritamine

Elektroonsete testidega seotud tehniline info testide ajal on leitav siin ja see avaneb ka EISi esilehelt. Sinna lisatakse ka kõige sagedamini esitatud küsimused ja vastused, mis tekivad testide tegemise ajal.

Kõikide e-testide sooritamisele eelneb isiku tuvastamine ehk verifitseerimine passi või ID-kaardiga. Põhitestidele pääsevate kandideerijate nimekirja koostamisel arvestatakse ainult nende eeltestide tulemusi, kus on enne lahendamist edukalt sooritatud isiku tuvastamine (verifitseerimine), kasutades selleks kaameraga laua- või sülearvutit.

3. märtsil kell 11.00 avame Eksamite Infosüsteemis eesti keele, matemaatika ja inglise keele harjutustestid:
11.00-11.45 verifitseerimine + eesti keel (test avatud 30 min)
11.45-12.25 matemaatika (test avatud 30 min)
12.30-13.10 inglise keel (test avatud 30 min)
Õpilastel tuleb eelnevalt läbida isiku tuvastamine ehk verifitseerimine passi või ID- kaardiga. Harjutustestide tulemusi kandideerimisel ei arvestata.
Tehniliste tõrgete tõttu ei õnnestunud kõigil õpilastel harjutusteste täismahus lahendada. Kõigile õpilastele avati harjutustestid uuesti 3. märtsil vahemikus 14.00-21.00 (lahendamisaeg igal ainetestil 30 minutit). Kõik soovijad saavad harjutustestid (ilma verifitseerimiseta) veel kord läbi lahendada. Vastav harjutustest suunatakse EISis kõigile osalejatele ning testi pealkiri on “Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ja kolme kooli (TÜG, KSG, JWG) ühiskatsete harjutustestide kordustestid 03.03 kell 14.00-21.00”.

8. märtsil kell 14.00 viiakse Eksamite Infosüsteemis läbi eeltestid:
14.00-14.45 verifitseerimine + eesti keel (test avatud 30 min)
14.45-15.25 matemaatika (test avatud 30 min)
15.30-16.10 inglise keel (test avatud 30 min)

Eeltestide tulemuste põhjal selgitatakse lävendipõhiselt välja kandideerijad, kes pääsevad 19. märtsil põhiteste sooritama.

Eeltestide tulemuste avalikustamine

Ühiskatsetel osalevad õpilased saavad pabertestidele kutsumise kohta teate Sisseastumine.ee kaudu hiljemalt 15. märtsil.

Kui osalejale ei saadeta 15. märtsil kutset osaleda nelja kooli ühiskatsete pabertestidel, siis kahjuks ei olnud võimalik eeltestide tulemuste põhjal õpilast paberteste sooritama kutsuda.

Pabertestide sooritamine

19. märtsil läbiviidavate paberkandjal testide sooritamisele tuleb kaasa võtta isikuttõendav dokument (ID-kaart või pass), Ühiskatsete Infosüsteemist kandideerija koodi väljatrükk, kirjutus- ja joonestusvahendid, kalkulaator, vahetusjalanõud. Lubatud on sildita veepudel.

Info pabertestidele kutsutud õpilasele

Palume Sul 19. märtsi hommikul teha kodus COVID-19 kiirtest. Haigustunnustega ja/või karantiinis viibivad õpilased ja/või samal hommikul positiivse COVID-19 kiirtesti tulemuse saanud õpilased ei saa pabertestidel osaleda. Palume 19. märtsi jooksul teavitada kooli, kuhu Sind paberteste sooritama määrati ning taotleda järeltestide sooritamise võimalust.

Pabertestid algavad kl 10.00. Palun ole määratud koolis kohal hiljemalt kl 9.30. Üldkasutatavates ruumides tuleb kanda maski. Testi sooritamise ajal maski kandmine kohustuslik ei ole. Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart), paberile kirjutatud kandideerijakood, vahetusjalanõud, joogivesi läbipaistvas sildita pudelis, must või tumesinine tindi-või pastapliiats, harilik pliiats, joonlaud, kalkulaator, mis pole programmeeritav ja ei joonesta graafikuid. Testide ajal on keelatud kasutada kõrvalist abi või mis tahes nutiseadmeid.

Paberteste (eesti keel, matemaatika, füüsika) on aega sooritada 150 minutit, kl 10.00-12.30. Prantsuse keele test GAG prantsuse keele õppesuunale kandideerijatele toimub Gustav Adolfi Gümnaasiumis algusega kl 13.00 ruumis 106. Pabertestide tulemused saad teada infosüsteemist 31. märtsil kl 18.00.

Vabastuse taotlemine praktilistest töödest

Praktilistest töödest on võimalik Ühiskatsete Infosüsteemis taotleda vabastust juhul, kui kandideerija on loetletud üleriigilistel aineolümpiaadidel (bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika, eesti kirjandus, muusika) 8. klassis lõppvoorus osalenud või 9. klassis lõppvooru kutsutud. Praktilistest töödest vabastuse saamiseks peab õpilane end registreerima ühiskatsetele hiljemalt 25. veebruaril 2022 ning infosüsteemi üles laadima 9. kl hinnetelehe. Praktilistest töödest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast 28. veebruaril 2022. Praktilistest töödest vabastuse saanud kandideerija praktilised tööd hinnatakse automaatselt maksimumpunktidega ning kutsutakse eelistustena märgitud koolidesse vestlusele. Kui vastavat taotlust ei ole võimalik rahuldada enne eeltestide sooritamist (lõppvooru pääsenud õpilaste nimekirjad ei ole veel selgunud), peab kandideerija kindlasti sooritama eeltestid. Kui pärast eeltestide läbiviimist ja enne põhitestide toimumist selgub, et õigeaegselt taotluse esitanud kandideerija on pääsenud aineolümpiaadi lõppvooru, on komisjonil õigus kandideerija täiendavalt vabastada põhitestide sooritamisest.

Vestlused

Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele kas:
vestluste I voor (kool, mis on märgitud 1. eelistusena) 4.-8. aprill 2022;
vestluste II voor (kool, mis on märgitud 2. eelistusena) 11.-14. aprill 2022;
vestluste III voor (kool, mis on märgitud 3. eelistusena) 18. aprill 2022.
Vestlusele palume kaasa võtta isikuttõendav dokument.

Hinnetelehed

Kogu jooksva õppeaasta hinnetelehe fail koos puudumiste infoga tuleb hiljemalt 18. märtsil saata Ühiskatsete Infosüsteemi sõnumi kaudu neile kolmele koolile, kuhu õpilane kandideerib. Õpilased, kes taotlevad vabastust praktilistest töödest, peavad saatma oma hinnetelehe sõnumi kaudu kõigile neljale koolile hiljemalt 25. veebruaril.

Juhend Stuudiumi kasutajatele.

 • avage enda ülevaatest “Tunnid, hinded” vahelehelt “Õppeainete kaupa” vaade,
 • alustage lehe printimist (File -> Print või paremklõps lehele ja “Print”),
 • printeriks valige “Save as PDF” või muu analoogne valik (konkreetne nimi sõltub kasutatavast brauserist),
 • lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.

Juhend eKooli kasutajatele.

 • avage eKoolis hinneteleht,
 • “Näita” valikutes lisage “Selgitus”(hindamisskaalad) ja “Puudutud tunnid”,
 • valige perioodiks “aasta”,
 • klõpsake parempoolset hiireklahvi ja valige “Print”,
 • valige rippmenüüst “Salvesta pdf-na”,
 • lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.

Täpsemad juhised e-testide läbiviimise kohta

Info e-testide korralduse, isikutuvastuse nõuete ja e-testide harjutamise kohta leiad siit.

Näidisülesanded

Ühiskatsete testide sisu ja õpitulemused on kooli vastuvõtukorras: Praktiliste tööde sisu kümnendasse klassi kandideerijatele.
Sealt leiate ka pabertestide näidisülesanded.

Kontakt

Palun pöörduge kõigi 10. klassi kandideerimist puudutavate küsimustega Tallinna Reaalkooli õppealajuhataja Martin Saare poole: .

Gümnaasiumi õppekava ja õppesuundade kohta loe siit.