Õppekorraldus Tallinna Reaalkoolis alates 25.01.2021

koolielu

Vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtivale otsusele jätkame alates 25.01.2021 täies mahus kontaktõppes. Koolis jäävad kehtima kõik koroonaviiruse leviku takistamiseks rakendatud meetmed, mis kehtisid ka sügisel, sh erinevad tunnialgusajad.

Kui teil tekib küsimusi või muresid, palun pöörduge klassijuhataja või kooli juhtkonna liikme poole.

Kokkulepped distantsõppe läbiviimiseks

Õpetaja arvestab õppe planeerimisel, et valitud meetoditega on võimalik distantsõppes saavutada vastavaks perioodiks planeeritud õpitulemused. Õpitulemuste saavutamist kontrollitakse e-õppe vahenditega või tavaõppesse naastes. Koduülesannete andmisel arvestab õpetaja nende mahtu ja sooritamiseks kuluvat aega.

Ülevaate saamiseks distantsõppe protsessist 5.-12. klassini leiate Õpilaste Drive`ist iga lennu ja klassi kaustast faili, mida täidavad õpilased ja mida näevad kõik õpetajad. Õpilane tähistab ristikesega distantsõppel sooritatud õpiülesanded (iga ainetunni kohta eraldi) iga õppetöö päeva kohta. Kui õpetaja/klassijuhataja paneb tähele, et õpilane ei ole tabelit täitnud, saab teate saata eKooli kaudu ja/või koolimeiliga.

 • Kõik õpiülesanded edastatakse õpilastele eKooli vahendusel. Õpetajad sisestavad päeva õpiülesanded eKooli eelmise päeva õhtul kella 17.00.
 • eKooli kirjutatakse tunnid vastavalt tunniplaanile.
 • Fikseeritakse veebitunnist puudujad.
 • Õppetööst puudumise põhjusest teavitatakse klassijuhatajat.
 • Sama kuupäevaga koduste tööde alla märgitakse, millega õpilane peab selle tunni raames kodus tegelema (näit õpik lk, TV ülesanded, testid, töölehed, videotunnid vm tegevused) ja kuhu oma kodused tööd esitama.
 • Veebitunnid toimuvad sel ajal, kui on tund tunniplaanis. Rühma- ja individuaaltunnid toimuvad vastavalt kokkulepetele.
 • Iga nädal toimub üks veebipõhine klassijuhatajatund.
 • Tallinna Reaalkoolis kasutatavate õpikeskkondade aadressid leiate siit.
 • Veebitunnis osalemise head tavad Tallinna Reaalkoolis asuvad siin.

Õpetajate ja õpilaste toetamine

 1. Tugispetsialistide (HEVKO, logopeedi, õpiabi õpetajad, psühholoogid) töö õpilase, vanema, õpetaja ja klassijuhataja nõustamisel toimub kokkulepitud infokanali vahendusel. Täpsemalt:  https://real.edu.ee/koolielu/teenused/tugiteenused/
 2. Klassijuhataja töö õpilase, vanema ja õpetaja nõustamisel/toetamisel toimub kokkulepitud infokanali vahendusel.
 3. IT-tehniliste küsimuste ja probleemide korral pöörduge IT-juhi poole.
 4. Õpikeskkondade kasutamise (vt https://real.edu.ee/oppimine/oppekeskkonnad/) osas pöörduge haridustehnoloogi poole.
Juhime tähelepanu ka sellele, et kõik eelnevalt rakendatud meetmed koroonaviiruse leviku tõkestamiseks jäävad kehtima.

Kooli tegevus on korraldatud vastavalt Tallinna Haridusameti juhendis sätestatud stsenaariumitele, mida on kolm:

 1. olukord viiruse levikul jääb tänasele tasemele või väheneb (täielik kontaktõpe);
 2. olukord halveneb aga mitte nii, et peaks kogu kooli sulgema (kombineeritud distants- ja kontaktõpe);
 3. olukord halveneb märgatavalt ning jõuab kevadise viiruselaine tasemele või ületab seda (üleminek distantsõppele).

Järgnevalt on toodud põhimõtted, millest lähtume.

 • Haigusnähtudega õpilane kooli ei tule. Terviseameti juhiste kohaselt tuleb haigussümptomite korral helistada perearstile. Perearsti pädevuses on otsustada õpilase haigestumise ja tervenemise üle. Vanemad teavitavad perearsti konsultatsiooni tulemusest koheselt õpilase klassijuhatajat.
 • Kui õpilase majapidamises on tuvastatud COVID-19 haige või kui on tekkinud kahtlus, et keegi majapidamisest on olnud lähikontaktis COVID-19 haigega, palume konsulteerida perearstiga ja taotleda COVID-19 testi tegemist.
 • Kolmandad isikud, sh õpilaste vanemad, vanavanemad, õed-vennad, kooli vilistlased, üldjuhul koolimajja ei sisene. Kõik külastused registreeritakse.
 • Kool ei rahulda õpilaste taotlusi puhkusereisideks õppeperioodi jooksul. Koolivaheaegadel reisides (mida palume vältida) tuleb järgida kõiki Eestis kehtivaid tingimusi (piiranguid).
 • Kui olete viibinud välismaal ja tulles välisreisilt riskipiirkonnast, kus nakkuskordaja on kokkulepitud kordajast suurem1. Tuleb jääda kohe kaheks nädalaks eneseisolatsiooni või2. kohe pärast riskipiirkonnast saabumist pöörduda SARS-CoV-2 testimisele. Testi tulemuse teada saamiseni peab inimene viibima täielikus eneseisolatsioonis. Kui testitulemus on negatiivne, tuleb õppijal jääda eneseisolatsiooni 7 päevaks; testi korratakse vähemalt 7 päeva pärast esimese testi tulemuse teada saamist; kui ka siis on SARS-CoV-2 testi tulemus negatiivne, võib naasta tavaellu. Kui test on positiivne, tuleb lähtuda kahenädalase eneseisolatsiooni nõuetest.Välisriikidest tulnud inimesed leiavad ajakohase info riikide nakkuskordajate ja liikumispiirangute kohta Välisministeeriumi kodulehelt.Õpilase eneseisolatsioonist viibimisest teavitada klassijuhatajat.
 • Õpilaste vanemad teavitavad ja nõustavad õpilasi asjakohaste tervisekaitse nõuete täitmise osas (sh hügieeninõuetest ning lähikontaktidest hoidumise vajadusest koolis ja mujal).
 • Koolis haigestunud õpilane pöördub õpetaja või kooliõe poole, kes teavitab juhtkonda. Kool suunab ilmsete haigusnähtudega õpilase koju ja teavitab vastavalt õpilase vanemaid. Kui õpilase terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb, helistada 112.
 • Terviseameti regionaalosakond võtab kooliga ühendust ja teavitab kinnitatud COVID-19 diagnoosist ning selgitab välja inimesed, kes olid haigestunud inimesega sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis. Kool ja kooliõde osutavad kaasabi. Lähikontaktseid* teavitab Terviseamet ning nad peavad jääma koju isolatsiooni 14 päevaks ning jälgima hoolikalt oma tervist. Ülejäänud koolitöötajad ja õpilased võivad jätkata oma tavapärast elu, kuid tuleb hoolikamalt jälgida oma tervist. Sümptomite ilmnemisel tuleb võtta kohe ühendust perearstiga.
 • Õpilane võib kooli naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.
 • Soovitav on kasutada koroonaäppi.

Töö korraldamisel lähtume jooksvalt Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tallinna linna ja meedikutest lapsevanemate tugigrupi nõuetest ja soovitustest. Tugigruppi kuuluvad:

 • Dr Pille Mukk (kopsuarst, Põhja-Eesti Regionaalhaigla Pulmonoloogiakeskuse ülemarst-keskuse juhataja, Raplamaa Haigla juhataja, PERH Covid staabi liige ja riiklikus eriolukorras Põhja-Regiooni Meditsiinistaabi arstlike tegevuste juht)
 • Dr Alice Lill (sisehaiguste arst, Ida-Tallinna Keskhaigla)
 • Dr Eve Kivistik (perearst, Linnamõisa Perearstikeskus)
 • Dr Kristiina Põld (erakorralise meditsiini arst, PERH)

Tallinna Reaalkooli COVID-19 leviku tõkestamise plaan on leitav siin. Vastavalt tekkivale vajadusele plaani muudetakse ja täiendatakse.

Ene Saar
direktor


Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus täiskasvanu või laps:

 • elab samas majapidamises COVID-19 haigega;
 • on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine), vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
 • on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhitud, aevastatud, kasutanud viirusekandja salvrätti paljaste kätega);
 • on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, saalis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
 • on viibinud transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh:
  • isikud, kes istusid samas reas ja 2 rida ees- või tagapool,
  • COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad.