Õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus

Kool tagab õpilasele ja vanemale teabe õpilase arengust ja toimetulekust koolis ning teabe kättesaadavuse õppe ja kasvatuse korralduse ning edasiõppimise võimaluste kohta. Õpilane ja vanem saavad tagasisidet õpilase arengu ja koolis toimetuleku kohta eKooli vahendusel, vestlustes klassijuhataja, aineõpetajate ja tugispetsialistidega ning arenguvestlustel. Aineõpetaja annab ülevaate peamistest õppeteemadest ja õpitulemustest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ning klassijuhataja toimuvatest üritustest poolaasta või kursuse alguses. Õppe ja kasvatuse korralduse kohta saab teavet kooli kodulehelt, klassijuhatajatundides ning vähemalt kord aastas lastevanemate koosolekutelt (klassi- ja üldkoosolek). Operatiivinfo edastab aineõpetaja, klassijuhataja või kooli juhtkond õpilastele või lastevanematele e-kirja teel, kasutades vastavaid meililiste.

Kool tagab õpilasele ja lapsevanemale aine-, pedagoogika-, psühholoogia- ning hariduskorraldusliku nõustamise ehk nõuandmise. Nõustamiseks tuleb pöörduda vastavalt valdkonnale järgmiste spetsialistide poole:

  • ainealane nõuandmine – aineõpetaja;
  • pedagoogika- ja psühholoogiaalane nõustamine – klassijuhataja, õppealajuhataja, psühholoog, eripedagoog;
  • logopeediaalane nõustamine – logopeed, eesti keele õpetaja;
  • hariduskorralduslik nõustamine – klassijuhataja, HEV-koordinaator, juhtkonna liikmed.

Allikas: Tallinna Reaalkooli õppekava
Viimati uuendatud: 25. september 2019