Vastuvõtt 5. klassi 2022.-2023. õppeaastaks

vastuvõtt

Vastuvõtuks Tallinna Reaalkooli 5. klassi 2022.-2023. õppeaastaks korraldatakse vastavalt Tallinna Reaalkooli vastuvõtukorrale testid matemaatikast ja eesti keelest ning vestlused.

Testidele registreerimine toimub kooli koduleheküljel (real.edu.ee) avaneva Infosüsteemi kaudu. Registreerimine toimub 04.05.2022-03.06.2022.

Testid toimuvad Tallinna Reaalkoolis kolmapäeval, 15. juunil 2022 kell 12.00. Teste saab sooritada vaid testidele registreerunud õpilane.

Testide tulemused ja otsus vestlustele kutsumise või mittekutsumise kohta tehakse teatavaks hiljemalt 20.06.2022 personaalselt kooli koduleheküljel Infosüsteemi kaudu. Testide tulemuste põhjal tekkinud pingerida ei avalikustata.

Õpilased kutsutakse vestlustele testide tulemuste põhjal (matemaatika ja eesti keele testi tulemused võivad, aga ei pruugi, olla erineva kaaluga). Palume arvestada, et vestlused toimuvad juba ajavahemikul 20.06.2022-22.06.2022. Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on motiveeritus õppida süvendatult reaalaineid (sh õpi- ja ainevõistluste tulemused reaal- ja loodusainetes, õpilase põhjendused reaalainete õppesuuna valikul), õppeedukus ja sotsiaalsed oskused (sh eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus, käitumise ja hoolsuse hinnangud). Vestlusvoorus võidakse täiendavalt hinnata ainealaste õpitulemuste saavutamist.

Vestluste tulemused ja otsus õpilaskandidaadiks arvamise või mittearvamise kohta tehakse hiljemalt üks nädal pärast vestluse toimumist vestlustel osalenutele personaalselt teatavaks e‑kirjaga (registreerimisel antud e-posti aadressidel). Testide ja vestluste tulemuste alusel tekkinud pingerida ei avalikustata.

Juhime tähelepanu, et 2022.-2023. õppeaastaks on 5. klassis maksimaalselt 5 vaba kohta. Palume testidele registreerimisel arvestada, et konkurents vabadele kohtadele on ootuspäraselt väga kõrge.

5. klassi vastuvõtuga seotud küsimustega palume pöörduda põhikooli õppealajuhataja poole: .

Vt ka https://real.edu.ee/vastuvott/