Vastuvõtt 5. klassi 2021.-2022. õppeaastaks

vastuvõtt

Vastuvõtuks Tallinna Reaalkooli 5. klassi 2021.-2022. õppeaastaks korraldatakse vastavalt Tallinna Reaalkooli vastuvõtukorrale testid matemaatikast ja eesti keelest ning vestlused.

Testidele registreerimine toimub kooli koduleheküljel (real.edu.ee) avaneva Infosüsteemi kaudu. Registreerimine toimub 17.05.2021-31.05.2021.

Testid toimuvad Tallinna Reaalkoolis esmaspäeval, 14. juunil 2021 kell 10.00. Testidele tulles tuleb kaasa võtta käesoleva õppeaasta tunnistuse koopia! Teste saab sooritada vaid testidele registreerunud õpilane. Juhul kui epidemioloogiline olukord ja vastavad riigis kehtivad piirangud ei võimalda mainitud kuupäeval koolimajas teste läbi viia, toimuvad testid 2021. aasta augustis, kusjuures täpsest testide toimumise kuupäevast teavitatakse sellisel juhul 2021. juunis kooli koduleheküljel.

Testide tulemused ja otsus vestlustele kutsumise või mittekutsumise kohta tehakse teatavaks hiljemalt 21.06.2021 personaalselt kooli koduleheküljel Infosüsteemi kaudu. Testide tulemuste põhjal tekkinud pingerida ei avalikustata.

Õpilased kutsutakse vestlustele testide tulemuste põhjal (matemaatika ja eesti keele testi tulemused võivad seejuures olla erineva kaaluga). Palume arvestada, et vestlused võivad toimuda juba ajavahemikul 16.06.2021-21.06.2021 (või hiljem). Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on motiveeritus õppida süvendatult reaalaineid (sh õpi- ja ainevõistluste tulemused reaal- ja loodusainetes, õpilase põhjendused reaalainete õppesuuna valikul), õppeedukus ja sotsiaalsed oskused (sh eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus, käitumise ja hoolsuse hinnangud). Vestlusvoorus võidakse täiendavalt hinnata ainealaste õpitulemuste saavutamist.

Vestluste tulemused ja otsus õpilaskandidaadiks arvamise või mittearvamise kohta tehakse hiljemalt üks nädal pärast vestluse toimumist vestlustel osalenutele personaalselt teatavaks e‑kirjaga (registreerimisel antud e-posti aadressidel). Testide ja vestluste tulemuste alusel tekkinud pingerida ei avalikustata.

Juhime tähelepanu, et 2021.-2022. õppeaastaks on 5. klassis üksnes 4 vaba kohta. Palume testidele registreerimisel arvestada, et konkurents vabadele kohtadele on ootuspäraselt väga kõrge.

5. klassi vastuvõtuga seotud küsimustega palume pöörduda põhikooli õppealajuhataja poole: .

Vt ka https://real.edu.ee/vastuvott/.