Kolmas rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverent

konverents

13.–14. septembril 2019 toimub Tallinna Reaalkoolis koostöös SA Eesti Teadusagentuuriga rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents õpetajatele, ülikooli õppejõududele,  tulevastele õpetajatele ja haridusasutuste partneritele. Konverents on järg 2015. aastal ja 2017. aastal Tallinna Reaalkoolis toimunud reaal- ja loodushariduse konverentsile (lähemalt).

Vaata ka: rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents Tallinna Reaalkoolis 2019

Konverentsi läbiviimise põhieesmärgid on:

  • tõsta osalejate teadlikkust reaal- ja loodusteaduslikus hariduses toimuvast nii maailmas kui Eestis;
  • jagada häid kogemusi metoodikast ning suunata osavõtjaid ise oma õpetajatööd kohandama lähtudes muutustest maailmas;
  • populariseerida õpetajatööd (sh töötamist ka reaal- ja loodusainete õpetajatena).

Konverentsil on kolm suurt rõhuasetust:

  • kaasaegne õpikäsitus (21. sajandi oskused, innovaatilised õppematerjalid ja õpiruum, head näited ainetevahelisest koostööst ja lõimingust, õppekäigud, kaasaegset reaal- ja loodusteaduslikku haridust realiseeriv õppekava)
  • koostöö õppimise edendamisel (ettevõttete kaasamine õppetöösse ning koostöö ülikoolidega)
  • õpitulemuste hindamine (õpitulemuste välishindamine, kujundav hindamine).

Konverentsil tehtavate ettekannetega ja loengutega tutvustatakse reaal- ja loodusteadusliku hariduse arenguid ning jagatakse praktilisi kogemusi valdkonna edendamisest Eestist, Soomest, Taanist, Hollandist, Iirimaalt Rumeeniast, Ühendkuningriigist ja Venemaalt. Konverentsi töötubades saab täiendada oma ainealaseid teadmisi ja metoodilist repertuaari. Julgustame konverentsil osalema ka teiste ainevaldkondade õpetajaid, sest nii ettekanded kui ka konverentsi töötoad on üldharivad, toetades laiemalt tööd õpetajana ja klassijuhatajana.

Konverentsil esinevad Mailis Reps, Pille Liblik, Kristin Hollo, Helen Biin, Taavi Pae, Erki Tammiksaar, Ene-Margit Tiit, Tiit Pruuli, Luise Tiks, Martin Saar, Katrin Soika, Erkki Soika, Tiina Talvi, Kati Kurim, Reet Libe, Ülle Liiber, Kersti Veskimets, Kerli Orav-Puurand, Kerli Kupits, Riin Saar, Andres Talts, Toomas Reimann, Janika Leoste, Veiko Somelar, Jaanika Lukk, Miia Rannikmäe, Elle Reisenbuk, Rutt Hints, Nicholas Morgan, Harry Rogge, Neil McIntyre, Patrick Goodman, Ville Tilvis jne.

Väärtustades õppekava arendamist ning elluviimist igas kooliastmes, toimuvad konverentsi teisel päeval, paralleelselt loengutele ja töötubadele Estonia pst majas, klassiõpetajatele suunatud ettekanded ja töötoad Pärnu mnt õppehoones. 

Ettekannete käigus tutvustakse Tallinna Reaalkooli I ja II kooliastme õppekava omanäolisusest (sh õppekava toetavaid ühisüritusi: Ohhoo-päev, teaduspäev ja Teadlaste Öö) ja kümneaastasest kogemusest õppimist toetava hindamise arendamisel. Põhikooli I ja II kooliastme õpetajatel on võimalus enam kui kümnest töötoast valida endale meelepäraseimad. Näiteks on võimalik praktilise tegevuse läbi tutvuda Micro:bit miniarvuti, Edisoni roboti ja nutikate vahendite kasutamisega ainetundides. Samas on võimalus osaleda ka töötubades, kus tutvustatakse kaasaegse õpikäsituse võimaluste rakendamist omanäoliste tundide (MÕK tunnid, R-õpe, robootika) ja erinevaid aineid integreerivate projektide näitel. Oma kogemusi jagavad nii Tallinna Reaalkooli kui ka partnerkoolide õpetajad.

Konverentsi raames toimuvad kolm paneeldiskussiooni. Paneeldiskusioonide täpsed rõhuasetused on kujunemas.

I paneeldiskussiooni teema (13. september 2019): teaduse roll ja tähtsus kaasaegse õppekava arendamisel ning üldhariduskoolide ja ülikoolide koostöö õppija õpiruumi rikastamisel.

Paneelis osalevad: kantsler Mart Laidmets (HTM), Einar Rull (SA Innove), Mario Kadastik (vil! 115) (KBFI ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia) ja Linda Kaljundi (Tallinna Ülikool) jne. Paneeli modereerib Anna-Greta Tsahkna (vil! 113).

II paneeldiskussiooni teema (13. september 2019): reaal- ja loodusainete õppimine ja õpetamine ning selle jätkusuutlikkus.

Paneelis osalevad: rektor Jaak Aaviksoo (TalTech), rektor Tiit Land (Tallinna Ülikool), õppeprorektor Aune Valk (Tartu Ülikool), Ene Saar (Tallinna Reaalkool), Imbi Henno (HTM), Arto Aas (vil! 113) (Eesti Tööandjate Liit). Paneeli modereerib Martin Saar (Tallinna Reaalkool, Gustav Adolfi Gümnaasium).

III paneeldiskussiooni teema (14. september 2019): välishindamise temaatika/ põhikooli lõpueksamite temaatika. Täpne teema on selgumisel.

Paneelis osalevad: Hele Kiisel (Koolimatemaatika Ühing), Ave Vitsut (Eesti Keemiaõpetajate Liit), Aivar Ots (HTMi välishindamise osakond), Kaja Sarapuu (Eesti Emakeeleõpetajate Selts), Ülle Seevri (Eesti Geograafiaõpetajate Ühing), Mare Oja (Tallinna Ülikool) ning Bioloogiaõpetajate Ühingu esindaja. Paneeli modereerib Liis Reier (Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts).

Konverentsi programm

Konverentsile registreerumine on avatud SA Eesti Teadusagentuuri kodulehel.

Töökeel on eesti keel, väliskülaliste ettekanded ja töötoad tõlgitakse.

Konverentsil osalemise tasu on kahe päeva eest 45 eurot ning ühe päeva eest 30 eurot. Osalejatele väljastatakse koolitustõend ning iga osaleja saab konverentsi kogumiku.

Konverentsi info:
Madis Somelar, Tallinna Reaalkool
E-mail:
Telefon: (+372) 5559 3717

Konverentsi korraldust toetab Tallinn Reaalkool, SA Eesti Teadusagentuur, Tallinna Haridusamet, Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts, Tallinna linn.