Vastuvõtt 10. klassi

vastuvõtt

16. märtsil 2019. aastal kell 10.00 korraldavad Tallinna Reaalkool, Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž ja Tallinna 21. Kool 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed.

Katsetele saab registreerida 1. märtsist (alates 10.00) kuni 13. märtsini 2019. a. Ühiskatsete infosüsteemis.

Ühiselt on korraldatud sisseastumistestide koostamine, testide läbiviimine ja parandamine ning õpilaskandidaatide tulemuste avalikustamine.

Kirjalikest testidest (vastuvõtukorra järgi praktilistest töödest) on võimalik vabastust taotleda ning kandideerida ainult vestluse ja lõputunnistuse alusel nendel õpilastel, kes on 8. klassis osalenud või 9. klassis kutsutud järgmiste üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvooru: bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika, eesti kirjandus, muusika. Testidest vabastuse taotlemiseks tuleb end registreerida ühiskatsetele hiljemalt 7. märtsiks 2019. Testidest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast hiljemalt 12. märtsil 2019.

Testide tulemused avalikustatakse infosüsteemis hiljemalt 27. märtsil 2019 (kell 16.00). Ühes testide tulemuste avalikustamisega annavad koolid teada ka vestlusele kutsumise otsusest ning vestluse toimumise aja.

Laupäeval, 9. märtsil 2019 toimub Tallinna Reaalkoolis gümnasistide korraldatud avatud uste päev, kuhu on oodatud kõik Reaalkooli kandideerijad.

Registreeri katsetele siit.

Katsed viiakse läbi kõigis neljas koolis samaaegselt. Ühiskatsete infosüsteem genereerib registreerimisel õpilasele personaalse kandideerija koodi, milles on märgitud testide sooritamise koht (Tallinna Reaalkool, Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž või Tallinna 21. Kool).
Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele kooli poolt määratud ajal:
vestluste I voor (kool, mis on märgitud 1. eelistusena) 01. − 05. aprill 2019;
vestluste II voor (kool, mis on märgitud 2. eelistusena) 08. – 12. aprill 2019;
vestluste III voor (kool, mis on märgitud 3. eelistusena) 15. – 19. aprill 2019.

Praktilistele töödele kaasa võtta isikuttõendav dokument, ühiskatsete infosüsteemist kandideerija koodi väljatrükk, kirjutus- ja joonestusvahendid, kalkulaator, vahetusjalanõud. Õpilasel võib olla laual sildita joogipudel, einestamist ette nähtud ei ole.
Vestlusele kaasa võtta isikuttõendav dokument ning klassitunnistus või kooli poolt kinnitatud koopia.
Tallinna Reaalkoolis saavad gümnasistid valida nelja õppesuuna vahel: reaal-programmeerimine (suunakursuste juhendajad on Reaalkooli vilistlane ja Tallinna Ülikooli õppejõud); reaal-inseneeria (suunakursused koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga); reaal-meditsiin (suunakursused koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga) ja reaal-majandus. Õpilane langetab lõpliku valiku õppesuuna osas vestluse järel pärast õpilaskandidaadiks arvamist. Tallinna Reaalkooli gümnaasiumi õppekava annab õpilastele võimaluse pühenduda enam reaal- ja loodusteaduste ehk matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia õppimisse. Ühtlasi rikastavad õppekava valikained kõikidest valdkondadest: kunstist geoinformaatikani, elu keemiast filosoofiani, usundiõpetusest õpilasfirmadeni ning mütoloogiast geenitehnoloogiani.
Hinnatud töödega on võimalik tutvuda kahe nädala jooksul pärast praktiliste tööde tulemuste avalikustamist, leppides eelnevalt kohtumise kokku kooli (kool, kus sooritati praktiline töö) kontaktisikuga.
Küsimuste korral vastab kooli kontaktisik õppealajuhataja Martin Saar , 699 2026.

Enne registreerimist palume kindlasti tutvuda Tallinna Reaalkooli vastuvõtu korraga ja ühiskatsete korraldamise korraga siin.

Gümnaasiumi õppesuundade kohta loe edasi siit.