Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide / ürituste kavandamise põhimõtted

Projektide/ürituste kavandamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

  • väärtustatakse Tallinna Reaalkooli ajalugu ja traditsioone;
  • toetatakse kooli arengukava ja õppekava eesmärkide saavutamist, sh pööratakse erilist tähelepanu läbivate teemade käsitlemisele;
  • projekti/ürituse tegevused arendavad nii õpilast kui ka õpetajat;
  • tegevuste rakendamisse kaasatakse laiaulatuslikult õpilasi, kooli töötajaid ning lapsevanemaid ja koostööpartnerite erialaspetsialiste;
  • osavõtt õppekavaväliste projektide / ürituste tegevustest on õpilastele vabatahtlik.

Kool toetab igati õpilase osalemist projektides, olümpiaadel, konkurssidel, võistlustel ja ühtlasi kooli esindamisega seotud tegevust ning osutab igakülgset kaasabi vastavalt võimalustele ja vajadustele.

Nii ülekoolilised, õppetoolide sisesed kui ka muud kooliga seotud projektid/üritused kavandatakse kooli üldtööplaanis õppetoolide, huvijuhi või juhtkonna ettepanekul.

Uutest projektidest osavõtu kiidab heaks direktsioon.

Lühiajalistest traditsioonilistest ülekoolilistest projektidest/üritustest loobumise otsustab direktsioon, pikaajalistest (vähemalt 10 aastat kestnud traditsioonilistest üritusest) loobumise otsustab õppenõukogu.

Allikas: Tallinna Reaalkooli õppekava
Viimati uuendatud: 12. jaanuar 2018