Tehnoloogiaõpetus 4. klass

Tehnoloogiaõpetus koos praktilise tegutsemisega

 • Tehnoloogia igapäevaelus
  Tehnoloogia olemus. Tehnika tähtsus inimkonna arenguloos.
  Vestlus ja näited tehnoloogia meie igapäevaelus, tehnoloogia definitsioon, tehnoloogia muutused ajas.

  • IKT: illustreeriv osa fotodel, klipid
  • Koostöö:
   • inglise keel: kuulamine
 • Tehnoloogiline kirjaoskus ja selle vajalikkus. Tehnika ja tehnoloogia mõisted.
  Ohutustehniline instrueerimine, juhised õppetöökojas/klassis töötamiseks.

  • Koostöö:
   • matemaatika: mõõtmine, mõõtühikud, mõõtmisvahendid
   • eesti keel: sõnavaraõpetus
 • Praktiline töö: õpilased loovad lihtsaid töötavaid mudeleid (paberist lihtsa lüliti valmistamine)
  • Koostöö:
   • eesti keel: teksti vastuvõtt
 • Õpitulemused:
  • mõistab tehnoloogia olemust;
  • väärtustab tehnoloogilise kirjaoskuse vajalikkust igapäevaelus;
  • teadvustab ja järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid;
  • oskab õppetöökojas käituda;
  • mõistab tehnoloogia seotust teiste õppeainete ja eluvaldkondadega;
  • oskab kirjeldada inimtegevuse ja tehnoloogia mõju keskkonnale;
  • valmistab töötavaid mudeleid praktilise tööna.

Disain ja joonestamine

 • Eskiis. Lihtsa toote kavandamine.
  Ruumiliste esemete tasapinnal kujutamise võimalused. Mõõtmed ja mõõtkava . Piltkujutis ja vaated. Disain. Disaini elemendid. Eseme viimistlemine. Probleemide lahendamine. Leiutamine ja avastamine.
  Mõõtmed ja mõõtkava.
  Piltkujutis ja vaated.
  Disain.
  Eseme funktsionaalsus ja esteetilisus.
  Eseme viimistlus.
  Pinnaviimistlus, katteviimistlus.
  Leiutamine.

  • Koostöö:
   • kunst: kujutamis- ja vormiõpetus
   • matemaatika: mõõtkava
 • Õpitulemused:
  • selgitab eskiisi vajalikkust;
  • selgitab toote kavandamise protsessi;
  • mõistab disaini olemust
  • disainib lihtsaid esemeid, kasutades selleks ettenähtud materjale;
  • märkab probleeme ja pakub neile omanäolisi lahendusi;
  • mõistab leiutiste osatähtsust tehnoloogia arengus.
  • osaleb õpilaspäraselt uudse tehnoloogilise protsessi loomises, mis on seotud materjalide valiku ja otstarbeka töötlusviisi leidmisega.

Materjalid ja nende töötlemine

 • Materjalide liigid (puit , täispuit, vineer) ja nende omadused.
 • Looduslikud ja tehismaterjalid. Õpetaja demonstreerib materjale ja toimub nende omaduste võrdlemine. Õpilased töötlevad materjale ja loovad tooteid.
  • Koostöö:
   • loodus- ja inimeseõpetus: elu mitmekesisus Maal
   • kunst: tehnikad ja materjalid
 • Materjalide töötlemisviisid (märkimine, saagimine, lihvimine, viimistlemine).
 • Märkimine puidule
 • Töötlemise abivahendid
 • Saagimine leht- ja jõhvsaega, jõhvsaepingiga
 • Liited. Naelutamine ja liimimine.
 • Puurpingi kasutamine, puurid: puidupuur, metallipuur, kivipuur
 • Pinna töötlus – raspel, viil
 • Pinna viimistlus – lihvimismaterjalid ja vahendid (lihvimispaber, lihvimistald).
 • Katteviimistlus (sissejuhatus– täpsemalt õli ja vesialuselised puiduvärvid).
  • Koostöö.
   • eesti keel: sõnavaraõpetus
   • matemaatika: geomeetrilised kujundid
 • Puidupõletid
 • Õpitulemused:
  • tunneb erinevaid puitmaterjale ja nende mõningaid omadusi ning töötlemisviise;
  • valmistab erinevaid lihtsaid tooteid ja mänguasju;
  • suudab valmistada jõukohaseid liiteid;
  • oskab kasutab õppetöös puurpinki;
  • teab töövahendite õigeid nimetusi ja oskab selgitada nende tööpõhimõtet;
  • analüüsib ja hindab loodud eset, sh esteetilisest ja rakenduslikust küljest;
  • teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid;
  • väärtustab ja kasutab tervisele ohutuid töövõtteid;
  • kasutab materjale säästlikult ning leiab võimalusi nende korduskasutuseks;
  • valib ja kasutab eesmärgipäraselt erinevaid töötlusviise, töövahendeid ja materjale.
 • Projektõpe (16 tundi)
  Projekt on lõimitud omavahel käsitöö ja tehnoloogia valdkonnaga ja/või teiste õppeainetega või ülekooliliste projektide. Projektitöö või tööd järgmiseks õppeaastaks lepitakse kokku õppeaasta lõpus õpetooli kollokviumil või ülekoolilisel koolitusel. Projektitöös valmistatav ese/asi on otseselt seotud teiste õppeainetega.
 • Õpitulemused:
  • valib iseseisvalt või õpetaja abiga projektitöö alateema;
  • valib iseseisvalt või õpetaja abiga töö teostamiseks sobivaimad materjalid;
  • loob projektitööle kavandi;
  • loob kavandile vastava projektitöö;
  • leiab iseseisvalt lahendeid töö käigus ettetulevatele ülesannetele ning probleemidele;
  • suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste arvamust;
  • teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste ühistööde osalisena;
  • osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja suhtlusvormides;
  • kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust;
  • teeb võimetekohase projekti ning analüüsib saadud tagasisidet.