realica

Realica on läbiv teema Tallinna Reaalkooli õppekavas, mida käsitletakse eelkõige eesti keele (1. – 4. kl) ja ajaloo tundides (5., 7., 8., 9. ja 10. kl).

Eesmärgid

 • Tunneb Tallinna Reaalkooli olulisemaid traditsioone, isikuid ja sümboleid ning mõistab nende olulisust;
 • tunneb Tallinna Reaalkooli ajaloo erinevaid etappe ja oskab neid seostada Eesti ajalooga.

1. klass

 • Minu kool ja kooli sünnipäev. Reaalkooli deviis ja rõõmuhüüd. Vestlus „Poisi” tähtsusest. Eesti riigi sümbolite kordamine.
  • lõimumine ja koostöö:
   • eesti keel: suuline keelekasutus, kõnelemine, jutustamine kuulatu, nähtu, läbielatu, loetu, pildi, pildiseeria, etteantud teema põhjal.

2. klass

 • kooli sünnipäev
  • lõimumine ja koostöö:
   • eesti keel: suuline keelekasutus, kõnelemine eri olukordades, oma arvamuse avaldamine
 • Eesti Vabariigi aastapäevaks luuletuste esitamine. M. Linnamäe „Viimane koolikell” kuulamine ja arutelu.
  • lõimumine ja koostöö:
   • eesti keel: suuline keelekasutus, eri meeleoluga mõtestatud esitamine
 • Nimed marmortahvlil. Kooli aulas oleva marmortahvliga tutvumine.
  • lõimumine ja koostöö:
   • eesti keel: lugemine, erinevad tekstid
 • Täherägastikus vilistlaste nimed.
  • lõimumine ja koostöö:
   • eesti keel: kirjutamine, tekstiloome

3. klass

 • Kõne Eesti Vabariigi aastapäevaks
  • lõimumine ja koostöö:
   • eesti keel: suuline keelekasutus, luuletuse, dialoogi mõtestatud esitamine
 • Pressiteate lugemine. Päevikus kooli ajaloo kohta käivate faktidega tutvumine. Reaalkooli lipp – funktsionaalse lugemise tööleht.
  • lõimumine ja koostöö:
   • eesti keel: lugemine, tarbetekstide lugemine

4. klass

 • Eesti Vabariigi ajaloost ettekande tegemine ja esitlemine.
  • lõimumine ja koostöö:
   • eesti keel: suuline ja kirjalik suhtlus, keelekasutus erinevates suhtlusolukordades
 • Reaalkooli ajalooga tutvumine ja küsimustele vastamine. Reaalkool hümn. Kokkuvõttev töö – mida tean Reaalkoolist.
  • lõimumine ja koostöö:
   • eesti keel: teksti vastuvõtt, eesmärgistatud lugemine, lugemist hõlbustavad võtted

5. klass

 • Reaalkooli ajalugu Vene ajal. Georg Lurich
 • Realistid iseseisvuse sünni juures.
 • Nimed marmortahvlil. Õppursõduri haua külastamine Siselinna kalmistul.
 • Reaalkooli ajalugu Eesti ajal. Ernst Peterson-Särgava.
 • Poisi lugu.
 • Reaalkool Nõukogude ajal.
 • Kooli traditsioonide ning sümbolite sünd ja areng.
 • lõimumine ja koostöö:
  • ajalugu: ajalooallikad, eluolu, ajaloosündmused ja ajaloolised isikud
  • kirjandus: Särgava jutud
  • kehaline kasvatus: Lurichi eeskuju
  • muusika: hümni laulmine

7.C klass

 • Tallinna Reaalkooli sümbolid, traditsioonid, Poiss, G. Lurich, E. P. Särgava.
 • lõimumine ja koostöö: lisateemad ajaloo kursuse juurde

8. klass

 • Peetri Reaalkool Vene ajal. Koolielu, õpetajad, tuntumad
  vilistlased. Realistid iseseisvuse sünni juures.
 • lõimumine ja koostöö:
  • ajalugu: Eesti koolisüsteem 19.saj, Eesti iseseisvumine

9. klass

 • Realistid Vabadussõjas.
 • Reaalkool Eesti ajal ja ümberkorraldused okupatsioonide ajal.
 • Traditsioonide taastamine taasiseseisvunud Eestis.
 • lõimumine ja koostöö:
  • ajalugu: Eesti ajalugu 20. sajandil

10. klass

 • Tallinna Reaalkooli ajaloo allikad, erinevad etapid, tuntumad õpetajad ja vilistlased, traditsioonid, õppetöö, sport, muusika.
 • lõimumine ja koostöö: pool ajaloo 1. kursusest

Viimati uuendatud: 12. jaanuar 2018