Aineülesed õppekäigud

1.–4. klass

Igas klassis toimub vähemalt üks aineteülene õppekäik. Algklassides kasutatakse RMK, loodusmajade jt organisatsioonide projektipõhiseid pakkumisi. Vastutab klassijuhataja.

Õppekäigud ja lõpureis

Õppekäigud

 • Arendatavad pädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus, õpipädevus, suhtluspädevus.
 • Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet, tervis ja ohutus, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus.

Lõpureis

Klassid lõpetavad tavaliselt ühepäevase lõpureisi – ekskursiooniga.

 • Arendatavad pädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, õpipädevus, suhtluspädevus.
 • Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

5.–9. klass

Igas klassis toimub kaks aineteülest õppekäiku. Õppekäikude läbiviimiseks kasutatakse RMK, loodusmajade, muuseumide jt organisatsioonide projektipõhiseid pakkumisi. Vastutab aineõpetaja koostöös klassijuhatajaga.

5. klass

Elukeskkonna programm looduskeskuses (vee, õhu või mullaga tutvumiseks)

 • Vastutav aine: loodusõpetus
 • Lõimuvad ained: loodusõpetus, kunst, kehaline kasvatus
 • Kestvus 7 tundi (loodusõpetus – 4; kunst – 1; kehaline kasvatus – 2)
 • Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tervis ja ohutus
 • Üldpädevused: sotsiaalne ja kodanikupädevus ja suhtluspädevus, matemaatikapädevus
 • Õppevahendid: tööleht, infomapp
 • Lisanduvad kulutused: transpordikulud

Kultuurilist identiteeti arendav programm

Eesti väikelinnad: Haapsalu (linnus, Ilon Wiklandi muuseum, rannarootslaste muuseum) või Viljandi (lossimäed, pärimusmuusika ait, koduloomuuseum)

 • Vastutav aine: eesti keel ja ajalugu
 • Lõimuvad ained: ajalugu, kirjandus, kunst või muusika
 • Kestvus 7 tundi (ajalugu – 3; kirjandus – 2; kunst/muusika – 2)
 • Läbivad teemad: väärtused ja kõlblus, kultuuriline identiteet, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, teabekeskkond, tervis ja ohutus
 • Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus
 • Õppevahendid: ettevalmistus loovtööks
 • Lisanduvad kulutused: transpordikulud, muuseumi- ja teatripiletid

6. klass

Õppekäik ühte rahvusparki või looduskaitsealale elukoosluse tundmaõppimiseks

 • Vastutav aine: loodusõpetus
 • Lõimuvad ained: loodusõpetus, kunst, kehaline kasvatus
 • Kestvus 7 tundi (loodusõpetus – 4; kunst – 1; kehaline kasvatus – 2)
 • Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, teabekeskkond, tervis ja ohutus
 • Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus ja suhtluspädevus
 • Õppevahendid: tööleht, infomapp
 • Lisanduvad kulutused: transpordikulud

Kultuurilist identiteeti arendav programm

Eesti väikelinnad: Rakvere (teater, linnus, linnakodaniku muuseum) või Viljandi (lossimäed, pärimusmuusika ait, koduloomuuseum)

 • Vastutav aine: eesti keel ja ajalugu
 • Lõimuvad ained: ajalugu, kirjandus, kunst ja muusika
 • Kestvus 7 tundi (ajalugu – 3; kirjandus – 2; kunst – 1; muusika – 1)
 • Läbivad teemad: väärtused ja kõlblus, kultuuriline identiteet, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, teabekeskkond, tervis ja ohutus
 • Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus
 • Õppevahendid: ettevalmistus loovtööks
 • Lisanduvad kulutused: transpordikulud, muuseumi- ja teatripiletid

7. klass

Kirjanduslik õppekäik Vooremaale ja Palamusele

 • Vastutav aine: eesti keel ja kirjandus
 • Lõimuvad ained: kirjandus, geograafia, ajalugu, kehaline kasvatus
 • Kestvus 7 tundi (kirjandus – 3; geograafia – 1; ajalugu – 2; kehaline kasvatus – 1)
 • Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet, tervis ja ohutus
 • Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus ja suhtluspädevus
 • Õppevahendid: tööleht
 • Lisanduvad kulutused: transpordikulud

Loodusainete õppepäev

 • Vastutav aine: loodusõpetus, bioloogia, geograafia
 • Lõimuvad ained: loodusõpetus, bioloogia, geograafia, eesti keel, kehaline kasvatus
 • Kestvus 8 tundi (bioloogia – 2; geograafia – 2; loodusõpetus – 2; kehaline kasvatus – 2)
 • Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus
 • Üldpädevused: õpipädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus ja suhtluspädevus

8. klass

Loodusainete õppepäev Tallinna loomaaias või Tallinna botaanikaaias

 • Vastutav aine: bioloogia, geograafia
 • Lõimuvad ained: bioloogia, geograafia
 • Kestvus 4 tundi (bioloogia – 2; geograafia – 2)
 • Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tervis ja ohutus
 • Üldpädevused: õpipädevus, matemaatikapädevus, sotsiaalne ja suhtluspädevus

Kultuurilooline õppekäik Türi ringhäälingumuuseumi, Kurgja ja Paide vallitorni

 • Vastutav aine: eesti keel ja kirjandus ning ajalugu
 • Lõimuvad ained: eesti keel, kirjandus, ajalugu, kehaline kasvatus
 • Kestvus 8 tundi (kirjandus – 3; eesti keel -1; ajalugu – 3; kehaline kasvatus – 1)
 • Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, kultuuriline identiteet, teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon
 • Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, õpipädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus ja suhtluspädevus
 • Õppevahendid: tööleht
 • Lisanduvad kulutused: transpordikulud

9. klass

Põlevkivimaa ja realica

 • Vastutav aine: geograafia
 • Lõimuvad ained: geograafia, keemia, tehnoloogia, ajalugu (realica), kehaline kasvatus
 • Kestus 8 tundi (geograafia – 3 tundi; keemia -1; tehnoloogia – 2; kehaline kasvatus – 1; ajalugu -1)
 • Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, tervis ja ohutus, realica – vabadussõda, Triegeli langemispaik
 • Üldpädevused: sotsiaalne pädevus ja suhtluspädevus, keskkond ja jätkusuutlik areng, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tervis ja ohutus

Gümnaasium

Gümnaasium

Loodusteaduslik õppekäik

 • Vastutav aine: loodus-ja tehnoloogiaained
 • Lõimuvad ained: loodus-ja tehnoloogiaained, uurimistöö alused, füüsika,
 • Kestus 8 tundi
 • Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon, tervis ja ohutus
 • Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, õpipädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus ja suhtluspädevus
 • Õppevahendid: tööleht, infomapp, mõõtmisvahendid
 • Lisanduvad kulutused: transportkulud

Üldkultuuriline programm

Õppekäik: etenduse külastamine, muuseumide ja näituste külastamine

 • Vastutav aine: eesti keel ja ajalugu
 • Lõimuvad ained: ajalugu, kunst ja kirjandus
 • Kestus 6 tundi (ajalugu – 2 tundi; kunst – 2; kirjandus – 2)
 • Läbivad teemad: väärtused ja kõlblus, kultuuriline identiteet, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, teabekeskkond, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon
 • Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus,
 • Õppevahendid: ettevalmistus loovtööks
 • Lisanduvad kulutused: transpordikulud, muuseumi- ja teatripiletid

Kultuurilooline õppekäik Vargamäele

 • Vastutav aine: eesti keel ja ajalugu
 • Lõimuvad ained: eesti keel, kirjandus, ajalugu, kehaline kasvatus
 • Kestvus 8 tundi (kirjandus – 4; eesti keel -1; ajalugu – 2; kehaline kasvatus -1)
 • Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet, teabekeskkond
 • Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus ja suhtluspädevus
 • Õppevahendid: tööleht, omalooming
 • Lisanduvad kulutused: transpordikulud, programmide tasud

Karjääri planeerimine ja kultuurilooline õppekäik

Õppekäik Tartusse: Eesti Rahva Muuseum või Laulupeomuuseum või Linnamuuseum, Tartu Ülikooli Kunstimuuseum, Tartu Ülikool (keemiahoone, biomeedikum vms)

 • Vastutav aine: eesti keel ja ajalugu
 • Lõimuvad ained: ajalugu, kunst ja kirjandus (vastavalt külastatavatele teaduskondadele ka teised õppained)
 • Kestus 8 tundi (ajalugu – 2 tundi; kunst – 2; kirjandus – 2; ja vastavalt õppekäigu programmile teised õppeained)
 • Läbivad teemad: väärtused ja kõlblus, kultuuriline identiteet, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, teabekeskkond, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon
 • Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus
 • Õppevahendid: tööleht
 • Lisanduvad kulutused: transpordikulud, muuseumipiletid

Allikas: Tallinna Reaalkooli õppekava
Viimati uuendatud: 28. jaanuar 2019