Aineülesed õppekäigud

1.–4. klass

Õppekäigud

Igas klassis toimub vähemalt üks aineteülene õppekäik. Algklassides kasutatakse RMK, loodusmajade jt organisatsioonide projektipõhiseid pakkumisi. Vastutab klassijuhataja.

 1. Arendatavad pädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus, õpipädevus, suhtluspädevus.
 2. Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet, tervis ja ohutus, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus.

Lõpureis

Klassid lõpetavad tavaliselt ühepäevase lõpureisi – ekskursiooniga.

 1. Arendatavad pädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, õpipädevus, suhtluspädevus.
 2. Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

5.–9. klass

Igas klassis toimub kaks aineteülest õppekäiku. Õppekäikude läbiviimiseks kasutatakse RMK, loodusmajade, muuseumide jt organisatsioonide projektipõhiseid pakkumisi. Vastutab aineõpetaja koostöös klassijuhatajaga.

5. klass

Elukeskkonna programm looduskeskuses

 • Vastutav aine: loodusõpetus
 • Lõimuvad ained: loodusõpetus, kunst, kehaline kasvatus
 • Kestvus 6 tundi (loodusõpetus – 3; kunst – 1; kehaline kasvatus – 2)
 • Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tervis ja ohutus
 • Üldpädevused: sotsiaalne ja kodanikupädevus ja suhtluspädevus, matemaatikapädevus
 • Õpivara: vaatlusvahendid, nutiseade, tööleht

Kultuurilist identiteeti arendav programm

Eesti väikelinnad: Haapsalu (linnus, Ilon Wiklandi muuseum, rannarootslaste muuseum) või Viljandi (lossimäed, pärimusmuusika ait, koduloomuuseum)

 • Vastutav aine: eesti keel ja ajalugu
 • Lõimuvad ained: ajalugu, kirjandus, kunst või muusika
 • Kestvus 7 tundi (ajalugu – 3; kirjandus – 2; kunst/muusika – 2)
 • Läbivad teemad: väärtused ja kõlblus, kultuuriline identiteet, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, teabekeskkond, tervis ja ohutus
 • Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus

6. klass

Õppekäik ühte rahvusparki või looduskaitsealale elukoosluse tundmaõppimiseks

 • Vastutav aine: loodusõpetus
 • Lõimuvad ained: loodusõpetus, kunst, kehaline kasvatus
 • Kestvus 7 tundi (loodusõpetus – 4; kunst – 1; kehaline kasvatus – 2)
 • Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, teabekeskkond, tervis ja ohutus
 • Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus ja suhtluspädevus
 • Õpivara: vaatlusvahendid, nutiseade, tööleht

Kultuurilist identiteeti arendav programm

Eesti väikelinnad: Rakvere (teater, linnus, linnakodaniku muuseum) või Viljandi (lossimäed, pärimusmuusika ait, koduloomuuseum)

 • Vastutav aine: eesti keel ja ajalugu
 • Lõimuvad ained: ajalugu, kirjandus, kunst ja muusika
 • Kestvus 7 tundi (ajalugu – 3; kirjandus – 2; kunst – 1; muusika – 1)
 • Läbivad teemad: väärtused ja kõlblus, kultuuriline identiteet, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, teabekeskkond, tervis ja ohutus
 • Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus

7. klass

Kirjanduslik õppekäik Palamusele

 • Vastutav aine: eesti keel ja kirjandus
 • Lõimuvad ained: kirjandus, geograafia, bioloogia, ajalugu
 • Kestvus 7 tundi (kirjandus – 3; geograafia – 1; bioloogia – 1; ajalugu – 2)
 • Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet, tervis ja ohutus
 • Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus ja suhtluspädevus

Loodusainete õppepäev

 • Vastutav aine: loodusõpetus, bioloogia, geograafia
 • Lõimuvad ained: loodusõpetus, bioloogia, geograafia, kehaline kasvatus
 • Kestvus 8 tundi (bioloogia – 2; geograafia – 2; loodusõpetus – 2; kehaline kasvatus – 2)
 • Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus
 • Üldpädevused: õpipädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus ja suhtluspädevus
 • Õpivara: õpimapp, vaatlusvahendid, mõõteseadmed, nutiseade, määrajad

8. klass

Loodusainete õppepäev

 • Vastutav aine: bioloogia, geograafia
 • Lõimuvad ained: bioloogia, geograafia, füüsika, keemia, kehaline kasvatus
 • Kestvus 7 tundi (bioloogia – 2; geograafia – 2; füüsika – 1; keemia – 1; kehaline kasvatus – 1)
 • Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tervis ja ohutus
 • Üldpädevused: õpipädevus, matemaatikapädevus, sotsiaalne ja suhtluspädevus
 • Õpivara: õpimapp, vaatlusvahendid, mõõteseadmed, nutiseade, määrajad

Kultuurilooline õppekäik Kurgjale ja Särghauale

 • Vastutav aine: kirjandus, ajalugu
 • Lõimuvad ained: kirjandus, ajalugu, geograafia, kehaline kasvatus
 • Kestvus 8 tundi (kirjandus – 2; ajalugu – 3; geograafia – 2 kehaline kasvatus – 1)
 • Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, kultuuriline identiteet, teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon
 • Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, õpipädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus ja suhtluspädevus
 • Õppevahendid: tööleht, vaatlusvahendid

9. klass

Põlevkivimaa ja realica

 • Vastutav aine: geograafia ja ajalugu
 • Lõimuvad ained: geograafia, keemia, tehnoloogia, ajalugu (realica), kehaline kasvatus
 • Kestus 8 tundi (geograafia – 3; keemia – 1; tehnoloogia – 2; kehaline kasvatus – 1; ajalugu – 1)
 • Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, tervis ja ohutus, realica – vabadussõda, Triegeli langemispaik
 • Üldpädevused: sotsiaalne pädevus ja suhtluspädevus, keskkond ja jätkusuutlik areng, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tervis ja ohutus
 • Õpivara: töömapp, nutiseade

Karjääriplaneerimise alane õppekäik

Vastutajad: karjäärinõustaja, klassijuhataja

 • Kestus 8 tundi (karjääriõpe – 4, klassijuhatamine – 4)
 • Läbivad teemad: elukestev õpe ja karjääri planeerimine, keskkond ja jätkusuutlik areng, tehnoloogia ja innovatsioon, tervis ja ohutus
 • Üldpädevused: õpipädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, suhtluspädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus
 • Õppevahendid: infomapp, nutiseade

Gümnaasium

Gümnaasium

Loodusteaduslik õppekäik

 • Vastutav aine: loodus-ja reaalained
 • Lõimuvad ained: loodus-ja reaalained, uurimistöö alused
 • Kestus 8 tundi
 • Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon, tervis ja ohutus
 • Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, õpipädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus ja suhtluspädevus
 • Õppevahendid: tööleht, infomapp, mõõtmisvahendid
 • Lisanduvad kulutused: transportkulud

Üldkultuuriline programm

Õppekäik: etenduse külastamine, muuseumide ja näituste külastamine

 • Vastutav aine: eesti keel ja ajalugu
 • Lõimuvad ained: ajalugu, kunst ja kirjandus
 • Kestus 6 tundi (ajalugu – 2 tundi; kunst – 2; kirjandus – 2)
 • Läbivad teemad: väärtused ja kõlblus, kultuuriline identiteet, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, teabekeskkond, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon
 • Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus,
 • Õppevahendid: ettevalmistus loovtööks
 • Lisanduvad kulutused: transpordikulud, muuseumi- ja teatripiletid

Kultuurilooline õppekäik Vargamäele

 • Vastutav aine: eesti keel ja ajalugu
 • Lõimuvad ained: eesti keel, kirjandus, ajalugu, kehaline kasvatus
 • Kestvus 8 tundi (kirjandus – 4; eesti keel -1; ajalugu – 2; kehaline kasvatus -1)
 • Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet, teabekeskkond
 • Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus ja suhtluspädevus
 • Õppevahendid: tööleht, omalooming
 • Lisanduvad kulutused: transpordikulud, programmide tasud

Karjääri planeerimine ja kultuurilooline õppekäik

Õppekäik Tartusse: Eesti Rahva Muuseum või Laulupeomuuseum või Linnamuuseum, Tartu Ülikooli Kunstimuuseum, Tartu Ülikool (keemiahoone, biomeedikum vms)

 • Vastutav aine: eesti keel ja ajalugu
 • Lõimuvad ained: ajalugu, kunst ja kirjandus (vastavalt külastatavatele teaduskondadele ka teised õppained)
 • Kestus 8 tundi (ajalugu – 2 tundi; kunst – 2; kirjandus – 2; ja vastavalt õppekäigu programmile teised õppeained)
 • Läbivad teemad: väärtused ja kõlblus, kultuuriline identiteet, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, teabekeskkond, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon
 • Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus
 • Õppevahendid: tööleht
 • Lisanduvad kulutused: transpordikulud, muuseumipiletid

Allikas: Tallinna Reaalkooli õppekava
Viimati uuendatud: 25. september 2019