Läbivate teemade ja lõimingu põhimõtted

Läbivad teemad on üld- ja valdkonnapädevuste, õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu vahendiks ning neid arvestatakse koolikeskkonna kujundamisel. Läbivad teemad on järgmised:

 • väärtused ja kõlblus – taotletakse õpilaste kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires;
 • kultuuriline identiteet – taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes väärtustab emakeelt ja rahvuskultuuri ning mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis;
 • realica – taotletakse Tallinna Reaalkooli ajaloo tundmist ning seostamist Eesti Vabariigi ajalooga;
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine – taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas ühiskonnas ja kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu;
 • keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele;
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end ühiskonna liikmena ning toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja arengusuundadele;
 • teabekeskkond – taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi;
 • tehnoloogia ja innovatsioon – taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas;
 • tervis ja ohutus – taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava turvalise keskkonna kujundamisele.

Läbivate teemade õpe rakendub eelkõige:

 • õppekeskkonna korralduses;
 • aineõppes – läbivatest teemadest lähtudes tuuakse aineõppesse sobivad teemakäsitlused, näited ja meetodid, viiakse koos läbi aineteüleseid, klassidevahelisi ja ülekoolilisi projekte, kirjeldatud ainekavades;
 • kooli valikainete valikul;
 • põhikooli kolmanda kooliastme loovtöös ja gümnaasiumi uurimistöös – vt loovtöö juhend ja uurimistöö aluste kursus;
 • koostöös kooli pidajaga, paikkonna asutuste ja ettevõtetega, teiste õppe- ja kultuuriasutuste ning kodanikuühendustega korraldatakse klassivälist õppetegevust ja huviringide tegevust ning osaletakse maakondlikes, üle-eestilistes ja rahvusvahelistes projektides – vt projektide põhimõtted, töö erivajadustega õpilastega. Osaliselt kirjeldatud ainekavas.

Lõiming ehk seoste loomine toimub:

 • õppeainete siseselt;
 • õppeainete vaheliselt;
 • ainevaldkondade vaheliselt;
 • erinevate kooliastmete vaheliselt;
 • kooli ja partnerite vaheliselt;
 • formaal- ja mitteformaalhariduse vaheliselt.

Ainekavades on kajastatud konkreetsed lõimumisega seotud teemad alajaotuses „koostöö” ning ainealane üldine lõimumine alajaotuses „lõimumine”.

Allikas: Tallinna Reaalkooli õppekava
Viimati uuendatud: 12. jaanuar 2018