Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord

Kooli õppekava on vastavuses Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määrusega nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava” ja Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määrusega nr 2 „Gümnaasiumi riiklik õppekava”.

Õppekava arendustöö on pidev protsess. Kooli õppekava arenduse üldjuht on direktor, kes delegeerib ülesandeid õppealajuhatajatele ja õpetajatele. Ainekavade arenduse juhtideks on õppealajuhatajad, kes delegeerivad ülesandeid aineõpetajatele.

Kooli õppekava uuendatakse ja täiendatakse vajaduspõhiselt Ettepanekud muudatusteks tehakse aineõpetajate poolt õppetooli nõupidamistel või õppekogudes. Muudatusettepanekud arutatakse läbi õppenõukogu, õpilasesinduse ja hoolekogu nõupidamistel. Õppekava ja õppekava muudatused/täiendused kehtestab kooli direktor.

Allikas: Tallinna Reaalkooli õppekava
Viimati uuendatud: 25. september 2019