Karjääriteenuste korraldus

Karjääriõppe eesmärk on toetada õpilast oma isiksuseomaduste ja reaalsete võimaluste hindamisel ning karjääriotsuste ja eneseteostuse seostamisel kaasaegse töömaailmaga.

Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” sisu ja eesmärke arvestatakse kooli õpikeskkonna kujundamisel. Sellest lähtudes tuuakse aineõppesse sobivad teemakäsitlused, näited ja meetodid, viiakse koos läbi aineteüleseid, klassidevahelisi ja ülekoolilisi projekte.

Tunnivälise tegevuse käigus saavad õpilased projekti- ja kutsepäevade, õppekäikude jms raames toetust karjääriotsuste ja eneseteostuse planeerimiseks.

Karjäärinõustamisteenus tagatakse õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale koostöös lähima nõustamiskeskusega.

Karjääriteenuste kättesaadavus tagatakse:

  • ainetundides läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” käsitlemisel;
  • loengud ja testid 8. ja 9. klassis ning gümnaasiumi lõpuklassides koostöös Põhja-Eesti Rajaleidja keskusega;
  • valikkursused (majandus- ja ettevõtlusõpe, tehnoloogia jne);
  • ülekoolilised projektid / üritused (ohhoo-päev, teaduspäev, töövarjupäev, õpilasfirma, Teadlaste Öö);
  • edasiõppimisvõimalusi tutvustavad loengud ja õppepäevad nii koolis kui partnerite juures;
  • kool toetab REKi tegevusi, mille raames tutvustatakse õppimisvõimalusi teistes õppeasutustes, sh välisriikide kõrgkoolides;
  • arenguvestlused.

Allikas: Tallinna Reaalkooli õppekava
Viimati uuendatud: 25. september 2019