Inimeseõpetus 5. klass

Tervis

 • Tervise olemus: füüsiline, vaimne ja sotsiaalne tervis.
 • Tervisenäitajad.
 • Tervist mõjutavad tegurid
 • Hea ja halb stress.
  • Koostöö:
   • informaatika: arvuti mõju tervisele
 • Õpitulemused:
  • kirjeldab füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist ning selgitab tervise olemust nendest mõistetest lähtuvalt;
  • teab enda põhilisi tervisenäitajaid: kehakaalu ja kehapikkust, kehatemperatuuri, pulsisagedust ning enesetunnet;
  • nimetab tervist tugevdavaid ja tervist kahjustavaid tegevusi ning selgitab nende mõju inimese füüsilisele, vaimsele ja sotsiaalsele tervisele;
  • eristab põhilisi organismi reaktsioone stressi korral ning kirjeldab nendega toimetuleku võimalusi;
  • väärtustab oma tervist.

Tervislik eluviis

 • Tervisliku eluviisi komponendid.
 • Tervislik toitumine.
 • Tervisliku toitumise põhimõtted.
 • Tervislik päeva- ja nädalamenüü.
 • Kehaline aktiivsus.
 • Tervistava kehalise aktiivsuse põhimõtted.
 • Päevakava ning töö ja puhkuse vaheldumine. Uni.
 • Õpitulemused:
  • oskab eristada tervislikke ja mittetervislikke otsuseid igapäevaelus;
  • koostab endale tervisliku toidumenüü ja analüüsib seda, lähtudes tervisliku toitumise põhimõtetest;
  • kirjeldab tervisliku toitumise põhimõtteid ning väärtustab neid;
  • selgitab, kuidas on toitumine seotud tervisega;
  • kirjeldab tegureid, mis mõjutavad inimese toiduvalikut;
  • teab kehalise tegevuse mõju oma tervisele ja toob selle kohta näiteid;
  • oskab hinnata oma päevakava, lähtudes tervisliku eluviisi komponentidest;
  • hindab ja oskab planeerida kehalise aktiivsuse piisavust oma igapäevategevuses;
  • väärtustab tervislikku eluviisi.

Murdeiga ja kehalised muutused

 • Kehalised ja emotsionaalsed muutused murdeeas.
 • Suguline küpsus ja soojätkamine.
 • Õpitulemused:
  • teab ja kirjeldab murdeeas toimuvaid keha ning tunnete muutusi;
  • aktsepteerib oma kehalisi muutusi ja teab, kuidas oma keha eest hoolitseda;
  • teab, et murdeiga on varieeruv ning igaühel oma arengutempo;
  • teab suguküpsuse tunnuseid ja esmaste sugutunnuste seost soojätkamisega.

Turvalisus ja riskikäitumine

 • Turvaline ning ohutu käitumine koolis, kodus ja õues.
 • Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed oskused uimastitega seotud situatsioonides.
 • Valikud ja vastutus seoses uimastitega. Tubaka, alkoholi ja teiste levinud uimastite tarbimisega seonduvad riskid tervisele.
 • Internetiga seonduvad ohud.
  • Koostöö:
   • informaatika: interneti turvalisus
   • eesti keel
 • Õpitulemused:
  • kirjeldab olukordi, kus saab ära hoida õnnetusjuhtumeid;
  • selgitab, miks liikluseeskiri on kohustuslik kõigile, ning kirjeldab, kuidas seda järgida;
  • teab, et õnnetuse korral ei tohi enda elu ohtu seada ning kuidas abi kutsuda;
  • nimetab meediast tulenevaid riske oma käitumisele ja suhetele;
  • suheldes meedia vahendusel, mõistab vahendatud suhtlemise olemust ning vastutust oma sõnade ja tegude eest;
  • väärtustab turvalisust ja ohutut käitumist;
  • demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid enesekohaseid ja sotsiaalseid oskusi tubaka, alkoholi ja teiste uimastitega seotud olukordades: emotsioonidega toimetulek, enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine ja suhtlusoskus;
  • kirjeldab tubaka ja alkoholi tarbimise kahjulikku mõju inimese organismile;
  • väärtustab mitmekesist positiivset ja tervislikku elu uimastiteta.

Haigused ja esmaabi

 • Levinumad laste ja noorte haigused. Nakkus- ja mittenakkushaigused. Haigustest hoidumine.
 • HIV, selle levikuteed ja hoidumise võimalused. AIDS.
 • Esmaabi põhimõtted.
 • Esmaabivahendid koduapteegis.
  • Koostöö.
   • tehnoloogiaõpetus: materjalid ja nende töötlemine;
   • tehnoloogiaõpetus käsitöö ja kodunduse õpilasele
 • Õpitulemused:
  • oskab kirjeldada, kuidas hoida ära levinumaid nakkus- ja mittenakkushaigusi;
  • selgitab ja toob näiteid, kuidas haigusi ravitakse meditsiiniliste ja rahvameditsiini vahenditega;
  • teab, mis on HIV ja AIDS ning kuidas ennast kaitsta HIViga nakatumise eest;
  • kirjeldab, kuidas ennast ja teisi inimesi abistada õnnetusjuhtumi korral;
  • teab, kuidas toimida turvaliselt ohuolukorras ja abi kutsuda, ning demonstreerib õpisituatsioonis lihtsamaid esmaabivõtteid (nt kõhuvalu, külmumine, luumurd, minestamine, nihestus, peapõrutus, palavik ja päikesepiste);
  • nimetab esmaabivahendeid ja kirjeldab, kuidas neid praktikas kasutada;
  • väärtustab enda ja teiste inimeste elu

Keskkond ja tervis

 • Tervislik elukeskkond.
 • Tervislik õpikeskkond.
 • Tervis heaolu tagajana.
 • Õpitulemused:
  • kirjeldab tervislikku elukeskkonda, lähtudes oma kodukoha loodus- ja tehiskeskkonnast;
  • eristab tegureid, mis muudavad elukeskkonna turvaliseks ja tervist tugevdavaks või mitteturvaliseks ja tervist kahjustavaks;
  • kirjeldab õpikeskkonna mõju õpilase õpitulemustele.