Inglise keel 5. klass

Keeleoskustase: A2.1

 • Mina ja teised
  Iseloomu kirjeldav sõnavara, enda ja teiste välimuse kirjeldus (kasv ja kehaehitus, riietus, juuste ja silmade värv jne).
  Enesetunne ja tervis (nt. hea /halb tuju, kehaosad).
  Viisakusväljendid ja –normid (kellele mida ja kuidas öelda, kuidas käituda).

  • Koostöö:
   • draamaõpetus: oma tunnete ja meeleolude kirjeldamine
 • Kodu ja lähiümbrus
  Kodu mõiste, erinevad ehitised.
  Peresündmuste tähistamine ja nende olulisus. Traditsioonide roll inimsuhetes, pere ja riigi elus.
  Pereliikmete ja lähisugulaste iseloomustus, huvid.
  Pereliikmete kodused tööd ja tegevused.
 • Kodukoht Eesti
  Eesti pealinn Tallinn ja selle vaatamisväärsused.
  Elukeskkond maa-asulas ja linnas.
  Käitumine ja tegevused looduses erinevatel aastaaegadel. Keskkond, säästlik eluviis, loodusvarad.

  • Koostöö:
   • loodusõpetus: Eesti linnad
 • Riigid ja nende kultuurid
  Õpitava keele riigi/riikide olulisemad tavad; mõned tuntumad sündmused ja saavutused.
  Erinevad eluviisid, kultuurid, tavad. Tolerantsus.
  Eesti naaberriikide nimed, rahvused, keeled.
 • Igapäevaelu. Õppimine ja töö.
  Põhitoiduained, toitumine, tervis ja sport.
  Tee küsimine ja juhatamine (parem/vasak pool, otse jmt), koolitee kirjeldus.
  Transpordivahendid nüüd ja enne.
 • Vaba aeg
  Harrastused ja nende roll.
  Kunst, selle tähtsus ning erinevad liigid.

  • Koostöö:
   • informaatika: esitlus
   • inimeseõpetus: päevakava ning töö ja puhkuse vaheldumine

Õpitulemused:

 • teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab neid arvestada;
 • rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
 • töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas;
 • seab õpetaja abiga endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.
 • Kuulamine:
  • mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste jutustuste, teadete ja sõnumite sisu, kui need on talle tuttaval teemal, seotud igapäevaste tegevustega ning esitatud aeglaselt ja selgelt;
  • saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstidest, lauludest, samuti passiivset sõnavara sisaldavatest tekstidest, oskab leida olulist teavet;
  • eristab selgelt kuni kolme vestluses osaleva inimese kõnet.
 • Lugemine:
  • loeb üldkasutatava sõnavaraga lühikesi tavatekste (nt isiklikud kirjad, kuulutused, uudised, juhised, kasutusjuhendid);
  • leiab tekstis sisalduvat infot ja saab aru teksti mõttest;
  • tekstist arusaamiseks oskab kasutada koolisõnastikku.
 • Rääkimine:
  • oskab lühidalt kirjeldada lähiümbrust;
  • tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades, suudab alustada ja
  • lõpetada lühivestlust, kuid ei suuda seda juhtida.
 • Kirjutamine:
  • koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja inimeste kirjeldusi;
  • kirjutab lihtsaid teateid igapäevaeluga seotud tegevustest (nt postkaart, kutse);
  • koostab lühisõnumeid;
  • oskab näidise järgi koostada lühikesi tekste, abivahendina kasutab õpiku- või koolisõnastikku, suudab end väljendada enamasti selgelt, tehes sageli vigu grammatikas ja põhisõnavaras.

Õppematerjalid: Gateway A2, Macmillan

Viimati uuendatud 01. veebruar 2018