Draamaõpe 5. klass

Mina ümbruskonnas

Enesearendus

 • diktsioon, hääletugevus, -selgus, väljenduslikkus;
 • spontaansed sõnavõtud, monoloogid, kirjeldused;
 • kuulamisharjutused ja kuuldu järgi tegutsemine;
 • tähelepanu- ja vaatlusülesanded, avastatu esitamine teistele kõne ja kehalise väljenduse kaudu;
 • loovtekstide koostamine ja esitamine;
 • kirjanduslike tekstide esitamine (luule, proosa);
  pantomiim;
 • kujutlusmängud, kujuteldava kirjeldamine, joonistamine, väljendamine liikumise kaudu;
 • väljamõeldud või ümbritsevast elust leitud rollide kirjeldused, esitused, etüüdid;
 • liikumismängud ja muusikaline liikumine.
  • Koostöö:
   • eesti keel: tekstiloome
   • kirjandus: jutustamine; esitamine

Eneseanalüüs

 • oma tunnete ja meeleolude kirjeldamine;
 • oma tegevustele, olukordadele ja situatsioonidele hinnangu andmine;
 • oma hinnangu põhjendamine;
 • mina-pildi teadvustamine endale ja kaaslastele;
 • oma probleemide, vajaduste ja ootuste teadvustamine.

Meeskonnatöö

Koostöö ja suhtlemise arendamine tegevuse kaudu

 • tähelepanu-, koostöö- ja liikumismängud;
 • enesekehtestamine meeskonnas, ei-ütlemine, vabandamine;
 • erinevate karakterite kujutamine (soolised, kultuurilised, isiksuslikud erinevused);
 • erinevate emotsioonide väljendamine teksti ja tegevuse kaudu;
 • olukordade väljendamine liikumise, pantomiimide, ”skulptuuride” kaudu, tegevuse selgitus ja põhjendus;
 • dialoogide, loovtekstide koostamine ja esitamine;
 • improvisatsioonid, etüüdid piltide, etteantud situatsioonide, märksõnade ja muusika järgi;
 • teksti, pildi, laulu või muusikapala lavastamine;
 • lühinäidendi kirjutamine ja lavastamine;
 • diskussioonid, väitlused uudsetes rollides;
 • rollimängud: probleemide ja konfliktide lahendamiseks, alternatiivsete käitumisviiside leidmiseks, väärtuste ja kõlblusnormide kujundamiseks;
 • muusikaline liikumine ja tants;
 • plaanide, skeemide, piltkavandite koostamine, tegutsemine nende järgi.
  • Koostöö:
   • eesti keel: keelekasutus erinevates suhtlusolukordades; tekstiloome
   • kirjandus: teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine; esitamine

Tegevuse analüüs

 • oma ja kaaslase osaluse analüüs meeskonnatöös;
 • olukordade ja grupitöö tulemuslikkuse analüüs;
 • kaaslaste hinnangute kuulamine ja aktsepteerimine;
 • tööle ühise hinnangu leidmine koos kaaslastega.

Teater

Teatrikülastused

 • kutseline teater, õpilasteater, harrastusteater;
 • teatrikülastuste analüüs.
  • Koostöö:
   • kirjandus: esitamine; teose/ loo terviku mõistmine

Teatritöö ja erinevate väljendusvahendite tutvustus

 • erinevate žanrite tutvustus;
 • tutvumine Eesti teatrite ja näitlejatega;
 • teatri roll läbi aegade.

Lavastamine

 • lavastuse tehniliste elementidega tutvumine;
 • etenduse planeerimine, organiseerimine ja harjutamine;
 • etenduse mängimine.

Esteetiline kasvatus

 • teater ja teised kunstid;
 • teatri osa esteetilises kasvatuses;
 • teatri koht isiksuse kujunemisel.

Õpitulemused

 • omab adekvaatset minapilti, teab oma tugevaid ja nõrku külgi, püüab selgusele jõuda oma huvides ja püüdlustes;
 • oskab olukorrale vastavalt kasutada häält, miimikat, žeste ja keha oma mõtete ja tunnete väljendamisel;
 • oskab ja tahab teha koostööd, meeskonnas tegutseda erinevates rollides, tunneb rõõmu loovast tegevusest;
 • peab kinni kokkulepetest ja meeskonnas kehtestatud reeglitest, on usaldusväärne, tunneb vastustust oma tegude eest, on positiivne ja arvestab kaaslastega;
 • tunnustab inimeste vaadete ja olukordade erinevusi, mõistab kompromisside vajalikkust ja on valmis neid looma;
 • mõistab oma rolli pereliikmena, sõbrana, kaaslasena, õpilasena; püüab leida lahendusi tekkinud probleemidele;
 • tunnustab ja aitab kaaslasi, hindab enese ja kaaslaste töö tulemusi;
 • oskab saadud teavet tõlgendada, kasutada ja edastada;
 • oskab töid vormistada, viimistleda ja esitada;
 • tunneb põhilisi suhtlusvõtteid, oskab neid kasutada vastavalt situatsiooni iseärasustele;
 • oskab keskenduda tegevusele, seda kavandada ja hinnata, oma eksimusi näha ja tunnistada, oma tegevust korrigeerida;
 • oskab ja tahab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta;
 • väärtustab kunstiloomingut, soovib end kunstivahendite abil väljendada;
 • tunneb põhilisi teatriliike, on tuttav Eesti teatrite ja näitlejatega, teab teatritöö organiseerimise põhimõtteid.