Õppeaasta eesmärgid

Eesmärgid 2018.-2019. õppeaastaks

Strateegilised eesmärgid

1. Õppe- ja kasvatustöö lähtub Tallinna Reaalkoolile omasest õpikäsitusest ning toetab iga õppija arengut.
2. Tallinna Reaalkool on kogukonnakool, kus koolimeeskonda iseloomustab professionaalsus, avatus, omanäolisus ning jätkusuutlikkus.
3. Õpiruum võimaldab Tallinna Reaalkoolile omase õpikäsituse realiseerumist.

Arendustegevused viies põhivaldkonnas

I Õppe- ja kasvatustöö – meie õpikäsitus

 • On mõtestatud klassijuhataja roll nii õpilase õppetöö toetamisel, arengu suunamisel (sh karjäärinõustamisel) kui ka klassi ja lennu identiteedi kujundamisel.
 • Õpetajatel on kujunenud nägemus, mis projektipäevad ja -nädalad võiksid olla õppekava osaks.
 • Algklassides jätkub arendustegevus nüüdisaegse, sh õpilaste individuaalsust arvestava õpikäsituse juurutamisel.
 • Põhikooli II ja III kooliastme identiteedi tugevdamiseks on alustatud  traditsiooniliste lennupõhiste ühistegevuste paketi sisu mõtestamisega.
 • Jätkub kujundava hindamise ehk õppimist toetava hindamise juurutamine III kooliastmes ning koostöös eKooliga kujundavast hindamisest tulenev arendustegevus.
 • Õpilaste õpipädevuse kujunemine on toetatud struktureeritumalt ja teadlikumalt:  gümnaasiumi perekonnaõpetuse kursuse õpitulemuste saavutamisega alustatakse juba 10. klassis (sh aja- ja karjääriplaneerimine, meeskonnatööoskuse kujunemise toetamine).
 • Arendatakse järjepidevalt gümnaasiumi õppesuundi: reaal-inseneeria õppesuund on uuendatud; reaal-meditsiini õppesuuna arendustegevus jätkub.
 • Võõrkeelteõpe on muutunud praktilisemaks: uuendatud on võõrkeelte ainekavad.
 • On välja töötatud põhimõtted, kuidas kooli ajalehes, kodulehel ning sotsiaalmeedias kajastatakse meie õpilaste saavutusi huvitegevuses.
 • Välja on kujunenud kooli tugispetsialistide võrgustik.

II Meeskond – meie inimesed

 • Toimunud on sisehindamise korra ja sisehindamise aruande mudeli uuendamine, lähtudes Tallinna linna ja Eesti Vabariigi haridusuuendustest. Sisehindamises on oluline rõhuasetus õppe- ja kasvatustöö kvalitatiivsel analüüsil.
 • Välja on töötatud sisevaatluse küsimustik 9. klassi õpilastele ja lapsevanematele, sisevaatlus viiakse läbi 2019. aasta kevadel.
 • Koostöös kooli tugistruktuuride ja hoolekoguga on välja töötatud sise- ja väliskommunikatsiooni põhimõtted.
 • Õppekogude tegevus on struktuursem ja mõtestatum.
 • Oma kooli pedagoogilise kogemuse ning metoodilise repertuaari jagamiseks ning õpetajatöö populariseerimiseks võõrustatakse väliskülalisi, esinetakse meedias, konverentsidel (sh 20. oktoobril 2018 toimuval hariduskonverentsi iduEDU) ning seminaridel.
 • Valminud on 2014-2018 arengukava täitmise analüüs. Toimub kooli arengukava 2019-2023 väljatöötamise lõpetamine ja rakendamine.
 • Rakendunud on mais 2018 kehtima hakanud uued andmekaitseseadusest tulenevad muudatused.
 • Toetamaks III kooliastme ja gümnaasiumiastme õpilaste kaasatust rahvusvahelistesse projektidesse on õpetajad osalenud teabepäevadel ErasmusPlus projektide kirjutamisest.
 • Õpetajate metoodilise enesetäiendamise üldteemad on 21. sajandi oskused, küberturvalisus, admekaitseseadus, digipädevused.

III Füüsiline õpikeskkond – meie õpiruum

 • Toimub ettevalmistustöö kooli juurdeehituse rajamiseks – kooli personal kavandab Tallinna Reaalkooli õpikäsitusele vastava õpiruumi  rajamist.
 • Alustatud on ajaloolises koolihoones toimuva võõrkeelte õpetamise  õpiruumi nüüdisajastamisega.
 • Otstarbekohaselt on kasutusel võetud vahendid, mis on soetatud õppevara ühiskasutuseprojektiga.
 • Toimub õppeaastal 2017/2018 kasutusele võetud uue kodulehe täiustamine.

IV Koostöö huvigruppidega – meie partnerid

 • Jätkub tihe koostöö Tallinna Kesklinna Põhikooliga, et edendada reaal- ja loodusteaduslikku haridust: tihe koostöö metoodilise kogemuse jagamisel, koolituste ja ürituste läbiviimisel ja hoolekogu tasandil, hõivepoliitika ja koormusplaanide arutelud, kahe kooli õpilastele ühiste huviringide ja ühisürituse läbiviimisel.
 • Tugistruktuurid toetavad Reaali kogukonna ajaloomälu säilitamist (sh on ilmunud Märt Karmo raamatu III osa).
 • Välja on töötatud stipendiumi statuut kooli tööle asuvale noorele õpetajale.
 • Koostöös kõrgkoolidega toimub Tallinna Reaalkooli õppekava arendamine ja rikastamine ning õpetajahariduse jätkusuutlikkuse tagamine (sh digiõppevaramu koostööprojekti jätkamine Tallinna Ülikooliga).
 • Alustatud on otsinguid koostöösuhte rajamiseks partnerkooliga Ühendkuningriigist.
 • Koostöös Taani Viborgi Katedraalikooliga taanlaste tuleku 800 aastapäeva tähistamine (1219. aasta Dannebrogi legend).
 • Koostöös Jakob Westholmi Gümnaasiumi, Tallinna Südalinna Kooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooliga jätkub õppevara ühiskasutuse projekti elluviimine; iga osaleva kooli õpilased on sooritanud projektis ette nähtud loodusõpetuse, keemia, füüsika ja bioloogia praktikumid, välja on töötatud kõikide praktikumide juhendid.
 • Toimunud on vilistlaste andmebaasi täiendamine koostöös Vilistlaskoguga.
 • Gümnaasiumi reaal-meditsiini õppesuunda arendatakse koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga, mille töötajad juhendavad ka kooli uurimistöid.  

V Innovatsioon hariduses – meie projektid

 • Ettevalmistustöö jätkamine Kooli juurdeehituse rajamiseks: koostöö kooli pidajaga.
 • Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatud projekti “Tallinna Reaalkoolis, Jakob Westholmi Gümnaasiumis, Tallinna Südalinna Koolis ja  Tallinna Kesklinna Põhikoolis keemia, füüsika ja bioloogia praktikumide läbiviimiseks uuendusliku õppevara soetamine ja kasutusele võtmine” (õppevara ühiskasutuse projekt) rakendamine.
 • Alustatud on ettevalmistustega 2021. a kooli 140. sünnipäeva tähistamiseks.
 • Õpetajate metoodilise repertuaari rikastamiseks ning nüüdisaegse õpikäsituse elluviimiseks on tehtud ettevalmistustöö rahvusvahelised reaal- ja loodushariduse konverentsi läbiviimiseks 13.-14. septembril 2019 (külalised Moskvast, Taanist, Soomest).
 • Kool panustab koostöös huvigruppidega aktiivselt EV100 tähistamisesse: Vabadussõja algusele pühendatud gümnaasiumiastme õpilaste õppekäik Narva 28.11.2018, Läti iseseisvumise tähistamine, osalemine 4.-7. juuli 2019 laulu- ja tantsupeol “Minu arm” jne.
 • Toimunud on kogu kooli ühendav ajarännak aastasse 1869.

Viimati muudetud: 31.10.2018